Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc khung Ethernet

Cấu trúc khung Ethernet

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu trúc khung Ethernet

Pad: vùng dữ liệu giả

Theo quy định 1 khung phải chứa ít nhất là 46 byte data (để có thể

phát hiện xung đột)

Nếu dữ liệu khơng đủ thì ta phải thêm dữ liệu giả 0 cho đủ 46 byteCRC: Mã kiểm lỗi CRC 32 bit dùng đa thức sinh

G(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 +

x+1 Quảng Nam 2009, Huy CườngFast Ethernet 100 Base

Cải tiến từ Ethernet 10 Base  Fast Ethernet 100 Base với

tốc độ 100Mbps.

Cấu hình Fast Ethernet 100 Base như sau: 100 Base T4: cấu hình STAR với cáp UTP CAT 5, dùng 4 cặp xoắn

đôi (Ethernet 10 Base chỉ dùng 2 cặp xoắn đơi)  khơng tương thích

với Ethernet 10 Base

100 Base TX: cấu hình STAR với cáp UTP CAT 5 chỉ dùng 2 cặp

xoắn đơi  tương thích với Ethernet 10 Base. Đây là cấu hình dùng

phổ biến nhất hiện nay

100 Base FX: dùng cáp quang.Quảng Nam 2009, Huy CườngMạng Token Ring

Được hãng IBM giới thiệu vào năm 1984

Dùng mơ hình Ring với HUB vòng

Cáp xoắn đơi

Tốc độ 4Mbps, về sau cải tiến lên 16Mbps

Kỹ thuật truyền baseband

Sử dụng phương pháp truy cập token passing

Mã hóa tín hiệu: dùng mã Manchester vi sai

Bit đầuCác bit kế: bit 1

bit 0

Tín hiệu đảo chiều  bit 1

Tín hiệu khơng đảo chiều  bit 0

Quảng Nam 2009, Huy CườngMạng Token Ring

Cấu trúc khung token ring phức tạp hơn Ethernet

Có 3 loại:

Token: bắt đầu 2 token

Dữ liệu: chứa dữ liệu truyền

Lệnh: chứa các lệnh token ringToken (3 byte): SD

Khung dữ liệu / lệnh

SD AC FC dest src

1 112/6ACdataEDCommand CRC ED2/64Quảng Nam 2009, Huy Cường1FS

2Mạng Token Ring

 SD: byte bắt đầu khung

ED: byte kết thúc khung

AC (Access Control): cho biết token hay khung

Dest: địa chỉ đích

Src: địa chỉ nguồn

Data/command: chứa dữ liệu cần truyền hay lệnh

FS (Frame Status): cho biết trạng thái frame được thành

công hay lỗi

FC: xác định khung dữ liệu hay khung lệnhQuảng Nam 2009, Huy CườngMạng máy tính

Mơ hình phân tầng OSI Quảng Nam 2009, Huy CườngNội dung

Protocol (giao thức)

Giao thức là gì?

Bộ giao thức (protocol stack)Mơ hình phân tầng

Khái niệm

Truyền thơng giữa 2 máy theo mơ hình phân tầngMơ hình OSI (Open Systems Interconnection)

 Tầng Physical

Tầng Data link

Tầng Network

Tầng Transport

Tầng Session

Tầng Presentation

Tầng Application

Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc khung Ethernet

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×