Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các mô hình kết hợp

Các mô hình kết hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các mơ hình kết hợp

 BUS-STARQuảng Nam 2009, Huy CườngCác mơ hình kết hợp

 STAR-STARQuảng Nam 2009, Huy CườngHoạt động của LAN – Card mạng

Thiết bị cơ bản để nối mạng LAN là

card mạng (LAN card)

LAN card có chức năng truyền/nhận dữ

liệu theo khung

Cấu trúc LAN card:

Chip điều khiển: điều khiển các hoạt

động trên LAN card

Bộ thu phát

Vùng đệm: bộ nhớ nằm trong Card

Đầu nối cáp

Boot ROM (option)Cài đặt LAN card: cấu hình Đường IRQ (015): đường liên lạc với

CPU

I/O port

Quảng Nam 2009, Huy CườngĐịa chỉ trạm trên LAN

Để phân biệt các máy tính trên LAN, mỗi máy được quy

định 1 địa chỉ duy nhất gọi là địa chỉ trạm

Địa chỉ trạm trên LAN được quy định bởi phần cứng LAN

Card (địa chỉ vật lý – MAC (Medium Access Control))

Có 3 cách quy định địa chỉ: Địa chỉ tĩnh: mỗi LAN Card khi sản xuất được gán 1 địa chỉ duy

nhất trong phần cứng LAN Card

Địa chỉ khả cấu hình: một số LAN Card cho phép người dùng tự

quy định được địa chỉ LAN Card bằng phần mềm.

Địa chỉ động: gán địa chỉ 1 cách tự động khi khởi động.

Thơng thường thì dùng phương pháp gán địa chỉ tĩnh

Người ta dùng 48 bit để biểu diễn địa chỉ LAN Card

Có dạng XX XX XX XX XX XX ví dụ: 00-0B-5D-55-B5-DB

Mã nhà SX Mã LAN Card

Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mô hình kết hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×