Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ …

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ …

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC ĐÍCH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

 Tùy vào vị trí của mỗi người trong Cơng ty

mà có mục đích hiểu về VHDN khác nhau :

– Nhân viên : hiểu và hội nhập vào môi

trường VHDN của Công ty.

– Lãnh đạo : hiểu và làm thay đổi hay điều

chỉnh VHDN.13MỤC ĐÍCH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

Tóm lại :

 VHDN tạo ra sự thống nhất trong hành động.

(Hành vi của nhân viên; phong cách và hệ

thống giá trị của lãnh đạo)

 Nâng cao hình ảnh và uy tín của Cơng ty.

 Nâng cao sức mạnh và khả năng cạnh tranh

cho Cơng ty.

14MỤC ĐÍCH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP15“Phát triển bền vững”PHẦN 3CẤU THÀNH

VĂN HÓA DOANH NGHIỆPCÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1. Các biểu trưng trực quan.

2. Các biểu trưng phi trực quan.17CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

1. Các biểu trưng trực quan.

• Lễ hội, tập tục, nghi thức, câu chuyện.

• Lối kiến trúc đặc trưng (bài trí, màu sắc, …)

• Ngơn ngữ (ngơn ngữ giao tiếp, tiếng Việt,

tiếng Anh, …)

• Các nhân vật anh hùng

Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Sâm

18CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

• Ấn phẩm (văn bản, …)

• Khẩu hiệu, slogan

We wheel the industries

• Biểu tượng Cơng ty (logo)19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ …

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×