Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB chi tiết cho các phường, xã thuộc TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020

Bảng 3.5: Phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB chi tiết cho các phường, xã thuộc TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020

Tải bản đầy đủ - 0trang

về cơng tác GPMB, do đó đã giải quyết dứt điểm được tồn tại của một số dự

án, nhiều vụ việc phức tạp.

Song song với đó, thời gian qua, cơng tác phối hợp giữa Trung tâm Phát

triển quỹ đất với chính quyền cơ sở, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và

các đồn thể đã được tăng cường, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống,

nâng cao nhận thức của người dân và của cán bộ thực hiện công tác bồi

thường GPMB. Cơ bản chủ dự án đã chủ động chuẩn bị kinh phí để thực hiện

cơng tác GPMB. Với cách làm này, tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn TP

Cẩm Phả thời gian qua đã đạt kết quả khá tốt.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành GPMB 11 dự án, số còn lại đang tiếp

tục đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trong đó, có 6 dự án trọng điểm của thành

phố. Qua tìm hiểu được biết, trong nhóm các dự án trọng điểm, ngồi dự án

Cải tạo, mở rộng đường vào khu nghỉ dưỡng khống nóng cao cấp phường

Quang Hanh do chưa có quy hoạch nên chưa thể tiến hành cơng tác GPMB,

các dự án còn lại đều đạt 80% tiến độ GPMB trở lên.

b. Thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và lựa chọn nhà thầu

- Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Cơ bản đáp

ứng yêu cầu, tuân thủ quy định của Luật đầu tư công.

- Công tác lập hồ sơ dự án: Cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuân thủ quy định

của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, quản lý chi phí đầu

tư xây dựng.

- Cơng tác thẩm định dự án đầu tư: Thực hiện Quyết định số 4119/

2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quy

định về trình tự, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn

Tỉnh; UBND Thành phố Cẩm Phả đã ban hành Văn bản số 448/UBND-TCKH

ngày 23/02/2017 về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa

bản thành phố; Các phòng ban, UBND các xã, phường đã thực hiện chức

năng, nhiệm vụ và phối hợp tốt trong việc thẩm định dự án đầu tư, thẩm định

thiết kế bản vẽ thi cơng và dự tốn xây dựng cơng trình theo quy định.c. Ký kết hợp đồng

UBND Thành phố Cẩm Phả ký kết hợp đồng dự án đầu tư về cơ bản đã

tuân thủ trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Xây dựng, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư XDCB; Các Nghị

định, Thông tư và các văn bản quy định khác của tỉnh...

d. Thi cơng xây dựng cơng trình

Sau khi hợp đồng được ký kết, đơn vị thi công tiến hành thi công xây

dựng cơng trình, đảm bảo các nội dung được ký kết trong hợp đồng.

Tổng số dự án khởi công mới năm 2017 là 34 dự án, tất cả các dự án

đầu tư công đều được UBND tỉnh đồng ý cho phép khởi cơng mới. Trong đó:

- 04 dự án tại văn bản số 4621/UBND-XD4 ngày 03/8/2016;

- 03 tại văn bản số 4823/UBND-XD4 ngày 10/8/2016;

- 21 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép địa phương khởi công

mới tại văn bản số 1532/UBND-XD1 ngày 10/3/2017;

- 04 dự án được UBND tỉnh đồng ý cho phép khởi công mới các dự án

năm 2017 của TP Cẩm phả (đợt 2) tại văn bản số 4726/UBND-XD1 ngày

30/6/2017;

- 02 dự án được UBND tỉnh đồng ý cho phép khởi công mới các dự án

năm 2017 của Thành phố Cẩm Phả (đợt 3) tại văn bản số 5775/UBND-XD1

ngày 08/8/2017.

Đến nay các dự án, cơng trình đã được khởi cơng và triển khai thi cơng.

Tính đến hết 31/12/2017,, có 24 dự án hồn thành bàn giao đưa vào sử

dụng (trong đó gồm 20 dự án chuyển tiếp từ năm 2016 chuyển sang, 04 dự án

khởi công mới năm 2017).

