Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

32Vốn điều lệ: Ðã phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên

2.460 tỷ đồng và được Sở Kế hoạch – đầu tư TP. HCM công nhận vốn điều lệ mới

vào ngày 29/12/2010.

Mạng lưới hoạt động: đến nay, SGCTNH đã có tổng cộng 91 chi nhánh và

phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, nâng tổng số địa điểm giao dịch của SGCTNH lên

91 đơn vị giao dịch.

Trãi qua 20 năm hoạt động, ngoài việc đưa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng

có chất lượng, phù hợp với nhu cầu khách hàng, mở rộng mạng lưới hoạt động...

với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SGCTNH còn quan tâm

và mở rộng các hoạt động đến các đối tượng khách hàng là cá nhân, công ty liên

doanh, doanh nghiệp nước ngoài... hoạt động trong các khu chế xuất, khu công

nghiệp, hỗ trợ sự phát triển các ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thu công

nghiệp và các ngành nghề truyền thống tại địa phương trong cả nước.

Trong thời gian tới, theo xu thế phát triển - hội nhập của hệ thống NHTM

Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới, NH TMCP Sài gòn cơng thương sẽ

liên tục đổi mới hoạt động: cung ứng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ, ưu đãi các

khách hàng giao dịch thường xuyên, mở rộng mạng lưới hoạt động, hướng tới phục

vụ khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại với chất lượng

dựa trên nền tảng công nghệ NH tiên tiến... nhằm thực hiện thành công mục tiêu là

một trong những ngân hàng TMCP lớn mạnh hàng đầu trong hệ thống NHTM cổ phần.

Bằng chứng là trong năm 2010, SGCTNH đã sử dụng phần mềm Symbol

trong quản lý hoạt động ngân hàng. Với công nghệ hiện đại này, việc quản lý,

kiểm soát và trao đổi thơng tin giữa Hội sở chính và các đơn vị được đảm bảo.

Công tác ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế tốn, báo cáo tài chính của

ngân hàng vẫn tuân thủ đầy đủ các quy định và chế độ kế toán ngành ngân hàng

và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Cuối năm 2011, khách hàng của SGCTNH có thể sử dụng dịch vụ Ngân

hàng trực tuyến, cho phép khách hàng có thể có thể truy vấn thông tin về khoản

vay: ngày đáo hạn, trạng thái của khoản vay, các tài sản đảm bảo và các loại phí

gắn với khoản vay, cung cấp thơng tin tổng số tiền: lãi phạt, lãi, vốn đã đến hạn33chưa thanh toán của từng khế ước và một số hoạt động phát sinh gần đây của

khoản vay. Ngoài ra, khách hàng còn có thể trả nợ trực tuyến, đây là hoạt động

giao dịch trực tiếp vào hệ thống ngân hàng lõi SGCTNH, nên hệ thống sẽ tự

động thực hiện theo lệnh duyệt của khách hàng. Khách hàng giải ngân loại tiền

nào thì trả nợ chính bằng loại tiền đó. Nếu muốn trả bằng ngoại tệ khác thì

khách hàng cần phải liên hệ trực tiếp SGCTNH để được hướng dẫn thủ tục mua

bán chéo loại tiền tệ theo tỷ giá qui định của SGCTNH tại từng thời điểm…

Tình hình thực hiện so với kế hoạchBảng 1: Tình hình hoạt động so với kế hoạch

Đơn vị: tỷ đồng, %

STTChỉ tiêuKế hoạch

năm 2010Thực hiện

năm 2010So với kế

hoạch

2010 (%)So với

thực hiện

2009 (%)1Tổng nguồn vốn15.48516.812108,5741,152Tổng vốn huy động11.57512.972112,0734,503Tổng dư nợ cho vay11.04510.45694,677,534Lợi nhuận trước thuế3258702,67 lần3,17 lần5Cổ tức11%30%Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2010

2.1.2 Các hoạt động cơ bản tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng ThươngHoạt động huy động vốn

Bảng 2: Vốn huy động bằng tiền đồng và ngoại tệ quy đổi

Đơn vị: tỷ đồng

Tổng vốn huy độngNăm 2008Năm 2009Năm 201030/06/2011Tiền gửi doanh nghiệp838,62.1532.4642.552,45Tiền gửi dân cư6.278,26.2786.5697.182,85Tiền gửi các đối tượng khác88,41.214,23.9392.558,65Tổng cộng7.205,29.645,212.97212.323,95Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2009, 2010

và 6 tháng đầu năm 2011 của SGCTNH34Tổng vốn huy động luôn tăng qua các năm, trong 6 tháng đầu năm 2011 vốn huy

động bằng tiền đồng và ngoại tệ quy đổi của toàn hệ thống đã tăng 1.622,54 tỷ đồng

(tăng 15,16%) so với cùng kỳ năm trước và bằng 95% so với cả năm 2010.

