Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.12: Tác động của tín dụng chính sách đến hiệu quả công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn

Bảng 3.12: Tác động của tín dụng chính sách đến hiệu quả công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

743.3.7. Tình hình dư nợ tín dụng nhận bàn giao

Các chương trình bàn giao về tín dụng cho cơng tác giảm nghèo gồm từ

các tổ chức ủy thác chính trị, ngân sách nhà nước chuyển về hàng năm, bao

gồm:

- Cho vay ưu đãi hộ nghèo: năm 2015 đạt 130,04 tỷ đồng, năm 2016 đạt

253,29 tỷ đồng, tăng 94,78% so với năm 2015; năm 2017 đạt 196,6 tỷ đồng,

giảm 22,38%

- Cho vay giải quyết việc làm: năm 2015 đạt 124,62 tỷ đồng, năm 2016

đạt 81,11 tỷ đồng, giảm 34,91% so với năm 2015; năm 2017 đạt 77,15 tỷ

đồng,

giảm 4,88%.

Bảng 3.13. Tình hình nợ nhận bàn giao giai đoạn 2015-2017

ĐVT: Tỷ đồng, %Chương trình

bàn giaoNăm

2015Năm

2016Năm

2017So sánh

So sánh

2016/2015

2017/2016

Số

Số

Số

tương Số tuyệt

tuyệt

tương

đối

đối

đối

đối (%)

(%)Cho vay ưu đãi

130,04 253,29 196,6 123,25 94,78

hộ nghèo

Cho vay giải

124,62 81,11 77,15 -43,51 -34,91

quyết việc làm

Cho vay Học

23,84

8,19 10,14 -15,65 -65,65

sinh sinh viên

Cho vay hộ

0

3,79

6

3,79

nghèo về nhà ở

Cho vay hộ đồng

bào dân tộc thiểu

9,1

2,81

7,1 -6,29 -69,12

số nghèo, đời

sống khó khăn

Tổng số

287,6 349,19 296,99 61,59 21,42

(Nguồn: NHCSXH Bắc Kạn)-56,69-22,38-3,96-4,881,9523,812,2158,314,29 152,67

-52,2-14,9575- Cho vay học sinh sinh viên: năm 2015 đạt 23,84 tỷ đồng, năm 2016

đạt 8,19 tỷ đồng, giảm 65,65% so với năm 2015; năm 2017 đạt 10,14 tỷ đồng,

tăng

23,81%.

- Cho vay hộ nghèo về nhà ở: năm 2015 khơng có hộ nào vay, năm

2016 đạt 3,79 tỷ đồng; năm 2017 đạt 6 tỷ đồng, tăng 58,31%.

- Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn: năm

2015 đạt 9,1 tỷ đồng, năm 2016 đạt 2,81 tỷ đồng, giảm 69,12% so với năm

2015; năm 2017 đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 152,67%

Như vậy tình hình nhận bàn giao về tín dụng cho công tác giảm nghèo

tại tỉnh Bắc K ạn diễn ra đúng, đủ, đảm bảo chính xác an tồn số tiền dư nợ

cho các đối tượng nghèo thuộc chương trình, thể hiện tính nhân văn của

NHCSXH tỉnh trong q trình quản lý tín dụng chính sách tại địa bàn.

3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng chính sách đối với công tác

giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn

3.4.1. Nhân tố bên trong

a. Chính sách, quy trình tín dụng của ngân hàng

Hiện nay tín dụng chính sách được thực hiện qua Chi nhánh NHCSXH

tỉnh Bắc Kạn, chi nhánh đã thực hiện cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị

- xã hội (Nơng dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đồn thanh niên). Việc bình xét

