Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNHGIÁ M&A

3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNHGIÁ M&A

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM

77,38120062144,52920073190,37420084117,06520095248,14020106418,978Lúc này, ta có một dãy số lịch sử kế toán 6 năm về lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng

Phương Nam để dự báo theo mơ hình dãy số thời gian. Đường thời gian cho dãy số về

lợi nhuận sau thuế được phân chia như sau:

- Giai đoạn ước lượng: gồm 6 năm, từ năm 2005 đến 2010. Dãy số tiền sử này được

sử dụng để xây dựng mơ hình, và dùng để dự báo trong mẫu

- Giai đoạn dự báo: cho các mức độ tương lai từ 2011-2020.

3.3.1 Mơ hình ngoại suy đơn giản Hàm xu thế.

Ta biết có nhiều phương pháp dự báo định lượng khác nhau, trong đó có các

phương pháp dự báo theo mơ hình dãy số thời gian. Và Phương pháp đã được học là

phương pháp ngoại suy giản đơn các phương trình xu thế. Tác giả đề xuất sử dụng các

mơ hình dự báo giản đơn này vì ba lý do sau đây:

-Thứ nhất, chuỗi dữ liệu lịch sử (theo năm) về lợi nhuận sau thuế trong đa sốcác trường hợp thực tế ở Việt Nam hiện nay là khơng đủ lớn để có thể áp dụng các mơ

hình dự báo ngoại suy phức tạp, với những kiểm định nghiêm ngặt về tính phù hợp

của mơ hình.

-Thứ hai, trong khi thời gian và các nguồn lực khác (bao gồm cả khả năngchuyên môn của cán bộ) không ủng hộ cho việc sử dụng các mơ hình ngoại suy hồn

chỉnh, chúng ta vẫn có thể sử dụng kỹ thuật ngoại suy giản đơn cho các chuỗi thời

gian của mình. Mặc dù các kết quả dự báo từ cách làm này khơng có tính chính xác

cao như trong các mơ hình hồn chỉnh, nhưng chúng vẫn có thể được chấp nhận ở

mức độ nhất định, đặc biệt là trong dự báo xu thế tăng trưởng dài hạn.

-Thứ ba, phương pháp này dễ thực hiện, khơng tốn kém chi phí, có giá trị thựctiển vì sử dụng bảng tính excel.

3.3.2 Các phương trình xu thế theo số liệu lịch sử

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 63GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMTác giả đề xuất 4 phương trình xu thế : phương trình xu thế tuyến tính, phương trình

xu thế bậc hai, phương trình xu thế bậc 3 và cuối cùng là phương trình xu thế hàm

mũ.P hư ư ng trính x u thư H àm tuyưn tính

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-418,978

y = 55,586x + 4,860.

R ² = 0.717

248,140

190,374

144,529117,06577,38101234567Hình 3.1.1 Phương trình xu thế hàm tuyến tínhP hư ư ng trình xu thư H àm bưc 2

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000y = 15,345.89x 2 - 51,835.28x + 148,088.60

R 2 = 0.83418,978248,140200,000

150,000

100,000

50,000

-190,374

144,529117,06577,38101234567Hình 3.1.2: Phương trình xu thế hàm parabol bậc 2SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 64GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMP hư ư ng trình xu thư Hàm bưc 3

y = 11,814.30x 3 - 108,704.22x 2 + 322,677.91x - 149,631.67

R 2 = 0.95450,000

400,000

350,000

300,000

250,000418,978248,140200,000

150,000

100,000

50,000

-190,374

144,529117,06577,38101234567Hình 3.1.3 : Phương trình xu thế hàm bậc 3P hư ư ng trình xu thư Hàm mũ

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-y = 65,993.69e 0.27x

R 2 = 0.7501234567Hình 3.1.4 : Phương trình xu thế hàm số mũ

Các hàm xu thế cho thấy hệ số R2 của phương trình bậc 3 là cao nhất. điều này có

nghĩa là hàm bậc 3 này sẽ cho dự báo chính xác hơn cả. Tuy nhiên, điều đó có đúng

hay khơng còn dựa vào dự báo cho 10 năm tiếp theo của ngân hàng.

