Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2626CÁC BẢNG BIỂU KÈM THEO

BẢNG 1:TẬP HỢP VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN THEO THỜI GIAN:ĐVT:Trđ

TTChỉ tiêuA

1Vốn đầu tư

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

1. Chi phí chuẩn bị đầu tư

2. Chi phí chuẩn bị xây dựng

3. Chi phí thực hiện đầu tư

Xây lắp

Thiết bị

Kiến thiết cơ bản khác

4. Chi phí chạy thử,bàn giaoTổng vốn đầu tư

XDCB chưa kể phí

vay vốn

Tổng vốn dầu tư cần

huy động

4

Tổng mức vốn đầu

tư ban đầu

B

1

2Năm xây dựng

1Tổng39.000

68.000

9,548.000

1,145.000

7,373.000

1,030.000

130.000

9,785.00039.000

68.000

9,548.000

1,145.000

7,373.000

1,030.000

130.000

9,785.0009,785.0009,785.000Lãi vay vốn trong thời kỳ XDCB1,320.975

11,105.9751,320.975

11,105.975Nguồn vốn cần huy động để đầu tư

Vốn tự có

Tỷ lệ (%)

Vốn vay

Tỷ lệ (%)9,785.000

978.5009,785.000

978.500

10.000

8,806.500

90.000BẢNG 2: KHẤU HAO, VỐN THAY THẾ VÀ GIÁ TRỊ CÒN LẠI:8,806.500ĐVT: Trđ

Vốn đầu tưTuổi thọ dự

kiến (Năm)Thời gian

khấu hao

(Năm)Mức khấu hao hàng

năm (TrĐ)Vốn thay thế (TrĐ)Gía trị còn lại ở năm cuối

(TrĐ)9,785.000

1,320.975

11,105.975155

51,957.000

264.195

2,221.1950.000

0.0000.000

0.000

0.000BẢNG 3: GIÁ TRỊ THU NHẬP HÀNG NĂMĐVT:Trđ

Chỉ tiêu

Sản lượng sản

phẩm

Khí hóa lỏng ( 8

cầu nạp )

Gía bán sản phẩm

Giá chiết nạp

(tr.đồng/tấn)

Doanh thu gộp

Khí hóa lỏng

Thu nhập hàng

năm chưa trừ thuếNăm hoạt động

5123410,800.00010,800.00010,800.00010,800.0000.8820.8820.8829,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.280BẢNG 3: GIÁ TRỊ THU NHẬP HÀNG NĂM(tiếp)67810,800.00010,800.00010,800.00010,800.0000.8820.8820.8820.8820.8829,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.280ĐVT:Trđ

Chỉ tiêu

Sản lượng sản phẩm

Khí hóa lỏng ( 8 cầu

nạp )

Gía bán sản phẩm

Giá chiết nạp

(tr.đồng/tấn)

Doanh thu gộp

Khí hóa lỏng

Thu nhập hàng năm

chưa trừ thuếNăm hoạt động

12

1391011141510,800.00010,800.00010,800.00010,800.00010,800.00010,800.00010,800.0000.8820.8820.8820.8820.8820.8820.8829,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.2809,521.280

9,521.280

9,521.280BẢNG 4: CHI PHÍ VẬN HÀNH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM QUA CÁC NĂMĐVT:Trđ

ST

TKhoản mục

1

1,814.7032

1,836.3273

1,858.775Năm hoạt động

4

5

1,882.082 1,906.2821Chi phí hoạt động dự kiến-Chi phí lương và bảo hiểm xã

hội trực tiếp

Chi phí bồn chứa

Bảo hiểm thiết bị

Các chi phí tiện ích ( điện nước,

điện thoại,..)

Chi phí sửa chữa lớn

Chi phí khác388.600400.258412.266424.634437.373450.494464.009550.000

73.730

160.000550.000

73.730

168.000550.000

73.730

176.400550.000

73.730

185.220550.000

73.730

194.481550.000

73.730

204.205550.000

73.730

214.415477.400

164.973477.400

166.939477.400

168.980477.400

171.098477.400

173.298477.400

175.583477.400

177.955Tổng chi phí vận hành1,814.7031,836.3271,858.7751,882.0821,906.2821,931.4121,957.5093

Khấu hao TSCĐ

Tổng giá thành sản phẩm2,221.195

4,035.8982,221.195

4,057.5222,221.195

4,079.9702,221.195

4,103.2772,221.195

4,127.4771,931.4121,957.509-BẢNG 4: CHI PHÍ VẬN HÀNH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM QUA CÁC NĂM(tiếp)6

1,931.4127

1,957.5098

1984.61455

7

477.928984

1

550

73.73

225.136067

6

477.4

180.419505

2

1984.61455

7

1984.61455

7ĐVT:Trđ

ST

TKhoản mục1

-Chi phí hoạt động dự kiến

Chi phí lương và bảo hiểm xã hội

trực tiếp

Chi phí bồn chứa

Bảo hiểm thiết bị

Các chi phí tiện ích ( điện nước, điện

thoại,..)

