Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xin cảm ơn ý kiến đánh giá của ông/bà!

Xin cảm ơn ý kiến đánh giá của ông/bà!

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho các đơn vị thi công XDCB trên địa bàn thành phố Cẩm

Phả)

Xin chào ông/bà!

Tên tôi là: Lại Thị Thanh Thảo

Hiện nay tôi đang thực hiện luận văn “Quản lý đầu tư xây dựng cơ

bản bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả”, xin

ơng/bà bớt chút thời gian vui lòng trả lời một vài thông tin liên quan đến

nội dung nghiên cứu dưới đây. Xin cám ơn sự hợp tác của ông/bà!.

Phần I: Thông tin chung

Xin hãy trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách tích (/) vào ơ lựa

chọn tương ứng hoặc ghi câu trả lời

Họ và tên:………………………………………………………….….

Tuổi: ………………………….. Năm………………………………..

Giới tính:NamNữNghề nghiệp: ……………………………………………….……..….

Trình độ:……………………………………………………………….

Phòng/ban:…………………………………………………………….

Phần II: Đánh giá cơng tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản trên địa

bàn thành phố Cẩm Phả

Ông/bà chọn điểm số bằng cách đánh dấu [x] vào các số từ 1 đến 5 theo

quy ước sau: 1-Rất kém; 2- Kém; 3-Trung bình; 4- Tốt; 5- Rất tốt

Tiêu chí123451.Cơng tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng bằng vốn NSNN

cho XDCB

Quy hoạch đảm bảo đúng hồ sơ quy hoạch

Quy hoạch đồng bộ, có sự tham gia các

thành phần kinh tế khácTiêu chí1234Quy hoạch thể hiện được tầm nhìn, chiến

lược về thời gian, không gian của dự án

XDCB

Quy hoạch làm căn cứ ban hành chính sách

quản lý dự án đầu tư XDCB

Quy hoạch dự án XDCB gắn với sự phát

triển KT-XH thành phố

2.Công tác lập, thẩm định, phê duyệt ĐTXD XDCB bằng vốn NSNN

Sự tuân thủ các thủ tục, thẩm định nội bộ,

hồn thiện hồ sơ chương trình, dự án XDCB

Sự phù hợp của chương trình, dự án đầu tư

xây dựng XDCB đối với nguồn vốn đầu tư;

sự phù hợp về mục đích, đối tượng đầu tư

bằng nguồn vốn dự kiến sử dụng

Khả năng bố trí vốn cho chương trình, dự

án trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư trung

hạn của đầu tư xây dựng XDCB

Mức vốn dự kiến bố trí cho dự án XDCB

theo từng nguồn vốn và tiến độ thời gian bố

trí vốn cụ thể.

3.Triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB bằng vốn NSNN

Đảm bảo thời gian, tiến độ, tiết kiệm, hiệu

quả

Hiện tượng chuyển giao dự án cho chủ đầu

tư khác

Quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại

nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng

XDCB

Có hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế

bản vẽ thi cơng và dự tốn xây dựng XDCB

Triển khai cơng tác an tồn lao động trong thi

cơng xây dựng XDCB5Tiêu chí123454. Đánh giá nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án ĐT xây

dựng XDCB bằng vốn NSNN

Có kế hoạch nghiệm thu

Kiểm tra cơng tác nghiệm thu trong q

trình thi cơng xây dựng

Kiểm tra cơng tác nghiệm thu khi hồn

thành thi cơng xây dựng hạng mục cơng

trình, cơng trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Kiểm tra hiện trường thi công xây dựng

Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng cơng

trình xây dựng

5.Cơng tác thanh tốn dự án đầu tư xây dựng XDCB bằng vốn NSNN

Cán bộ KBNN thực hiện kiểm soát chi khi

thanh toán

Thanh toán theo quy trình của nguồn vốn

NSNN

Thủ tục, quy trình thanh tốn gọn nhẹ

Cán bộ làm cơng tác thanh tốn khơng gây

phiền hà cho CĐTXin cảm ơn ý kiến đánh giá của ông/bà!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xin cảm ơn ý kiến đánh giá của ông/bà!

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×