Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC

Tải bản đầy đủ - 0trang

6Các đơn vị dự tốn NS đúng tiến độ7Cơng tác kiểm tra kế toán hiện tại được tiến

hành thường xuyên, đảm bảo

Các kiểm tra, đánh giá thì được thực hiện

theo lộ trình một cách thường xuyên và tiết kiệm

cho ngân sách nhà nước8II. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN tại

Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo các mức

được đưa ra dưới đây:

MứcMức độ ảnh hưởng5Rất mạnh4,21 - 5,004Mạnh3,41 - 4,203Trung bình2,61 - 3,402Ít1,81 - 2,601Rất ít1,00 - 1,80STChỉ tiêuT11Điều kiện kinh tế - xã hội2Chính sách và thể chế kinh tế3Cơ chế quản lý NSNN4

5KhoảngTrình độ phát triển kinh tế và mức thu

nhập

Tổ chức bộ máy và trình độ cán bộ

quản lý6Sự tham gia của các ban ngành7Cơ sở vật chất

Xin chân thành cảm ơn!2345PHỤ LỤC 3

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG

XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH

BẮC KẠN

(Dành cho nhóm đối tượng là doanh nghiệp và đơn vị thụ hưởng)

Họ và tên:

Giớitính:……………………Tuổi:……………………………………..Đơn vị công tác:………………………………………………

Số năm công tác:…………………

I. Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại Thành phố Bắc Kạn,

tỉnh Bắc Kạn

Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo các mức

được đưa ra dưới đây:

MứcLựa chọnKhoảngMức đánh giá5Rất đồng ý4,21 - 5,00Rất tốt4Đồng ý3,41 - 4,20Tốt3Bình thường2,61 - 3,40Khá2Khơng đồng ý1,81 - 2,60Trung bình1Rất không đồng ý1,00 - 1,80KémSTTChỉ tiêu1Được thông tin trước khi lập dự toán2

3

4

5Việc lưu trữ chứng từ hiện tại phù

hợp với tình hình thực tế

Các chế độ chính sách, tiêu chuẩn,

định mức phù hợp với thực tế

Có hướng dẫn bằng văn bản cụ thể để

tiến hành tổ chức công tác kế toán

Hệ thống báo cáo kế toán đã đảm bảo

được cho công tác quản lý ngân sách12345II. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN tại

Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo các mức

được đưa ra dưới đây:

MứcMức độ ảnh hưởng5Rất mạnh4,21 - 5,004Mạnh3,41 - 4,203Trung bình2,61 - 3,402Ít1,81 - 2,601Rất ít1,00 - 1,80STChỉ tiêuT

1Điều kiện kinh tế - xã hội2Chính sách và thể chế kinh tế3Cơ chế quản lý NSNN4

5Khoảng1Trình độ phát triển kinh tế và mức thu

nhập

Tổ chức bộ máy và trình độ cán bộ

quản lý6Sự tham gia của các ban ngành7Cơ sở vật chất

Xin chân thành cảm ơn!2345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×