đối tượng vay, mục đích sử dụng vốn vay, số tiền cho vay, thời hạn cho vay do

tổ TK&VV thực hiện có sự giám sát của tổ chức hội cấp xã và chứng kiến của

trưởng thôn, lập danh sách những hộ có nhu cầu vay vốn trình Ủy ban nhân

dân cấp xã xác nhận thuộc diện hộ theo đối tượng cho vay. Chi nhánh

NHCSXH tỉnh Bắc Kạn thực hiện việc giải ngân trực tiếp đến hộ vay và ủy

nhiệm thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm của tổ, đôn đốc thu nợ gốc khi đến hạn

cho tổ TK&VV, không ủy nhiệm cho các tổ TK&VV thực hiện thu nợ gốc

của hộ vay. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn thực hiện giải ngân cho vay

một lần, thực hiện thu lãi,76thu tiền gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng; số tiền trả nợ gốc theo phân kỳ trả

nợ (đối với các khoản nợ vay trung hạn). Hầu hết các hoạt động giải ngân, thu

lãi, thu nợ gốc, thu tiền gửi tiết kiệm đều được thực hiện tại điểm giao dịch tại

xã.(6)

H (

Tộ (1

7

)

chức

(

( Tổ

)

gchính

xã (

8 ( trị2T

N)

)

K

i hội3( cấp xã 5

H

U& )

a )4

BV

C)

NV

S

đ

Dở

X

ì

H

n

cc

h

ấá

n

pc

ơ

t

x

i

r

ãt

Hình 3.2: Quy trình cho vay vốn hộ nghèo tại chi nhánhê NHCSXH

c

h

n

tỉnh Bắc Kạn

h

ơ

n

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng)đ o

,v

a hàng vay theo

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn thực hiện cho khách

a

t

y

đúng quy trình cho vay. Tuy nhiên, việc thực hiện họp bình xétb cho vayổtại các

tổ TK&VV, một số tổ bình xét cho vay còn mang tính hình àthức, bình

d qn

n

â

cảm tính. Bình xét khơng cơng khai, khơng mời trưởng thơn, tổ chức chính

trị

ncấp xã tham dự cuộc họp, UBND cấp xác nhận đối tượng thuộc diện được vay

p

h

ố trình

Quy trình cho vay của Chi nhánh được đánh giá là đơn giản, phù hợp vớivốn trên danh sách khơng rà sốt dẫn đến việc xét cho vay khơng chính xác.

độ của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, cần phải có quychế rõ ràng trong việc giám sát của UBND cấp xã, Ban giảm nghèo, Trưởng

thôn đối với cơng tác bình xét cho vay, rà sốt, xác nhận các đối tượng vay

vốn.77Về hồ sơ cần đơn giản hơn nữa về thủ tục để người nghèo đỡ gặp phải sai sót

trong q trình lập hồ sơ vay vốn.

b. Trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ tín dụng chính sách

Để cơng tác cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn diễn ra

thuận lợi ở mức độ nào thì nhân tố con người là nhân tố quyết định. Hàng

năm, chất lượng cán bộ làm tín dụng chính sách tại chi nhánh NHCSXH tỉnh

đã cải thiện đáng kể về trình độ chun mơn, lý luận chính trị. Hiện nay theo

đề án vị trí việc làm của NHCSXH trung ương, số lượng cán bộ tinh giản biên

chế giảm, nên tổng số cán bộ tại chi nhánh giảm, năm 2015 có 131 người,

năm 216 giảm còn 127 người và năm 2017 giảm còn 123 người.

Bảng 3.14: Thống kê trình độ cán bộ tại chi nhánh NHCSXH

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017

ĐVT: Người, %

So sánh

So sánh

2016/2015

2017/2016

Số

Số

Số

Số

tương

tương

tuyệt

tuyệt

đối

đối

đối

đối

(%)

(%)Năm

2015Năm

2016Năm

2017131127123-4-3,0581115337,5Đại học999893-1-1,01Cao đẳng, trung cấp241815-6-25-3 -16,67Cao cấp131315002 15,38Trung cấp273238518,526 18,7581212450Chỉ tiêuTổng số-4-3,15Trình độ chun mơn

Sau đại học4 36,36

-5-5,1Trình độ lý luận chính trịCử nhân(Nguồn: Phòng Hành chính - tổ chức)00Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.12: Tác động của tín dụng chính sách đến hiệu quả công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×