Biểu 1: Vốn huy động bằng tiền đồng và ngoại tệ quy đổi

Đơn vị: tỷ đồng

Vốn huy động bằng tiền đồng và ngoại tệ quy đổi30000

25000

20000

15000

10000

5000

030/06/20117.182,85Năm 2010

Năm 20096.569Năm 20082.464

2.552,456.2782.1536.278,20838,62.558,65

3.939

1.214,20

88,4Tiền gửi doanh Tiền gửi dân cư Tiền gửi các đối

nghiệp

tượng khácNguồn: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2009, 2010 và 6 tháng

đầu năm 2011 của SGCTNH

Tình hình vốn huy động đến 30/06/2011 giảm 5,86% so với đầu năm 2011, chủ

yếu là giảm nguồn vốn huy động từ tiền gửi doanh nghiệp và tiền gửi các đối tượng

khác: trong đó có tiền gửi các tổ chức tín dụng và kỳ phiếu.

SGCTNH theo dõi sát biến động lãi suất huy động trên thị trường và áp dụng

kịp thời các giải pháp linh hoạt trong công tác huy động, đặc biệt là đối với tiền gửi

bằng VND, phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của SGCTNH

theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

Thành công nổi bật trong công tác huy động 6 tháng đầu năm 2011 là tồn hệ

thống đã duy trì ổn định và có tăng trưởng nguồn vốn huy động, đặc biệt là huy35động từ thị trường 1, đặc biệt là tiền gửi dân cư, nhờ đó đã góp phần đảm bảo

thanh khoản của SGCTNH trong tình hình lách lãi suất huy động của thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại:

Số dư huy động đến cuối tháng 06/2011 là 12.323,95 tỷ đồng, giảm 5,86%

(766,71 tỷ đồng) so với đầu năm, trong khi chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao năm

2011, huy động phải tăng 25% so với năm 2010. Nguyên nhân do ngân hàng chỉ thỏa

thuận và duy trì ổn định số dư hiện có, khơng thể chạy theo cuộc đua lãi suất không

lành mạnh trên thị trường.

Tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn trong tổng nguồn vốn huy động còn thấp

(4,04%) trong khi tỷ lệ cho vay trung dài hạn chiếm 32,65%/tổng dư nợ cho vay và

chiếm 28,99% trên tổng vốn huy động.

Bên cạnh các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp linh hoạt nhằm ổn

định nguồn tiền gửi, một số đơn vị trong hệ thống ngân hàng SGCTNH vẫn còn

thụ động, chưa áp dụng linh hoạt các giải pháp tình thế trong cơng tác huy động.

Hoạt động cho vayTổng dư nợ cho vay đến 30/06/2011, toàn hệ thống đạt 10.943 tỷ đồng, chiếm 88,79

% trên tổng nguồn vốn.

So sánh dư nợ cho vay qua các năm 2008, 2009, 2010 và 30/06/2011:

Bảng 3: Cho vay bằng tiền đồng và ngoại tệ quy đổi

phân theo Hội sở - Chi nhánh

Cho vay bằng tiền đồng

và ngoại tệ quy đổi

Hội sở

Các chi nhánh

Tổng cộngĐơn vị: tỷ đồngNăm 2008Năm 2009Năm 201030/06/20111.999

5.917

7.9162.455,9

7.267,72

9.723,622.502,5

7.953,25

10.455,752.617,38

8.325,98

10.943,36Nguồn: Báo cáo sao kê tổng nhóm nợ của SGCTNH36Biểu 2: Dư nợ cho vay bằng tiền đồng và ngoại tệ quy đổi

phân theo Hội sở - Chi nhánh

Đơn vị: tỷ đồngDư nợ phân theo Hội sở - Chi nhánh

12.000

8.325,9810.000

8.000

6.000

4.000Các chi nhánh

Hội sở7.953,257.267,72

5.9172.0001.9992.455,902.502,502.617,3830

/0

6/

20

110Nguồn: Báo cáo sao kê tổng nhóm nợ của SGCTNH

Đến 30/06/2011, tổng dư nợ toàn hệ thống tăng 4,18% (438,69 tỷ đồng) so với

đầu năm. Doanh thu từ hoạt động tín dụng 06 tháng đầu năm 2011 là 956,93 tỷ đồng,

tăng 49,21% (315,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước và chiếm 63,40% doanh thu

hoạt động ngân hàng 06 tháng đầu năm. Hội sở luôn chiếm dư nợ lớn trong toàn hệ

thống qua các năm, thời điểm cuối tháng 6/2011, dư nợ của Hội sở bằng 23,92%

/tổng dư nợ toàn hệ thống.