Chi phí sửa chữa lớn

Chi phí khác

Tổng chi phí vận hành

3

Khấu hao TSCĐ

Tổng giá thành sản phẩmBảng 5: THANH TỐN TÀI CHÍNHNăm hoạt động

12

13

2,103.967

2,136.769

537.913

554.0519

2,012.769

492.26710

2,042.015

507.03511

2,072.399

522.24614

2,170.857

570.67215

2,206.283

587.792550.000

73.730

236.393550.000

73.730

248.213550.000

73.730

260.623550.000

73.730

273.654550.000

73.730

287.337550.000

73.730

301.704550.000

73.730

316.789477.400

182.979

2,012.769477.400

185.638

2,042.015477.400

188.400

2,072.399477.400

191.270

2,103.967477.400

194.252

2,136.769477.400

197.351

2,170.857477.400

200.571

2,206.2832,012.7692,042.0152,072.3992,103.9672,136.7692,170.8572,206.283ĐVT: Trđ

TT

I

II

Tổng số tiền phải thanh

toánKhoản mục

Tổng số vốn đầu tư ban

đầu

Vốn tự có

Số dư nợ đầu kỳ

Trả vốn gốc trong kỳ

Trả lãi vay trong kỳ (15%)Năm thực hiện

1

11,105.975

978.500

10,127.475

2,025.495

1,519.121

3,544.616BẢNG 6: TÍNH GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG2348,101.980

2,025.495

1,215.297

3,240.7926,076.485

2,025.495

911.473

2,936.9684,050.990

2,025.495

607.649

2,633.144ĐVT:Trđ

ST

T1

2

-3

4

678Chỉ tiêu

Giá trị của t

Hệ số at (r=15%)

Giá trị đầu ra (Ot)

Doanh thu gộp

Giá trị vật chất

đầu vào (MIt)

Chi phí vật tư

Chi phí thuê bồn

chứa

Chi phí bảo hiểm

thiết bị

Chi phí điện nước

Chi phí sửa chữa

lớn

Khấu hao (Dt)

Giá trị gia

tăng(VAt)

Gía trị gia tăng

thuần túy(NVAt)

Thặng dư xã

hội(SSt)

Lương(Wt)

Thuế giá trị gia

tăng (VAT)

VAt*at

Tổng

PV(VAt)=NVAt*at

SSt*at1

0

1.0002

1

0.870

9,521.280

9,521.280

1,706.0003

2

0.756

9,521.280

9,521.280

1,595.6584

3

0.658

9,521.280

9,521.280

1,616.0665

4

0.572

9,521.280

9,521.280

1,637.2546

5

0.497

9,521.280

9,521.280

1,659.2547

6

0.432

9,521.280

9,521.280

1,682.0998

7

0.376

9,521.280

9,521.280

1,705.8241,706.000

550.0001,595.658

550.0001,616.066

550.0001,637.254

550.0001,659.254

550.0001,682.099

550.0001,705.824

550.00073.73073.73073.73073.73073.73073.73073.730160.000

477.400168.000

477.400176.400

477.400185.220

477.400194.481

477.400204.205

477.400214.415

477.4002,221.195

5,594.0852,221.195

5,704.4272,221.195

5,684.0192,221.195

5,662.8312,221.195

5,640.8317,839.1817,815.4565,594.0855,704.4275,684.0195,662.8315,640.8317,839.1817,815.4564,958.9395,061.7135,033.4485,004.1034,973.6337,163.1877,130.328635.146

559.409642.714

570.443650.571

568.402658.729

566.283667.199

564.083675.994

783.918685.128

781.5460.000

3,829.850486.442431.337373.733323.774280.449338.909293.8120.0004,312.1213,827.3823,309.5742,861.1122,472.7743,096.8432,680.5549Tổng SSt*at34,352.93

3BẢNG 7: TÍNH GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG(tiếp)ĐVT:Trđ

ST Chỉ tiêu

T12

-3

4

6-Giá trị của t

Hệ số at

(r=15%)

Giá trị đầu ra

(Ot)

Doanh thu gộp

Giá trị vật

chất đầu vào

(MIt)

Chi phí vật tư

Chi phí thuê

bồn chứa

Chi phí bảo

hiểm thiết bị

Chi phí điện

nước

Chi phí sửa

chữa lớn

Khấu hao (Dt)

Giá trị gia

tăng(VAt)

Gía trị gia

tăng thuần

túy(NVAt)

Thặng dư xã

hội(SSt)

Lương(Wt)9

8

0.32710

9

0.28411

10

0.24712

11

0.21513

12

0.18714

13

0.16315

14

0.14116

15

0.1239,521.

280

9,521.

280

1,730.

4659,521.

280

9,521.

280

1,756.

0609,521.

280

9,521.

280

1,782.

6479,521.

280

9,521.

280

1,810.

2699,521.

280

9,521.

280

1,838.

9689,521.

280

9,521.

280

1,868.

7889,521.

280

9,521.

280

1,899.

7769,521.

280

9,521.

280

1,931.

9811,730.

465

550.00

0

73.7301,756.

060

550.00

0

73.7301,782.

647

550.00

0

73.7301,810.

269

550.00

0

73.7301,838.

968

550.00

0

73.7301,868.

788

550.00

0

73.7301,899.

776

550.00

0

73.7301,931.

981

550.00

0

73.730225.13

6

477.40

0236.39

3

477.40

0248.21

3

477.40

0260.62

3

477.40

0273.65

4

477.40

0287.33

7

477.40

0301.70

4

477.40

0316.78

9

477.40

07,790.

815

7,790.

8157,765.

220

7,765.

2207,738.

633

7,738.

6337,711.

011

7,711.

0117,682.

312

7,682.

3127,652.

492

7,652.

4927,621.

504

7,621.

5047,589.

299

7,589.

2997,096.

200

694.61

57,060.

751

704.46

97,023.

927

714.70

56,985.

671

725.34

06,945.

924

736.38

96,904.

623

747.86

96,861.

704

759.80

06,817.

100

772.19

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×