1. Trang chủ >
  2. Lý luận chính trị >
  3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

sự vận hành mang tính hệ thống của xã hội.

Căn cứ vào quan niệm về cải cách và hành chính đã làm rõ ở trên thì

CCHC chính là hoạt động có ý thức và mục đích của con người nhằm hợp lý

hóa, hay khắc phục các khiếm khuyết trong các chương trình điều hành, quản lý

các hệ thống. Như vậy, CCHC là hoạt động cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện công

tác quản lý cho tất cả các hệ thống trong xã hội.

Cải cách hành chính có vai trò bảo đảm trật tự xã hội, duy trì sự phát triển

theo hướng của nhà nước; hiện đại hóa mục tiêu chính trị của Đảng cầm quyền,

cải cách hành chính là một trong những nguyên nhân làm thay đổi vượt bậc

trong đời sống xã hội của đất nước.

Cải cách hành chính bao gồm các nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ

tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức; Cải cách tài chính

cơng; Hiện đại hóa hành chính.

1.2. Khái niệm, nội dung cải cách thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính: Là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu,

điều kiện do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết

một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Nội dung của TTHC là nêu thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ

quan thực hiện TTHC trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân và tổ

chức; những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện TTHC cần phải nộp hoặc xuất

trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết TTHC trước khi cơ quan

thực hiện TTHC giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức; những

đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm

khi thực hiện một TTHC cụ thể.

Cải cách TTHC được Chính phủ lựa chọn là khâu đột phá trong các nội dung

của CCHC vì cải cách TTHC là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa Nhà

nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân,

doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.

4Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện

được nhiều nội dung cải cách như: Cải cách tài chính cơng, cải cách tiền lương, cải

cách tổ chức bộ máy, …; thông qua cải cách TTHC, chúng ta có thể xác định căn

bản các cơng việc của cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó

chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ,

công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu cơng việc.

Như vậy, có thể coi cải cách TTHC là tiền đề để thực hiện các nội dung

cải cách khác như: Nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói

quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện

nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành

chính; thực hiện Chính phủ điện tử, …5Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CỤC

THUẾ TỈNH ĐĂK NƠNG2.1. Vài nét về tỉnh Đắk Nơng

Đăk Nơng là tỉnh miền núi nằm phía nam Tây Nguyên có đường biên giới

135 km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có ví trí chiến lược quốc phòng

quan trọng của đất nước. Diện tích tự nhiên 651.438 ha đất đỏ bazan màu mỡ,

giàu khống sản, địa hình nhiều sông suối, tạo sự phát triển đồng bộ về kinh tế

nơng, lâm nghiệp, cơng nghiệp khai khống, thủy điện, du lịch và dịch vụ. Dân

số toàn tỉnh trên 510.000 người với 40 dân tộc anh em sinh sống. Có 8 huyện,

thị xã, 71 xã, phường, thị trấn.

2.2. Khái quát về Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức

năng tổ chức thực hiện cơng tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn

theo quy định của pháp luật.

Cục thuế tỉnh Đắk Nông làm việc theo chế độ thủ trưởng và thực hiện

nguyên tắc tập trung dân chủ, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài

khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại

Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy

định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc

Tổng cục Thuế.

Về cơ cấu tổ chức: Gồm 11 phòng chức năng(phòng TTHT NTT, phòng

HCQTTV-AC, phòng Tin học, phòng TCCB, phòng KK-KTT, phòng quản lý

6thuế TNCN, phòng KTT, phòng THNVDT, phòng KTNB, phòng QLN&CCNT,

phòng Thanh tra thuế) và 08 Chi cục Thuế trực thuộc (Chi cục Thuế huyện Tuy

Đức, Đắk Rlấp, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô và Chi cục

Thuế thị xã Gia Nghĩa).

Lãnh đạo Cục Thuế gồm: 01 Cục trưởng và 03 phó Cục trưởng.

2.3. Thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành chính ở Cục Thuế tỉnh Đăk

Nông giai đoạn 2016 - 2020

2.3.1. Những kết quả được

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

- Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực

hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan Nhà nước cấp

trên liên quan đến công tác cải cách TTHC.

Trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Tổng cục

Thuế và của UBND tỉnh Đăk Nông, Cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo và

tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục

Thuế liên quan đến công tác cải cách TTHC, cụ thể như sau:

+ Công văn số 534/CT-TTHT ngày 24/02/2016 về việc Thực hiện Kế

hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2016;

+ Công văn số 1082/CT-TTHT ngày 29/3/2016 về việc Thực hiện chuẩn

hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của

Thủ tướng Chính phủ;

+ Cơng văn số 1917/CT-TTHT ngày 26/5/2016 về việc Triển khai Quyết

định số 601/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;

+ Công văn số 2066/CT-TTHT ngày 10/6/2016 về việc Niêm yết địa chỉ

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, hành

vi hành chính;

+ Cơng văn số 2631/CT-THNVDT ngày 29/7/2016 về việc Thực hiện

Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 08/6/2016;7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×