Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Nội dung phiếu điều tra:

+ Nội dung phiếu điều tra:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Việc chuẩn bị phiếu điều tra và nội dung của phiếu điều tra dựa vào mục tiêu

nghiên cứu và mục tiêu của việc điều tra. Đối với một số tiêu chí đánh giá người

được hỏi sẽ đánh giá và xếp hạng từ 1 đến 5 tương ứng: Rất tốt, tốt, trung bình,

kém và rất kém hoặc từ 1 đến 3 tương ứng với: đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý

kiến…

+ Thang đo của bảng hỏi: Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng trong

nghiên cứu này. Thang đo được tính như sau:

STTThang đoÝ nghĩa11,0 đến 1,8Rất kém21,81 đến 2,6Kém32,61 đến 3,4Trung bình43,41 đến 4,2Tốt54,21 đến 5,0Rất tốt2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu

Sau khi thu thập được các thông tin tiến hành phân loại, sắp xếp thông tin theo

thứ tự ưu tiên về độ quan trọng của thông tin. Đối với các thông tin là số liệu lịch sử

và số liệu khảo sát thực tế thì tiến hành lập lên các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ...

Tồn bộ số liệu thu thập được xử lý bởi chương trình Excel trên máy tính. Đối

với những thơng tin là số liệu định lượng thì tiến hành tính tốn các chỉ tiêu cần

thiết như số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình và lập thành các bảng biểu, đồ

thị.2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

2.2.3.1. Phương pháp thống kê mơ tả

Thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu nhập xử lý và phân tích

các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính

quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu

thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua các cách thức khác nhau.

2.2.3.2. Phương pháp so sánh

Sau khi tính tốn số liệu ta tiến hành so sánh số liệu giữa các năm. Từ đó đưa

ra được những nhận xét, đánh giá thơng qua kết quả tổng hợp và tính tốn số liệu

vềcơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại thành phố Bắcthành phố Bắc Kạn, tỉnh

Bắc Kạn.

2.2.3.3. Phương pháp phân tổ thống kê

Phương pháp này được sử dụng trong việc chọn mẫu, điều tra, tổng hợp và

phân tích các dữ liệu thu thập được trên cơ sở đó tìm ra được bản chất của vấn đề

nghiên cứu.

Trong luận văn này phương pháp thống kê được dùng để mô tả thực trạng tình

hình quản lý chi thường xuyên NSNN tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; hệ

thống hoá bằng phân tổ thống kê, tính các chỉ tiêu tổng hợp về số tuyệt đối, tương đối,

số bình quân, cơ cấu, tỷ trọng... để phân tích tình hình biến động của hiện tượng theo

thời gian cũng như ảnh hưởng của hiện tượng. Từ đó thấy được sự biến đổi về lượng

và chất của vấn đề nghiên cứu để rút ra bản chất, tính quy luật, dự báo xu hướng

phát triển và đề xuất giải pháp mang tính khoa học.

2.2.2.4. Phương pháp phân tích dãy số theo thời gian

Để phân tích mối liên hệ của hiện tượng theo thời gian, trong thống kê người

ta thường sử dụng các dãy số thời gian. Đó là một dãy các trị số của chỉ tiêu thống

kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Dựa vào đặc điểm về biến động quy mô của

hiện tượng qua thời gian, có thể phân dãy số thời gian thành dãy số thời kỳ và dãy

số thời điểm.

Trong luận văn, để phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian,

tác giả sử dụng 3 chỉ tiêu để phân tích, đó là: lượng tăng (giảm) tuyệt đối; tốc độ

phát triển; tốc độ tăng (giảm) để biểu hiện xu hướng, sự biến động của quản lý chi

thường xuyên NSNN tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2.3.Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu đề tài2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN

- Quản lý định mức chi thường xuyên NSNN: Quyết định quản lý định mức

chi được đưa ra trong giai đoạn 2015-2017. Các quyết định quản lý định mức chi

thường xuyên của cấp trên vào ngân sách thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Quản lý việc lập dự toán chi thường xuyên NSNN: Những tồn tại, hạn chế

trong cơng tác xây dựng dự tốn chi thường xuyên NSNN để đảm bảo dự toán

đúng, đủ và sát với nhu cầu thực tế.- Quản lý việc thực hiện dự toán chi thường xuyên NSNN: Tỷ lệ thực hiện chi

thường xuyên NSNN trong năm so với số dự tốn giao đầu năm.

