Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các thành phần của AD:

 Cấu trúc AD logic gồm các thành phần:

domains (vùng), organization units (đơn vị tổ

chức), trees (hệ vùng phân cấp ) và forests

(tập hợp hệ vùng phân cấp) .Quảng Nam 2009, Huy CườngDomainDomainOUDomainDomainDomainDomain

OUTreeForest Quảng Nam 2009, Huy CườngOUActive Directory Vùng (Domain): là đơn vị cốt lõi của AD logic.

Tất cả các đối tượng AD đều thuộc một vùng nhất

định. Mỗi vùng có thể chứa đến hàng triệu đối

tượng.

Vùng là đường biên an toàn cho mạng. Người quản

trị vùng chỉ được quyền quản lý các đối tượng trong

vùng đó mà thơi. Danh sách kiểm sốt truy nhập

(Access Control Lists -ACLs) được lập riêng cho

mỗi vùng và khơng có tác dụng đối với các vùng

khác.Quảng Nam 2009, Huy CườngActive Directory Đơn vị tổ chức (Organization Unit):

OU là những tập đối tượng dùng để tổ chức các đối tượng trong

một vùng thành những nhóm quản trị lơgic nhỏ hơn.

Một OU có thể chứa các đối tượng khác nhau như: các tài khoản

người dùng, các nhóm, các máy tính, các máy in, các trình ứng

dụng, các tệp sử dụng chung và các đơn vị tổ chức khác nằm

trên cùng một vùng.

Hệ vùng phân cấp (domain tree): Một hay nhiều vùng dùng chung

không gian liên tục.

Tập hợp hệ vùng phân cấp (doain forest): Một hay nhiều hệ vùng

phân cấp dùng chung không gian thư mục.Quảng Nam 2009, Huy CườngActive Directory Cấu trúc AD vật lý gồm: sites và domain controllers.

Địa bàn (site): là tập hợp của một hay nhiều mạng

con kết nối bằng đường truyền tốc độ cao.

Điều khiển vùng (domain controllers): là máy tính

chạy Windows2000 Server chứa bản sao dữ liệu

vùng. Một vùng có thể có một hay nhiều điều khiển

vùng. Mỗi sự thay đổi dữ liệu trên một điều khiển

vùng sẽ được tự động cập nhật lên các điều khiển

khác của vùng.Quảng Nam 2009, Huy CườngActive Directory

 Cấu trúc logic giúp tổ chức các đối tượng thư

mục, quản lý tài khoản mạng và tài nguyên

dùng chung. Cấu trúc logic bao gồm nhiêu

hệ vùng phân cấp, đơn vị tổ chức. Site và

mạng con là cấu trúc vật lý, tạo điều kiện

truyền thông qua mạng dễ dàng ấn định

ranh giới vật lý xung quanh các tài nguyên

mạng. Vùng AD thực ra là nhóm máy tính

dùng chung cơ sở dữ liệu thư mục.Quảng Nam 2009, Huy CườngCài đặt và cấu hình máy Windows 2000 điều

khiển vùng (Domain Controller)

 Cài đặt Active Directory

Để cài AD bạn phải cấu hình và có địa chỉ IP

tĩnh cũng như bạn phải cấu hình và cài DNS

trước.

Bạn theo các bước sau để cài AD:

Vào Start->Run gõ lệnh dcpromo để cài

Active DirectoryQuảng Nam 2009, Huy CườngCài đặt Domain controller Quảng Nam 2009, Huy CườngCài đặt Domain controller

 Khi Active Direcrory Installation Wizard xuất

hiện chọn Next, dưới Domain Controller Type

chọn Domain controller for a new domain

nếu là domain mới. Xác định tên mới ở New

Domain NameQuảng Nam 2009, Huy CườngCài đặt Domain controller Quảng Nam 2009, Huy CườngCài đặt Domain controller Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×