Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.6: Tổng hợp chấp hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017

Bảng 3.6: Tổng hợp chấp hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

49NĂM 2015

STTCHỈ TIÊUNĂM 2016Dự toánThực hiệnThựcDự toánThực hiệnThựcDự toánThực hiệnThực(trđ)(trđ)hiện/(trđ)(trđ)hiện/(trđ)(trđ)hiện/Dự tốn

3Chi đảm bảo xã4hội

Chi quản lý

hành chính5Chi Quốc phòng

an ninh6Chi khácSo sánh (%)NĂM 2017157.603207.068131,41.027.954 1.212.575118,0Dự tốn

164.419208.9591.174.665 1.404.945127,12016/2017/Bình20152016qnDự tốn

202.885210.527103,8100,9100,8 100,8119,6 1.278.4591.639.562128,2115,9116,7 116,3190.978193.980101,6201.808202.243100,2210.673221.448105,1104,3109,5 106,956.10066.640118,867.10091.137135,870.070116.141165,7136,8127,4 132,1(Nguồn: Báo cáo quyết toán chi NSNN giai đoạn 2015 - 2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn)50So sánh số liệu giữa dự toán và quyết toán chi thường xuyên ngân sách NSNN

thuộc thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017 (bảng 3.5), có thể thấy rằng, các

đơn vị đã thực hiện khá tốt việc quản lý chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước

hàng năm. Về cơ bản, các nhiệm vụ chi được UBND thành phố Bắc Kạngiao từ đầu

năm, các đơn vị dự toán đều tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Kạn,

UBNDthành phố Bắc Kạnquyết định giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn

vị dự toán sử dụng ngân sách trực thuộc theo các văn bản về điều hành ngân sách

hàng năm. Quản lý chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Bắc

Kạnvề cơ bản tuân thủ tốt các quy định của Nhà nước và đáp ứng được yêu cầu,

nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có một số tồn tại trong q trình

quản lý chấp hành dự toán chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước tại Thành

phố Bắc Kạn.

Một là, dự toán chi sự nghiệp không được phân bổ và giao hết đến các đơn vị

sử dụng ngân sách ngay từ đầu năm nên đơn vị khơng được chủ động về kinh phí

để triển khai thực hiện nhiệm vụ chi.

Hai là, việc giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách chưa sát với nhiệm

vụ chi của đơn vị dự toán nên trong q trình chấp hành dự tốn còn phải bổ sung,

điều chỉnh dự toán nhiều lần. Việc UBND thành phố Bắc Kạnhay đơn vị dự toán

cấp trên bổ sung dự toán nhiều trong năm cho đơn vị sử dụng ngân sách không

những thể hiện sự hạn chế trong quản lý chi tiêu ngân sách mà còn thể hiện cơ

chế "xin - cho" vẫn còn tồn tại. Việc chấp hành dự toán chi ngân sách đã được

HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn phê chuẩn từ đầu năm chưa tốt.3.3.4. Quản lý quyết toán và kiểm tra, kiểm toán các khoản chi thường

xuyên ngân sách nhà nước

3.3.4.1. Quản lý quyết các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Việc tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Thành phố

Bắc Kạn hiện nay do phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện, có sự đối chiếu, thống

nhất số liệu với Kho bạc Nhà nước Thành phố Bắc Kạnvà đơn vị sử dụng ngân

sách.51Phòng Tài chính - Kế hoạch lập, thẩm định báo cáo quyết toán chi thường xuyên

NS nhà nước trình UBNDThành phố Bắc Kạn xem xét báo cáo, trình HĐND Thành

phố Bắc Kạn phê chuẩn.

Chi thường xuyên NSNN tại Thành phố Bắc Kạngồm nhiều các khoản chi

khác nhau, trong đó có thể thấy chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo; chi Quản lý hành

chính; chi sự nghiệp Y tế và chi sự nghiệp Kinh tế là những khoản chi chiếm tỷ

trọng lớn và ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng tổng chi thường xuyên NSNN năm

ở Thành phố Bắc Kạngiai đoạn 2015 - 2017 có khá ổn định vào khoảng

107,6%/năm.