3.2.3. Hoạt động giám sát, thanh tra quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn

NSNN

* Kết quả điều tra 102 cán bộ thực hiện công tác quản lý NSNN cho vốn

̅

XDCB

NSNN

hiện quatừbảng

sau:thành phố Cẩm Phả đạt � = 3,84 xếp loại Tốt và được thểBảng 3.6: Ý kiến cán bộ quản lý NSNN đánh giá Công tác

nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án

ĐTXDCB bằng vốn NSNN

Câu hỏi khảo sátRất

kémKémTrung

bình010,7826,4706,8625,4908,8234,317,8425,49Có kế hoạch nghiệm thu

Kiểm tra cơng tác nghiệm thu trong

q trình thi cơng xây dựng

Kiểm tra cơng tác nghiệm thu khi

hồn thành thi cơng xây dựng hạng

mục cơng trình, cơng trình xây

dựng đưa vào sử dụng.Kiểm tra hiện trường thi công xây dựng 0,98

Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng

cơng trình xây dựng

Tổng0,987,84Tốt

32,3

5

32,3

5

30,3

925,4

9

30,3

35,29

9

�̅ = 4Rất

tốtĐiểm

TB30,393,8235,293,9626,473,7540,23,9625,493,72(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả)

* Kết quả điều tra 46 đơn vị thực hiện thi cơng các cơng trình XDCB

trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đạt �̅ = 3,96 xếp loại Tốt. Kết quả được thể

hiện qua bảng sau:

Bảng 3.7: Ý kiến đơn vị thi cơng cơng trình XDCB đánh giá

Cơng tác nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án

ĐT XDCB bằng vốn NSNN

Câu hỏi khảo sát

Có kế hoạch nghiệm thu

Kiểm tra cơng tác nghiệm thu trong

q trình thi cơng xây dựng

Kiểm tra cơng tác nghiệm thu khi

hồn thành thi cơng xây dựng hạng

mục cơng trình, cơng trình xây

dựng đưa vào sử dụng.

Kiểm tra hiện trường thi công xây

dựngRất

kémKémTrung

bình02,1730,4304,3526,0902,1723,9106,5228,26Rất tốtĐiểm

TB36,964,0236,964,0223,9

1504,2234,7

830,433,89Tốt

30,4

3

32,6

1Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng

cơng trình xây dựng

Tổng02,1747,8332,6

117,393,65�̅ = 3,96(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả)

Tác giả nhận thấy đánh giá của các cán bộ thực hiện công tác quản lý

NSNN cho vốn XDCB từ NSNN thành phố Cẩm Phả và các đơn vị thi cơng

xây dựng có nhiều sự tương đồng. Trong q trình nghiên cứu, tác giả đánh giá

cơng tác giám sát, thanh tra quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN

được thực hiện khá tốt và về cơ bản đạt yêu cầu.

* Giám sát việc sử dụng vốn, cấp phát, giải ngân, chuyển nguồn, cơng

tác ban hành chính sách:

- Công tác lập, thẩm định (vốn, TKCS), phê duyệt (điều chỉnh) đầu tư

dự án, chương trình: Trình tự, thủ tục thực hiện theo các quy định của Luật

xây dựng, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản

lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm

định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng cơng trình.

- Cơng tác kiểm sốt, xác định năng lực của nhà thầu trong quá trình

triển khai thực hiện dự án: trong năm 2017, UBND Thành phố đã thành lập

02 Đồn kiểm tra (1) Kiểm tra, đơn đốc cơng tác quản lý đầu tư xây dựng cơ

bản trên địa bàn thành phố năm 2017, (2) Kiểm tra việc tuân thủ quy định của

pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi

công năm 2017 do Ban quản lý Dự án cơng trình TP Cầm Phả làm chủ đầu

tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra 01 cuộc về công tác lựa chọn nhà thầu

thi công một số dự án do UBND TP quản lý.

- Kiểm soát về chất lượng, tiến độ thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch

vốn đã được phê duyệt: thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày

12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây

dựng và Thơng tư 26/2016/TT-BXD quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây

dựng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB chi tiết cho các phường, xã thuộc TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×