Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cài HĐH Windows Sever 2003

Cài HĐH Windows Sever 2003

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 1: Mở Console: Nhấp

StartProgramsAdminitratives ToolsDNS Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 2: Giả sử máy phục vụ cần lập cấu hình

khơng có tên trong danh sách ở khung bên trái,

bạn phải nối kết với nó. Nhấp nút phải chuột vào

DNS bên khung trái, chọn Conect to Computer.

Thực hiện một trong hai việc dưới đây:

Nếu đang nối kết với máy phục vụ cục bộ, chọn

This computer rồi nhấp OK.

Trường hợp cố nối kết với máy phục vụ ở xa,

chọn The Following Computer rồi gõ tên hay địa

chỉ IP của máy phục vụ, nhấp OK.Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 3: Máy phục vụ DNS giờ đã có trong

khung danh sách của Console DNS. Nhấp

nút phải chuột vào mục nhập mới, chọn New

Zone từ menu tắt để khởi động New Zone

Wizard, nhấp Next.Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 4: Trong New Zone Wizard, chọn

Active Directory Intergrated, nếu không chọn

Standard Primary và nhấp NextQuảng Nam 2009, Huy CườngDNS Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 5: Chọn Forward Lookup Zone, nhấp

Next.

Bước 6: Gõ tên DNS hoàn chỉnh cho khu

vực, tên khu vực giúp xác định máy phục vụ

hay khu vực trong cấu trúc vùng Active

Drectory. Lấy ví dụ trường hợp đang thiết lập

máy phục vụ chính cho trong cấu trúc vùng

cisco.com, bạn phải gõ tên vùng là

cisco.com.Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

 Bước 7: Nhấp Next, và cuối cùng nhấp

Finish hồn tất tiến trình, khu vực mới được

bổ sung vào máy phục vụ và các mẩu tin

DNS sẽ tự động được tạo thành. Một máy

phục vụ DNS sẽ có khả năng cung cấp dịch

vụ cho nhiều vùng.Quảng Nam 2009, Huy CườngThiết lập máy DNS dự phòng

 Máy phục vụ dự phòng cung cấp dịch vụ DNS dự

phòng trên mạng.Vì máy phục vụ dự phòng cung

cấp khu vực dò xi cho hầu hết các loại, nên khu

vực dò ngược có khi khơng cần thiết. Nhưng khu

vực dò ngược lại vơ cùng quan trọng cho máy phục

vụ chính bởi vậy nhất thiết phải thiết lập chúng để

cơ chế phân giải tên vùng vận hành thích hợp.

Muốn thiết lập cơ chế dự phòng sao lưu và cân

bằng tải, ta thực hiện các bước như sau:Quảng Nam 2009, Huy CườngDNS

+ Bước 1: Mở Console DNS và nối kết với

máy phục vụ cần lập cấu hình .

+ Bước 2: Nhấp nút phải chuột vào mục

nhập ứng với máy phục vụ, chọn New

Zone khởi động New Zone Wizard, nhấp

Next.

+ Bước 3: Trong hộp thoại Zone Type.

Chọn Standard Secondary, nhấp Next Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài HĐH Windows Sever 2003

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×