Bảng 3.7: Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017STTNội dungTổng cộng

1 Chi trợ giá chính sách

2 Chi sự nghiệp

Chi SN Kinh tế

Chi SN Giáo dục - đào tạo

Chi SN Y tế

Chi SN Khoa học công nghệ

Chi SN Văn hóa thể thao và

Du lịch

Chi SNPhát Thanh truyền

hình

Chi SN Mơi trường

3 Chi đảm bảo xã hội

4 Chi Quản lý hành chính

5 Chi Quốc phòng và An ninh

6 Chi khácNăm 2015

Số chi

Tỷ

(triệu trọng

đồng)

(%)

5.881.663

43.562

4.157.838

677.188

2.303.423

809.450Năm 2016

Số chi

Tỷ

(triệu trọng

đồng)

(%)100 6.315.330100Năm 2017

Số chi

Tỷ

(triệu

trọng

đồng)

(%)

6.809.50 1000,7

44.431 0,7

51.106

70,7 4.363.615 69,1 4.570.720

11,5 751.952 11,9

785.834

39,2 2.387.082 37,8 2.490.547

13,8 789.523 12,5

791.6470,8

67,1

11,5

36,6

11,622.1070,423.7550,425.1790,4111.2871,9151.6562,4189.9262,852.7450,956.4850,962.4190,9181.638

207.0683,1

3,5203.162

208.9593,2

3,3225.168

210.5273,3

3,120,6 1.404.945 22,2 1.639.56224,11.212.575

193.9803,3202.2433,2221.4483,366.6401,191.1371,4116.1411,752(Nguồn: Báo cáo quyết toán chi NSNN của Phòng Tài chính - Kế hoạch

thành phố Bắc Kạn)

Nhìn chung cơng tác thẩm định quyết tốn chi thường xun còn nhiều hạn

chế, Phòng Tài chính - Kế hoach thành phố chưa thẩm định và kiểm tra đầy đủ báo

cáo quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách trước khi lập báo cáo quyết toán

chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Số liệu quyết toán thường dựa vào báo cáo

Kho bạc thành phố Bắc Kạn cung cấp, chưa căn cứ vào số liệu thẩm tra quyết toán

đối với tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Vì vậy, số liệu quyết tốn ngân sách

nhà nước tại thành phố Bắc Kạn thường chứa đựng rủi ro và sai sót trong hạch

tốn mục lục ngân sách, sai nội dung, tính chất các khoản chi so với thực tế, chất

lượng báo cáo quyết toán chưa cao, chưa kịp thời phát hiện những sai sót trong chấp

hành dự tốn.

Chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết tốn chi thường

xun chưa cao, đơi khi còn mang tính hình thức. Phòng Tài chính - Kế hoach

thành phố khi thẩm tra quyết toán chưa kiên quyết xử lý xuất tốn đối với các

khoản chi khơng đúng quy định mà thường chỉ rút kinh nghiệm. Việc xét duyệt báo

cáo quyết toán chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách mới chỉ dừng lại

ở việc xác định số liệu chi trong năm của đơn vị mà chưa phân tích, đánh giá tính

chính xác, hợp pháp của số liệu quyết tốn. Từ đó có thể rút ra những vấn đề cần

điều chỉnh về xây dựng định mức phân bổ ngân sách, định mức sử dụng ngân

sách, những bài học kinh nghiệm về chấp hành dự toán để nâng cao chất lượng

quản lý, sử dụng ngân sách.

Từ các bảng số liệu trên, so sánh giữa dự toán chi thường xuyên do UBND

thành phố giao với số thực chi có thể thấy rằng, tổng chi thường xuyên đều tăng so

với dự tốn được giao từ đầu năm. Lý do là vì hàng năm, đều có các khoản chi

thường xuyên bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố

Bắc Kạn. Đối với nội dung chi hoạt động sự nghiệp, bao gồm chi sự nghiệp Kinh

tế, sự nghiệp Giáo dục đào tạo, sự nghiệp Y tế, sự nghiệp Khoa học và cơng nghệ,

sự nghiệp Văn hố, thể thao, du lịch, sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình, sự

nghiệp Môi trường... Nội dung chi này nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

trên địa bàn; hỗ trợ người lao động phát triển kinh tế gia đình; đưa các mơ hình

sản xuất ứng dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.6: Tổng hợp chấp hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×