3.3.3 Kết quả dự báo lợi nhuận ròng 10 năm của NH Phương Nam.

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 65GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMDựa trên phương trình hàm xu thế đã có được bằng phương pháp Excel. Cụ thể là:

Hàm tuyến tính : y= 55,586 x + 4,860

Hàm bậc 2 :y=15,345.89x2 - 51,835.28 x + 148,088.60Hàm bậc 3 :y = 11,814.30x3 - 108,704.22x2 + 322,677.91 x - 149,631.67

Lợi nhuận dự báoti200512006220073200842009520106201172012820139201410201511201612201713201814201915202016chi phí

vốn

lũy kếHiện giá

trong

hàm Bậc

2Hiện giá

trong

hàm bậc

3Hiện giá

trong

hàm mũyiTuyến

tínhBậc 277,38160,446111,59176,15686,447144,529116,032105,794155,422113,239190,374171,618130,688159,050148,335117,065227,204186,274157,928194,309248,140282,790272,551222,940254,530418,978338,376389,521424,973333,416393,962537,182834,912436,7511.2681310,676423,618658,406344,419449,548715,5351,523,643572,1121.6080279,564444,976947,521355,784505,134924,5802,562,052749,4262.0391247,722453,4231,256,454367,525560,7201,164,3174,021,025981,6942.5858216,849450,2801,555,064379,654616,3061,434,7455,971,4481,285,9483.2790187,958437,5621,821,143392,182671,8921,735,8658,484,2061,684,4994.1580161,591417,4782,040,462405,124727,4782,067,67711,630,1852,206,5715.2727137,972392,1512,205,753418,493783,0642,430,18115,480,2712,890,4496.6862117,117363,4642,315,270432,303838,6502,823,37720,105,3503,786,2808.478698,914333,0002,371,306446,569894,2363,247,26425,576,3074,959,75310.751683,173302,0272,378,848461,3061,841,5364,017,97917,550,2274,003,3596,05813,21757,73113,169dự báo trong 10 nămNămHiện giá

Hiện giá

trong

hàm

Tuyến

tínhBậc 3Hàm mũTổng hiện giá

Giá trị 1 cpHàm mũ:0.27xy = 65,993.69eBảng 3.3.2 : Bảng dự báo lợi nhuận và hiện giá 10 năm

Tác giả lần lượt thay các giá trị thời gian ti từ : 716 vào biến x, tương ứng với năm2011 đến 2020 để ước lượng lợi nhuận sau thuế của NH Phương Nam

Với chi phí vốn chủ sở hữu, 26.81%, tác giá tính tốn hiện giá tất cả lợi nhuận theo

từng phương pháp và kết quả từ bảng 3.3.2 như sau :

Tuyến tính

Giá trị doanh

nghiệp1,841,536SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtBậc 2

4,017,979Trang 66Bậc 3Hàm mũ

17,550,2274,003,359GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMgiá trị 1 cổ phiếu13,2176,05857,73113,169Đối chiếu với kết quả đã tính tốn ở tiểu mục 2.4, 2.5, 2.6, tác giả nhận thấy :

Các phương trình xu thế đã đưa ra kết quả dự báo. Tuy nhiên, kết quả dự báo

đem đến kết quả sai biệt lớn giữa hàm xu thế phương trình bậc 3 với hàm xu thế khác,

cũng như với kết quả từ mơ hình DCF, APV. Các hàm còn lại tương đối là gần với

phương pháp APV, đặc biệt là phương pháp hàm xu thế bậc 2 và hàm mũ cho kết quả

gần bằng nhau và hướng đến kết quả của DCF, APV nhất.

Do đó, tác giả nghĩ rằng, những kết quả trên chỉ là để tham khảo, tư vấn thêm

cho các mơ hình đã tính ở chương 2. Do vậy, kết quả này khơng nên được xem là

điểm kết thúc, mà thực chất, chỉ mới là điểm khởi đầu của quá trình dự báo. Kết quả

sẽ là bảng so sánh với các mơ hình đã được Bộ Tài Chính phê duyệt, nhằm giúp các

thẩm định viên nhận định giá trị ngân hàng tốt hơn trong quá trình định giá. Các thẩm

định viên vẫn cần thu thập thêm thông tin về thực trạng và triển vọng của ngân hàng

phân tích nói riêng, và cả ngành ngân hàng nói chung, kết hợp với sự hiểu biết sâu

sắc tình hình thực tiễn và sự nhạy bén của mình để có những điều chỉnh lợi nhuận dự

báo các năm tương lai một cách thích hợp.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 67GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMKẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Hoạt động M&A là một trong những giải pháp góp phần tái cấu trúc hệ thống

