Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Quan trắc Tài ngun

và Mơi trưởng Bắc Giang Vị trí, chức năng

1.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Trung tâm

QTTN&MT) Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi

trường tỉnh Bắc Giang, có chức năng quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp hiện

trạng chất lượng môi trường và cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo

chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

2.

Trung tâm QTTN&MT Bắc Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài

khoản riêng theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở làm việc của Trung tâm QTTN&MT Bắc Giang đặt tại thành phố Bắc

Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.

Quan trắc, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường các lĩnh

vực: đất, bùn, trầm tích, chất thải rắn, nước (nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước

thải), khơng khí (khí thải, khí xung quanh và khí mơi trường làm việc), tiếng ồn, độ rung,

khoáng sản theo quy định của pháp luật; đề xuất, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa,

giảm thiểu, khắc phục ơ nhiễm mơi trường.

2.

Quan trắc, phân tích chất lượng môi trường định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở,

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi

trường.

3. Tham gia lấy mẫu, phân tích về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo yêu cầu hoặc

đề nghị của cơ quan có thẩm quyền phục vụ cơng tác thanh tra, kiểm tra.

4. Cung cấp các dịch vụ về hoạt động quan trắc hiện trường, phân tích chất lượng mơi

trường, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

5.

Cung cấp các dịch vụ quan trắc môi trường cho công tác giám sát, kiểm tra, kiểm

sốt ơ nhiễm mơi trường và giám định môi trường trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của cơ

quan, tổ chức có yêu cầu.

6. Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục về tài nguyên và môi trường bao gồm: lập báo cáo đánh

giá môi trường chiến lược; quy hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi

trường; báo cáo hiện trạng môi trường, đề án bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ môi

trường: phương án cải tạo phục hồi môi trường; báo cáo hồn thành các cơng trình bảo vệ

mơi trường: hồ sơ đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước; hồ sơ cấp phép xả nước

thải vào nguồn nước; hồ sơ xin phép khai thác nước mặt, nước đướiđất; hồ sơ đăng ký

chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hồ sơ đăng ký hành nghè thu gom, vận chuyên xử lý

chất thải nguy hại và các hồ sơ, thủ tục khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo

quy định của pháp luật.37.

Tư vấn lập các đề án, dự án: phân loại, thu gom, Xử lý chất thải; các đề án, dự án,

nhiệm vụ về bảo vệ, khắc phục, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

8.

Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phân tích chất lượng mơi trường, tư

vấn xử lý ô nhiễm môi trường.

9. Tham gia công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

10. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án và hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi

trường theo yêu câu, đề nghị của cơ quan chức năng và được sự nhất trí của Giám đốc Sở.

11. Phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu Giám đốc Sở quản lý và vận hành

hệ thống quan trắc môi trường; tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và đa

dạng sinh học; tham gia điều tra, khảo sát, phân tích hiện trạng mơi trường, tác động mơi

trường, tổng hợp kết quả quan trắc, phân tích chất lượng môi trường phục vụ công tác dự

báo diễn biến mơi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra, thống kê, đánh giá

chất thải, tình hình ơ nhiễm, suy thối, sự cố mơi trường; các dự án về an toàn sinh học,

bảo tồn đa dạng sinh học theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

12. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ trong

lĩnh vực mơi trường, mơ hình sản xuất bền vững, sản xuất sạch nhằm phòng ngừa, giảm

thiểu ơ nhiễm mơi trường.

13. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài ngun và Mơi trường giao.41.4.Cơ cấu tổ chức

Phó Giám đốc

(Vũ Văn Hữu)Phó Giám đốcPhó Giám đốc(Nguyễn Văn Trọng)(Nguyễn Thị Thu Huyền)Phòng Quan

trắc - Hiện

trườngPhòng Phân

tích – Hóa

nghiệmPhòng Kỹ thuật và

Chuyển giao cơng

nghệ xử lý mơi

trườngPhòng Hành

chính, Tổ chức –

Tổng hợpHình 1.0.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi

trường tỉnh Bắc Giang

 Trung tâm quan trắc tài ngun và mơi trường có 03 phó Giám đốc

- 01 phó giám đốc đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp

luật về mọi hoạt động của Trung tâm.

- 01 phó giám đốc phụ trách Quan trắc tại hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí

nghiệm là người giúp Phó giám đốc đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm về lĩnh vực

được phân cơng.

- 01 phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ, kỹ thuật là người giúp phó giám đốc đứng đầu

Trung tâm, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân cơng.

 Các phòng chun mơn, nghiệp vụ trực thuộc trung tâm.

Trung tâm gồm có 04 phòng và các phòng trực thuộc Trung tâm.

 Nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm Quan trắc

a. Phòng Quan trắc – Hiện trường

Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức xây dựng các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh theo

quy định. Khảo sát, điều tra, định kỳ quan trắc các thành phần môi trường;

1- Thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản, vận hành mẫu, đo nhanh các thông số môi trường tại

hiện trường;

- Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ và gia tăng ô nhiễm môi trường; tham gia khắc phục

sự cố ô nhiễm theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tham gia lấy mẫu trong các đợt thanh tra, kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra,

thanh tra đột xuất và sự cố mơi trường;

- Đo kiểm sốt ơ nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; phối hợp với

phòng thí nghiệm lập báo cáo kết quả đo kiểm sốt ơ nhiễm;

- Quản lý vật tư, thiết bị quan trắc hiện trường và các trang thiết bị được giao theo quy

định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó giám đốc đứng đầu Trung tâm giao.

b. Phòng Phân tích – Hóa nghiệm

- Chủ trì, cùng phòng Hành chính Tổng hợp xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phân tích;