Lãi suất cho vay được điều chỉnh linh hoạt theo từng thời điểm, phù hợp với

diễn biến chung của thị trường, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

SGCTNH đã thực hiện kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ thị

01 của NHNN nên dư nợ cho vay đến 30/06/2011 chỉ tăng 4,18% so với đầu năm,

đồng thời thực hiện việc giảm dần tỷ lệ cho vay phi sản xuất trên tổng dư nợ từ 28%

(đầu năm 2011) xuống còn 13,68% (30/06/2011).37Hoạt động thanh toán đối ngoại

Doanh số thanh toán đối ngoại 06 tháng đầu năm là 161,13 triệu USD, đạt40,28% chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 (161,13 triệu USD/400 triệu USD), tăng

14,84% (20,82 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số xuất khẩu là 94,16 triệu USD, trong đó: Thanh tốn chứng từ xuất

khẩu là 37,14 triệu USD, chuyển tiền đến là 57,02 triệu USD.

Doanh số nhập khẩu là 69,97 triệu USD, trong đó: Thanh tốn chứng từ nhập

khẩu là 27,97 triệu USD, chuyển tiền đi là 38,99 triệu USD.

Hoạt động nghiệp vụ nhìn chung an tồn, tuy nhiên hoạt động tìm kiếm, phát

triển khách hàng mới trong 06 tháng đầu năm vẫn còn hạn chế.

Doanh số thanh tốn đối ngoại chỉ tăng 14,84% so với cùng kỳ năm trước, do

hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách quản lý

ngoại hối, tỷ giá, quản lý nhập siêu theo Nghị quyết 11 Chính phủ.

Ngồi các hoạt động huy động, cho vay, thanh toán đối ngoại SGCTNH còn có các

hoạt động nổi bật là đầu tư tài chính, kinh doanh thẻ.

Về kết quả kinh doanh

Bảng 4: Kết quả kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Thu nhập lãi và các khoản

thu nhập tương tự

Chi phí lãi và các khoản

chi phí tương tự

Thu nhập lãi thuần

Lãi từ HĐ dịch vụ

Lãi từ HĐKD ngoại hối

Lỗ từ hoạt động KDCK

Lãi từ hoạt động khác

TN từ góp vốn mua CP

Tổng thu nhậpNăm 2010 Năm 2009Tăng/giảm

Số tuyệt

đối

%1.595.9681.205.637390.33132,38%1.023.626

572.342

27.095

10.861

-1.230

575.387

26.126

1.210.581694.711

510.926

24.432

6.250

22

17.237

21.658

580.527328.915

61.416

2.662

4.610

-1.252

558.150

4.468

630.05447,35%

12,02%

10,90%

73,76%

-5.763,91%

3.238,01%

20,63%

108,53%38Chi phí hoạt động

LN thuần từ HĐKD trước

dự phòng

Chi phí dự phòng

Tổng lợi nhuận trước thuế

Thuế TNDN hiện hành

LN sau thuế TNDN

Lãi cơ bản trên cổ phiếu274.924221.79253.13223,96%935.657

65.041

870.616

75.592

795.024

5.101358.734

84.003

274.731

67.590

207.141

1.549576.923

-18.962

595.885

8.002

587.883

3.552160,82%

-22,57%

216,90%

11,84%

283,81%

229,31%Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010 của SGCTNH

Hoạt động ngân hàng luôn đem lại nguồn lãi lớn, cuối năm 2010 đạt 795,02tỷ đồng, tăng 587,883 tỷ đồng (283,81%) so với cuối năm 2009.

Ngoài nguồn lãi từ hoạt động ngân hàng, Saigon bank còn có thêm nguồn lãitừ cơng ty con là công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, khách sạn Riverside.

Riêng thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng 84,56% trên tổng thu nhập

của Ngân hàng.