NHTM tại Việt Nam đòi hỏi sự chọn lựa giải pháp thích hợp, đây khơng chỉ là trách

nhiệm của Chính phủ, NHNN, các nhà làm luật mà còn là ở chính bản thân các

NHTM Việt Nam và những đối tượng liên quan trực tiếp khác. Thành công hay thất

bại, học hỏi, tồn tại và khẳng định được thương hiệu ngành Ngân hàng Việt Nam hay

là để mất hoàn toàn sân chơi vào tay các “đại gia” ngân hàng nước ngoài... tuỳ thuộc

vào nhận thức, sự nỗ lực, tầm nhìn và cố gắng của các ngân hàng Việt Nam. Ngoài ra,

các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước trong việc tạo ra hành lang pháp lý thơng thống,

cơng bằng và thuận lợi cho hoạt động M&A cũng là một yếu tố quan trọng khơng thể

thiếu góp phần đáng kể vào thực hiện mục tiêu hoạt động M&A ngành Ngân hàng

Việt Nam.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 68GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMLỜI KẾT

Ở Việt Nam, định giá doanh nghiệp là một lãnh vực khá mới mẻ, nhưng đóng

vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế quốc gia, đặc biệt là khi nền kinh

tế đó đang trong q trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở khái qt hố khn khổ lý thuyết về định giá doanh nghiệp và mơ

hình DCF, APV, tác giả đã cố gắng đối chiếu, phân tích và đánh giá thực trạng vận

dụng các mơ hình này trong việc định giá ngân hàng phục vụ cho tái cấu trúc NHTM

Việt Nam thời gian qua, và chỉ ra một số vần đề tồn tại cần được quan tâm khắc phục

nhằm nâng cao chất lượng của định giá trong thời gian tới.

Bên cạnh những đóng góp nêu trên, vì nhiều lý do, đề tài nghiên cứu này cũng

không tránh khỏi những hạn chế nhất định, chẳng hạn như tính chất chưa đầy đủ và

chưa hoàn thiện của các quy định pháp luật về thẩm định giá doanh nghiệp, sự thiếu

vắng các nhà chuyên môn am hiểu kỹ thuật thẩm định giá, và sự khan hiếm của các

tài liệu Việt ngữ giới thiệu một cách tồn diện về vấn đề này...có lẽ là những nguyên

nhân chủ yếu cản trở sự phát triển của công tác thẩm định giá của Việt Nam trong thời

gian qua, cũng như hạn chế chất lượng và độ tin cậy của kết quả thẩm định giá doanh

nghiệp được thực hiện bởi các đơn vị tư vấn nội địa.

Cuối cùng, do ràng buộc về thời gian và năng lực nghiên cứu, cũng như sự hạn

chế trong khả năng tiếp cận và khai thác số liệu, đề tài chỉ mới dừng lại ở mức độ

nhận diện vấn đề và đưa ra các đề xuất cải tiến đơn lẻ, mà chưa thực hiện được quá

trình kiểm nghiệm các đề xuất này, thơng qua việc ứng dụng chúng trong một tình

huống thẩm định giá doanh nghiệp cụ thể. Đây có lẽ là hạn chế lớn nhất của đề tài, đòi

hỏi tác giả phải đầu tư nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa để bổ khuyết và hoàn thiện

luận văn này trong thời gian tới.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 69GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Equity Valuation của Damodaran, Aswath; John Wiley & Sons, Inc.

2. Tài chính doanh nghiệp hiện đại, chủ biên PGS.TS Trần Ngọc Thơ, TS. Nguyễn

Thị Ngọc Trang, TS. Phan Thị Bích Nguyệt, TS. Nguyễn Thị Liên Hoa, TS.

Nguyễn Thị Uyên Uyên (2003), nhà xuất bản thống kê.

3. Báo Đầu tư chứng khốn

4. Báo Thị trường Tài chính – Tiền tệ

5. Thời báo Kinh tế Sài Gòn

6. Thư viện điện tử của Trường Đại học Kinh tế - chương trình Fulbright.

7. Luận văn thạc sỹ của Nguyễn văn Tuấn 2007 – Mơ hình dòng lưu kim chiết

khấu trong thẩm định giá doanh nghiệp.

8. Tài liệu tham khảo từ internet :

- http://www.vietnamnet.vn – Báo điện tử Việt Nam

- http://www.muabancongty.com – Sàn mua bán công ty trực tuyến

- http://saga.vn/ -Trang web chuyên về phân tích tài chính, quản trị DN.

