Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§ Giai đoạn 01:

§ Giai đoạn 01:

Tải bản đầy đủ - 0trang

DNS

 Bước 3: Máy phục vụ DNS giờ đã có trong

khung danh sách của Console DNS. Nhấp

nút phải chuột vào mục nhập mới, chọn New

Zone từ menu tắt để khởi động New Zone

Wizard, nhấp Next.Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 4: Trong New Zone Wizard, chọn

Active Directory Intergrated, nếu không chọn

Standard Primary và nhấp NextQuảng Nam 2009, Huy CườngDNS Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 5: Chọn Forward Lookup Zone, nhấp

Next.

Bước 6: Gõ tên DNS hoàn chỉnh cho khu

vực, tên khu vực giúp xác định máy phục vụ

hay khu vực trong cấu trúc vùng Active

Drectory. Lấy ví dụ trường hợp đang thiết lập

máy phục vụ chính cho trong cấu trúc vùng

cisco.com, bạn phải gõ tên vùng là

cisco.com.Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 7: Nhấp Next, và cuối cùng nhấp

Finish hoàn tất tiến trình, khu vực mới được

bổ sung vào máy phục vụ và các mẩu tin

DNS sẽ tự động được tạo thành. Một máy

phục vụ DNS sẽ có khả năng cung cấp dịch

vụ cho nhiều vùng.Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§ Giai đoạn 01:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×