06 tháng đầu năm 2011, SGCTNH có doanh thu 1.509,37 tỷ đồng (trongđó thu nhập bất thường là 3,73 tỷ đồng), chi phí 1.279,83 tỷ đồng (trong đó đã

trích dự phòng rủi ro quý I/2011 là 13,48 tỷ đồng, quý II/2011 là 23,973 tỷ

đồng, bảo hiểm tiền gửi là 4,62 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế là 229,497 tỷ

đồng (chưa trích bảo hiểm tiền gửi Quý II/2011). Nếu tính gộp lợi nhuận của

Công ty Quản Lý Khai Thác Riverside, lợi nhuận trước thuế của SGCTNH 06 tháng

đầu năm 2011 là 229,497 tỷ đồng, đạt 65% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 (229,497 tỷ

đồng/350 tỷ đồng).

2.2 THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG

2.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng và quy trình cấp tín dụng

2.2.1.1 Chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng là hệ thống các chủ trương, định hướng quy định chi phối

hoạt động tín dụng do Hội đồng Quản trị của SGCTNH đưa ra nhằm sử dụng39hiệu quả nguồn vốn để tài trợ cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình và cá nhân

trong phạm vi cho phép của những quy định của NHNN Việt Nam.

Mục đích của chính sách tín dụng

- Chính sách tín dụng xác định những giới hạn áp dụng cho các hoạt động tín

dụng. Đồng thời cũng thiết lập môi trường nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động

tín dụng.

- Chính sách tín dụng được đưa ra nhằm bảo đảm quyết định tín dụng khách

quan, tuân thủ quy định của NHNN Việt Nam. Không một tổ chức, cá nhân nào

được can thiệp trái pháp luật vào quyền tự chủ trong quá trình cho vay và thu hồi

nợ của SGCTNH.

2.2.1.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng

Quy trình tín dụng được bắt đầu từ khi nhân viên tín dụng (NVTD) tiếp nhận hồ sơ

khách hàng và kết thúc khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho SGCTNH,

bao gồm các giai đoạn:

- Thẩm định trước khi cho vay,

- Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay,

- Kiểm tra, giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau khi cho vay.

Tùy theo từng mục đích mà NVTD phân tích và thẩm định khách hàng vay vốn

theo những nội dung sau:

Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn

Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: NVTD hướng dẫn khách hàng đăng

ký những thông tin về khách hàng, các điều kiện vay vốn và lập hồ sơ.

Trong quá trình thẩm định khách hàng vay, tiêu chuẩn 5C mà cán bộ tín dụng cần

quan tâm là:

- Tư cách (Character): Tiếng tăm của cơng ty, thiện chí trả nợ và lịch sử tín

dụng của cơng ty. Tuổi đời của cơng ty là một thước đo tốt nhưng khơng thể

dựa hồn tồn vào điều này.

- Vốn (Capital): Đóng góp của các chủ sở hữu và các tỷ số nợ.

- Năng lực (Capacity): Năng lực trả nợ.40- Tài sản thế chấp (Collateral): Giá trị của tài sản thế chấp là bao nhiêu trong

trường hợp không trả được nợ.

- Chu kỳ hoặc các điều kiện kinh tế (Cycle): Trạng thái của chu kỳ kinh doanh.

- Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng: NVTD kiểm tra sơ bộ các điều

kiện vay, bộ hồ sơ vay, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ.

Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn- Kiểm tra hồ sơ vay vốn: NVTD kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ văn bản trong

danh mục hồ sơ pháp lý.

- Kiểm tra mục đích vay vốn: NVTD kiểm tra tính hợp lệ của từng loại hồ sơ khoản

vay và hồ sơ bảo đảm tiền vay.

Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án vay vốnKiểm tra, xác minh thơng tin

Q trình kiểm tra và xác minh những thông tin về khách hàng được thực hiện qua

các nguồn sau:

-Hồ sơ vay vốn trước đây của khách hàng.-Thông qua Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC)-Các bạn hàng/đối tác, bao gồm các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị và

những khách hàng tiêu thụ sản phẩm.-Các cơ quan quản lý trực tiếp khách hàng xin vay (cơ quan thuế, v.v..)-Các Ngân hàng mà khách hàng hiện đang vay vốn/ trước đó vay vốn.-Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốnTìm hiểu và phân tích khách hàng, tư cách và năng lực pháp luật, năng lực hành vi

dân sự, năng lực điều hành quản lý, năng lực sản xuất kinh doanh, mơ hình tổ chức,

bố trí lao động.

Lập tờ trình thẩm định cho vayXác định phương thức cho vay

Tùy theo yêu cầu vay vốn của khách hàng, kết quả thẩm định khách hàng, đặc điểm

hoạt động sản xuất kinh doanh và mối quan hệ giữa SGCTNH với khách hàng mà

SGCTNH quyết định phương thức cho vay.41Các bước phê duyệt khoản vayBước 1: Sau khi nghiên cứu, thẩm định các điều kiện vay vốn, nhân viên tín

dụng lập Tờ trình trình lãnh đạo Phòng Tín dụng/Trưởng Phòng Kinh doanh.