- Quản lý cơng tác quyết tốn, thanh tra, kiểm tra các khoản chi thường xuyên

NSNN: Số lượng các chứng từ chi thường xuyên hạch toán sai được phát hiện sau

thanh tra, kiểm tra. Số tiền đã xuất tốn, thu hồi các khoản chi thường xun khơng

đúng chi NSNN. Từ những khoản chi được phát hiện và thu hồi nộp trả NSNN giúp

cơ quan tài chính quản lý tốt được việc quyết toán, thanh tra, kiểm tra chi thường

xuyên NSNN, tránh thất thoát vốn NN, rút kinh nghiệm trong các khoản chi sai

NSNN.

- Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN được đánh giá thông qua việc

thực hiện đồng bộ tất cả các khâu trên: lập, phân bổ, chấp hành, quyết tốn, kiểm

tra... và q trình quản lý chi thường xuyên NSNN đạt được mục tiêu đề ra, đảm

bảo hợp lý, tiết kiệm.2.3.2. Chỉ tiêu ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN

- Dự toán chi ngân sách

+ Dự toán chi ngân sách cho đầu tư phát triểnDự toán chi ngân sách

cho đầu tư phát triển=Số dự toán chi

đầu+Chi cho xã phườngtư XDCB

Chỉ tiêu phản ánh quy mơ dự tốn chi ngân sách cho đầu tư phát triển, nếu

quy mô năm sau nhiều hơn năm trước chứng tỏ địa phương vẫn tiếp tục cho phát

triển cơ sở hạ tầng vật chất phục vụ nhu cầu đời sống cho người dân, là tiêu chí thu

hút các nhà đầu tư đến với địa phương.

+ Dự toán chi ngân sách cho chi thường xuyên

Dự toán chi thường xuyên = ∑ số chi cho các lĩnh vực

Chỉ tiêu phản ánh quy mơ dự tốn chi ngân sách cho hoạt động sử dụng

ngân sách thường xuyên trong các lĩnh vực như kinh tế, y tế, thể thao, văn hóa

thơng tin, khoa học công nghệ, chi khác… quy mô mỗi lĩnh vực chi này càng lớn

càng cho thấy mức độ ưu tiên của địa phương cho phục vụ đời sồng người dân và

nhu cầu phát triển KT-XH.- Số tiền thanh tra, kiểm tra khi phát hiện sai phạm

Số tiền vi phạm = ∑ số tiền khi thanh tra và kiểm tra qua các năm

Chỉ tiêu này nhằm phản ánh trong hoạt động chi NS địa phương quy mô

ngân sách sai phạm qua thanh tra, kiểm tra ở mức độ diễn ra hàng năm thế nào.

Quy mô này càng lớn càng cho thấy công tác quản lý chi ngân sách bị buông lỏng,

nhiều khoản chi sai làm thất thoát NSNN và ngược lại.

- Đánh giá thông qua phiếu điều tra khảo sát:

+Đánh giá sự phù hợp đối với việc áp dụng định mức phân bổ chi NSNN

trên địa bàn tỉnh.

+Đánh giá việc lập phân bổ và giao dự tốn có đảm bảo theo đúng định mức,

chế độ, tiêu chuẩn chi ngân sách hiện hành của nhà nước; đồng thời sự phù hợp với

tình hình thực tế của địa phương.

+Đánh giá cơng tác điều hành, chấp hành dự toán chi NS trên địa bàn tỉnh.

+ Đánh giá cơng tác kế tốn, quyết tốn chi NSNN.

+ Cơng tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sốt chi NSNN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Nội dung phiếu điều tra:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×