- Tiếp nhận và bảo quản mẫu theo quy định; Tổ chức thực hiện phân tích các chỉ tiêu mẫu

trong phòng thí nghiệm theo quy định hiện hành; quản lý vật tư hóa chất, trang thiết bị và

dụng cụ thí nghiệm; xây dựng các phương pháp thử nghiệm nội bộ; tổ chức đào tạo

phương pháp phân tích nội bộ;

- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất; quản lý, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị

phòng thí nghiệm theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ các khi được Phó giám đốc đứng đầu Trung tâm giao.

c. Phòng Kỹ thuật và Chuyển giao cơng nghệ xử lý môi trường

- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật nghiệp vụ về tài nguyên và môi

trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi

trường; tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch bảo

vệ môi trường; Đề án bảo vệ mơi trường; Báo cáo hồn thành các cơng trình, biện pháp

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải

chất thải nguy hại; Đề án cải tạo phục hồi mơi trường trong khai thác khống sản; Báo cáo

hiện trạng môi trường; Công nghệ xử lý môi trường; Biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa

ô nhiễm môi trường; Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự

tốn các cơng trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường; hồ sơ xin cấp và cấp

lại giấy phép về tài nguyên nước và hồ sơ xin phép chuyển nhượng quyền khai thác tài

nguyên nước; Báo cáo khai thác và sử dụng nước; Đề án thăm dò, khai thác khống sản;

Đề án đóng cửa mỏ; Hồ sơ đấu giá quyền khai thác khống sản; Báo cáo kết quả thăm dò

khống sản làm vật liệu xây dựng thông thường...và tư vấn các hoạt động, dịch vụ khác

liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài nguyên nước theo quy định của pháp

luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó giám đốc đứng đầu Trung tâm giao.

d. Phòng Hành chính, Tổ chức – Tổng hợp

2- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Trung tâm để

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch, đề xuất việc điều chỉnh kế

hoạch nhiệm vụ và chương trình cơng tác của Trung tâm; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo

hoạt động của Trung tâm lên cấp trên theo định kỳ và đột xuất;

- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ

CNV theo quy định về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm quản lý tài chính, tài sản công của Trung tâm theo

phân cấp của Sở; mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phòng;

- Quản lý con dấu; theo dõi, quản lý văn bản đi, đến của Trung tâm;

- Tổ chức và phục vụ các hội nghị, bố trí phương tiện phục vụ cơng tác của Trung tâm;

- Giao dịch với khách hàng đến liên hệ công tác với Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó giám đốc đứng đầu Trung tâm giao.3CHƯƠNG II: KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

2.1. Đối tượng và phạm vi thực hiện chuyên đề thực tập

a. Đối tượng nghiên cứu

Hiện trạng môi trường nước mặt sông Thương tại tỉnh Bắc Giang.

b. Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Chuyên đề được nghiên cứu tại các huyện, thành phố có sơng sơng

Thương chảy qua.

- Về thời gian: Thời gian thực hiện: từ 07 – 01 – 2019 đến hết 17 – 03 – 2019

2.2. Phương pháp thực hiện

a. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu:

- Thu thập, tổng hợp tài liệu có liên quan từ các tài liệu của Trung tâm Quan trắc Tài

nguyên và Môi trường Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, tìm hiểu

qua sách báo, mạng internet.

- Tham khảo quy trình tiến hành quan trắc và phân tích các thơng số mơi trường đất,

nước, khơng khí mà các anh/chị ở Trung tâm đang thực hiện.

- Tham khảo các số liệu từ cán bộ Môi trường, đi thực tế trong quá trình thực tập.

b. Phương pháp điều tra và khảo sát thực địa:

- Quan sát để thấy được tình hình chung về hiện trạng môi trường nước sông Thương

cũng như công tác quản lý môi trường tại địa phương.

- Thực hành đo nhanh các thơng số ngồi hiện trường, lấy và phân tích mẫu trong phòng

thí nghi

c. Phương pháp tổng hợp thống kê:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng, đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Thương

đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang.

d. Phương pháp phỏng vấn:

- Trong quá trình thực tập tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, em đã đặt

các câu hỏi nhanh đối với cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong Trung tâm để thu thập thông

tin, số liệu về hiện trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang.

2.3. Mục tiêu và nội dung chuyên đề

a. Mục tiêu

+ Nêu lên hiện trạng, diễn biến và chất lượng môi trường nước sơng Thương.

+ Nắm được tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

b. Nội dung4+ Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội lưu vực sông Thương đoạn chảy qua tỉnhBắc Giang.

+ Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Thương đoạn chảy qua tỉnh Bắc

Giang.

+ Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước mặt sông Thương.

2.4. Kết quả chuyên đề

2.4.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang

2.4.1.1. Vị trí địa lý

Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Về quy hoạch kinh tế trước

đây Bắc Giang nằm trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, từ năm 2012 là tỉnh nằm

trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh Bắc Giang nằm ở tọa độ từ 21 độ 07 phút đến 21 độ 37 phút vĩ độ bắc; từ 105 độ

53 phút đến 107 độ 02 phút kinh độ Đông. Bắc Giang là tỉnh miền núi, nằm cách Thủ đô

Hà Nội 50 km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) 110 km về phía

Nam, cách cảng Hải Phòng hơn 100 km về phía Đơng. Với các vị trí tiếp giáp như sau:

-Phía Bắc và Đơng Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn;-Phía Tây và Tây Bắc giáp thành phố Hà Nội, Thái Ngun;-Phía Nam và Đơng Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương;-Phía Đơng giáp với tỉnh Quảng Ninh.Hình 2.1: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×