Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP…

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP…

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN 2VAI TRỊ

VĂN HĨA DOANH NGHIỆPVĂN HĨA DOANH NGHIỆP LÀ …

 Là “tài sản vơ hình” vơ cùng q giá.

 Là “phần hồn” của doanh nghiệp cùng với

“phần xác là “cơ sở vật chất, trang thiết bị”.

 Nếu ví hệ thống quản lý của Cơng ty là “cỗ

máy” thì VHDN là “dầu bơi trơn” cho cỗ máy

đó vận hành.11VĂN HĨA DOANH NGHIỆP LÀ …

 Quản lý Công ty bằng quy chế : mọi người

tuân phải theo như thế (cho dù muốn hay

khơng muốn).

 Quản lý Cơng ty bằng văn hóa : mọi người tự

nguyện tuân theo như thế (vui vẻ).12MỤC ĐÍCH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

 Tùy vào vị trí của mỗi người trong Cơng ty

mà có mục đích hiểu về VHDN khác nhau :

– Nhân viên : hiểu và hội nhập vào môi

trường VHDN của Công ty.

– Lãnh đạo : hiểu và làm thay đổi hay điều

chỉnh VHDN.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×