- http://www.massogroup.com - Cơng ty tư vấn Masso

- http://www.google.com - Trang tìm kiếm Google

- http://www.pricewaterhouse.com

- Website Ngân hàng Nhà nước VN - www.sbv.gov.vnSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 70GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMPhụ lục 1 : MẪU PHIẾU KHẢO SÁT

PHIẾU KHẢO SÁT TÌM HIỂU VỀ

TÌNH HÌNH MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG

Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, tơi xin cam kết các thông tin trong phiếu khảo

sát này chỉ được sử dụng dưới góc độ thống kê. Đề tài khơng phân tích đánh giá riêng

từng doanh nghiệp, từng ngân hàng trong phiếu thăm dò này.

Xin chân thành cảm ơn Anh/chị đã giúp Tơi hồn thành cuộc khảo sát này.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Ngọc–Lớp Tài chính -K17 Trường ĐHKT HCM.Họ tên người được khảo sát :……………………………..………………………

Giới tính: Nam / Nữ

Địa chỉ cơng tác ……………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………….

-oOo-1. Anh/chị có biết về hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp. (Viết tắc trong

bản khảo sát này là M/A)

KhơngCó nghe qua2. Nếu Câu 1 chọn Có, Anh/Chị vui lòng cho biết có còn nhớ tên các vụ M/A tại Việt

Nam khơng ?Có, đó là …………………………..

Khơng.

3. Anh/chị vui lòng cho biết tên cơng ty tư vấn sáp nhập, mua bán doanh nghiệp tại

Việt Nam mà anh/chị biết (nếu có)?SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 71GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM4. Theo ý kiến Anh/Chị phương thức hoạt động của M/A, bao gồm các phương thức

nào dưới đây:

Chào thầu

Lôi kéo cổ đông bất mãn

Thương lượng tự nguyện với ban quản trị và điều hành

Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khốn.

Mua lại tài sản cơng ty gần giống phương thức chào thầu.

Tất cả các phương thức trên

5. Theo ý kiến Anh/ Chị, hoạt động M/A được sáp nhập dưới dạng hình thức :

Sáp nhập ngang, nghĩa là sự sáp nhập hoặc hợp nhất giữa hai công ty kinh

doanh và cạnh tranh trên cùng một dòng sản phẩm, trong cùng một thị trường

Sáp nhập dọc, nghĩa là sự sáp nhập hoặc hợp nhất giữa hai công ty nằm trên

cùng một chuỗi giá trị, dẫn tới sự mở rộng về phía trước hoặc phía sau của

cơng ty sáp nhập trên chuỗi giá trị đó.

Sáp nhập tổ hợp, nghĩa là bao gồm tất cả các loại sáp nhập khác

6. Trong quy trình thực hiện sáp nhập, mua lại theo anh/chị giai đoạn nào là cần thiết?

GIAI ĐOẠNKhơng

cần

thiếtÍt cần

thiếtCần

thiếtRất cần

thiếtLựa chọn cơng ty mục tiêu

Tìm hiểu tình hình tài

chính, pháp lý.

Định giá cơng ty mục tiêu.

Đàm phán và ký hợp đồng.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 72GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM7. Theo Anh chị, để định giá doanh nghiệp có bao nhiêu cách để định giá

Có duy nhất 1 cách.

Có nhiều cách

8. Theo Anh Chị, 3 bước quan trọng để thẩm định doanh nghiệp được đánh giá theo

thứ tự ưu tiên như thế nào? (vui lòng đánh dấu “x” vào cột chọn lựa)

Nội dung thẩm địnhƯu tiên

(1)Ưu tiên

(2)Ưu tiên

(3)Thẩm định tình trạng tài chính của

doanh nghiệp

Thẩm định tình trạng pháp lý của

doanh nghiệp

Thẩm định hoạt động của doanh

nghiệp9. Theo ý kiến của Anh Chị, Việt Nam sau khi gia nhập WTO, vấn đề sáp nhập các

doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng là vấn đề như thế nào?

Khơng cần thiết

Ít cần thiết

Cần thiết

Rất cần thiết

10. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động M/A ngân hàng hiện nay

Mơi trường hoạt động

Tính pháp lý

Cả hai yếu tố trên

-----------------------------------------------------------------------------------------Xin chân thành cám ơn sự quan tâm của các Anh Chị.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 73GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNHGIÁ M&A

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×