Bước 2: Trên cơ sở Tờ trình của NVTD kèm hồ sơ vay vốn, lãnh đạo Phòng Tín

dụng/Phòng Kinh doanh xem xét kiểm tra, thẩm định lại và ghi ý kiến vào

Tờ trình và trình Tổng Giám đốc (TGĐ)/Giám đốc hoặc ghi ý kiến vào

Biên bản họp Hội đồng Tín dụng (HĐTD). NVTD cần bổ sung/hồn chỉnh

hồ sơ nếu có yêu cầu.

NVTD căn cứ ý kiến của lãnh đạo Phòng Tín dụng/Giám đốc/Tổng Giám đốc/ Hội

đồng Tín dụng để tiến hành làm một hoặc các thủ tục sau:

-Yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ, tài liệu đối với trường hợp cần bổ sung các

điều kiện vay vốn.-Thẩm định lại, bổ sung, chỉnh sửa tờ trình nếu khơng đạt u cầu.Sau khi trình lãnh đạo Phòng Tín dụng/Phòng Kinh doanh để kiểm tra lại nội

dung. Lãnh đạo Phòng Phòng Tín dụng/ Phòng Kinh doanh có ý kiến đồng ý

hay khơng đồng ý trình Giám đốc/Tổng Giám đốc/Hội đồng Tín dụng quyết định.

Bước 3: Căn cứ bộ hồ sơ cho vay, căn cứ ý kiến đề xuất của NVTD và lãnh đạo

Phòng Tín dụng, TGĐ/HĐTD phê duyệt cho vay hoặc từ chối cho vay.

Bước 4: NVTD Thông báo cho khách hàng nội dung cho vay/ từ chối cho vay:

-Trường hợp cho vay: sau khi Giám đốc/Tổng Giám đốc/Hội đồng tín dụng

duyệt cho vay, NVTD soạn thảo văn bản trình lãnh đạo ký thơng báo gởi khách

hàng về nội dung cho vay và kèm theo điều kiện cần bổ sung (nếu có). Nếu

khách hàng chấp thuận những nội dung do Ngân hàng đưa ra thì NVTD tiến

hành các bước tiếp theo.-Trường hợp từ chối cho vay: sau khi Giám đốc/Tổng Giám đốc/Hội đồng tín

dụng xem xét quyết định từ chối cho vay, NVTD soạn thảo văn bản trình lãnh

đạo ký thông báo gởi khách hàng. NVTD sao chụp tồn bộ hồ sơ vay cùng bản

chính tờ trình để lưu vào hồ sơ từ chối cho vay của Phòng Tín dụng/Phòng Kinh42doanh. Đồng thời trả lại cho khách hàng toàn bộ hồ sơ đã nhận từ khách hàng

(nếu khách hàng có u cầu).

Ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay

Sau khi khoản vay được phê duyệt, SGCTNH với khách hàng vay sẽ lập hợp

đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm (nếu có).Cơng chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm

- Việc công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm do SGCTNH, khách hàng và

các bên liên quan thỏa thuận.

- Trong trường hợp pháp luật có qui định thì giao dịch bảo đảm phải được

cơng chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sau khi Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, đơn đăng ký giao dịch bảo

đảm đã được cấp có thẩm quyền ký, NVTD cùng khách hàng tiến hành thủ tục

công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Nơi tiến hành thủ tục công chứng và

đăng ký giao dịch đảm bảo: áp dụng theo quy định chung về công chứng và đăng

ký giao dịch bảo đảm.Tiếp nhận giấy tờ tài sản bảo đảm từ khách hàng

Sau khi thực hiện xong thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm,

chủ tài sản giao ngay bản chính giấy tờ tài sản và các hợp đồng bảo đảm đã được

công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm cho đại diện SGCTNH. NVTD đại diện

SGCTNH tiếp nhận đầy đủ bản chính, bảo đảm khớp đúng với danh mục giấy tờ

được ghi trong hợp đồng bảo đảm và làm biên nhận cho khách hàng.

Sau khi nhận xong hồ sơ tài sản bảo đảm từ khách hàng, NVTD sao chụp

một bộ để lưu vào hồ sơ tín dụng. Đồng thời, tiến hành ngay thủ tục nhập ngoại

bảng tài sản bảo đảm.Giải ngân

Kiểm tra, giám sát sau giải ngân: đơn đốc người vay sử dụng đúng mục

đích, có hiệu quả, hồn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×