Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô phỏng động cơ khi chưa có bộ điều chỉnh:

Mô phỏng động cơ khi chưa có bộ điều chỉnh:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đưa ra kết quả:Nhận xét:khi động cơ bắt đầu khởi động tốc độ động cơ dần tăng lên đạt giá trị

cực đại là 1345v/ph sau 0,235s và giảm xuống đi vào ổn định với tốc độ là 1131v/ph

sau 0,7s. Tuy động cơ ổn định nhưng chưa đạt tới giá trị đặt của động cơ là 1500v/ph.

Do đó ta phải thiết kế bộ điều chỉnh.

3. Mơ phỏng tổng hợp mạch vòng điều khiển dòngđiện: Sơ đồ khối bộ điều khiển dòng điện:

(p)

-Sơ đồ khối mô phỏng:Đưa ra kết quả:Nhận xét: khi bắt đầu đóng nguồn điện dòng điện bắt đầu tăng dần lên và tới 0,5s

thì đạt giá trị cực đại là 62A. Sau đó giảm dần và ổn định với giá trị dòng điện đặt là

59,5A sau 0,8s. Độ quá điền chỉnh là:4,2%. Sai lệch tịnh gần như bằng 0:.Như vậy sau khi qua bộ điều chỉnh dòng điện dòng ổn định với dòng điện đặt nhưng

thời gian quá điều chỉnh tăng lên 1s là không đáng kể so với lúc chưa điều chỉnh.

4. Mơ phỏng tổng hợp mạch vòng điều khiển tốcđộ: Sơ đồ điều khiển tốc độ động cơ:

(p)

-Sơ đồ khối:-KĐưa ra kết quả:Nhận xét:khi động cơ bắt đầu khởi động,tốc độ tăng dần lên đạt giá trị cực đại

2310v/ph sau khoảng 0,76s. Sau đó giảm dần và đi vào ổn định với tốc độ đặt là

1500v/ph sau khoảng 2,4s. Độ quá điều chỉnh 54%. Sai lệch tịnh gàn như bằng 0:

. Ta thấy độ quá điều chỉnh lớn hơn độ quá điều chỉnh cho phép là 30% vậy ta

có thể thay đổi độ quá điều chỉnh bằng cách tăng tham số a hoặc thêm bộ lọc. Ở đây ta

có thể tăng tham số a = 16 vì giá trị a được chọn càng lớn thì độ quá điều chỉnh càng

nhỏ và hệ kín giảm dao động. Khi đó ta có:

= 2,27

=

=>= 0,74

=Ta có kết quả mơ phỏng sau khi tăng a là:Nhận xét:sau khi tăng a ta thấy độ quá điều chỉnh giảm xuống16,67% và tốcđộ ổn định với tốc độ đặt tuy nhiên thời gian quá độ tăng lên 7s. Do thời gian quá độ

dài nên ta có thể sử dụng khâu lọc để gảm độ quá điều chỉnh và thời gian quá độ.

Khi này ta có sơ đồ khối mơ phỏng:Đưa ra kết quả:Nhận xét: sau khi qua bộ lọc đáp ứng của hệ thống rất tốt, độ quá điều chỉnh chỉ

3,33%, sai lệch tĩnh bằng 0:. Thời gian quá độ điều chỉnh giảm đáng kểchỉ còn 2,5s so với khi chúng ta tăng a thì động cơ ổn định tốc độ đặt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô phỏng động cơ khi chưa có bộ điều chỉnh:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×