1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 3 : Báo cáo tài chính 2010 – Ngân hàng Phương Nam

Phụ lục 3 : Báo cáo tài chính 2010 – Ngân hàng Phương Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 86GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 87GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 88GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 89GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 90GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 91GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 92GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMPhụ lục 4 : MƠ HÌNH FCFE

Khi thay thế cổ tức bằng FCFE để thẩm định giá vốn chủ sở hữu, ta không chỉ

đơn thuần thay thế dòng lưu kim này bằng một dòng lưu kim khác. Chúng ta ngầm giả

định rằng FCFE sẽ được chi trả cho các cổ đông, và việc làm này dẫn đến hai hệ quả:

- Một là doanh nghiệp sẽ không có tiền mặt tích lũy trong tương lai, vì lượng

tiền mặt còn lại sau khi thanh tốn nợ vay và đáp ứng nhu cầu tái đầu tư đã được chi trả

hết cho các cổ đông mỗi kỳ.

- Hai là tăng trưởng kỳ vọng của FCFE sẽ chỉ bao gồm tăng trưởng thu nhập từ

tài sản hoạt động mà không bao gồm tăng trưởng thu nhập từ sự gia tăng chứng khốn

ngắn hạn.Mơ hình FCFE tăng trưởng ổn định:

Mơ hình FCFE tăng trưởng ổn định : được sử dụng để thẩm định giá

những doanh nghiệp đang tăng trưởng với một tốc độ ổn định. Mơ hình này rất giống

mơ hình tăng trưởng ổn định Gordon về các giả định cơ bản.

Mô hình FCFE tăng trưởng hai giai đoạn: Mơ hình FCFE tăng trưởng hai

giai đoạn được dùng để thẩm định giá những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng dự

kiến cao và khơng đổi trong giai đoạn đầu rồi sau đó giảm đột ngột xuống mức tăng

trưởng ổn định. Mơ hình này khác với mơ hình DDM tăng trưởng hai giai đoạn ở chỗ

nó chú trọng vào FCFE chứ khơng phải cổ tức. Vì thế, mơ hình này cho ta những kết

quả tốt hơn mơ hình chiết khấu cổ tức khi đánh giá những doanh nghiệp có cổ tức

khơng bền (do cổ tức cao hơn FCFE) hoặc chi trả ít cổ tức hơn so với khả năng có thể

đạt được (cổ tức thấp hơn FCFE).

Mơ hình FCFE tăng trưởng ba giai đoạn: Mơ hình này được dùng để

thẩm định giá những doanh nghiệp dự kiến sẽ trải qua ba giai đoạn tăng trưởng: giaiSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 93GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMđoạn ban đầu có tốc độ tăng trưởng cao, giai đoạn quá độ có tốc độ tăng trưởng sụt

giảm và giai đoạn cuối với tốc độ tăng trưởng ổn định, kéo dài vơ tận.

Vì mơ hình này cho phép có ba giai đoạn tăng trưởng, và có sự giảm dần từ tăng

trưởng cao đến tăng trưởng ổn định, cho nên đây là mơ hình phù hợp để đánh giá

những doanh nghiệp hiện có tốc độ tăng trưởng rất cao. Giả định về tăng trưởng trong

mơ hình này cũng tương tự như những giả định đã đưa ra trong mơ hình DDM ba giai

đoạn, nhưng chú trọng vào FCFE chứ không phải cổ tức, từ đó làm cho mơ hình phù

hợp hơn để thẩm định giá những doanh nghiệp có cổ tức cao hơn hoặc thấp hơn đáng

kể so với FCFE.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 94GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3 : Báo cáo tài chính 2010 – Ngân hàng Phương Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×