Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.11: Nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước của UBND TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017

Bảng 3.11: Nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước của UBND TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giải ngân 2017 so với Kế hoạch

So sánh giải ngân 2016/2015

So sánh giải ngân 2017/2016Giá trị (tr.đ)

%718.304

92,32Tuyệt đối (tr.đ)-67.010Tương đối (%)-12,91Tuyệt đối (tr.đ)266.100Tương đối (%)58,85Tốc độ tăng trưởng 2015-2017 (%)1,176(Nguồn: Tác giả tính tốn theo số liệu từ UBND TP.Cẩm Phả)

Nhìn vào bảng nguồn vốn đầu tư XDCB thực hiện, trong giai đoạn

2015- 2017, tỷ lệ vốn giải ngân của các dự án đầu tư XDCB từ NSNN đến

31/12 hàng năm đạt trung bình 121,66%, số vốn chưa được giải ngân sẽ được

tiếp tục thanh toán hết trong thời gian chỉnh lý quyết toán đến 31/01 năm

sau. Do áp dụng những biện pháp linh hoạt trong kiểm soát thanh toán vốn

đầu tư XDCB từ NSNN nên tình hình giải ngân so với kế hoạch vốn của TP

Cẩm Phả đã được cải thiện, giảm tình trạng đọng vốn chờ cơng trình.

Kho bạc Nhà nước TP Cẩm Phả đã tiếp nhận kế hoạch vốn và hồ sơ

kiểm soát thanh toán vốn đầu tư cho các cơng trình XDCB từ vốn NSNN

khơng ngừng tăng lên. Trong giai đoạn 2015-2017 này, Kho bạc Nhà nước TP

Cẩm Phả đã kiểm soát thanh toán và giải ngân với tổng số vốn thực hiện

giải ngân 1.689.722/1.558.745 tỷ đồng kế hoạch, cụ thể năm 2015 là

519.214/286.641 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 181,14%. Năm 2016 là

452.204/494.012 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 91,54%. Năm 2017 là

718.304/778.092 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 92,32%.

Trong 3 năm, Thành phố Cẩm Phả đã phê duyệt quyết toán 300 dự án,

với giá trị quyết toán được duyệt là 1.456.517 triệu đồng, trong đó thanh tra,

kiểm tốn giảm trừ 5.382 triệu đồng. Năm 2015, Thành phố Cẩm Phả có 18 dự

án chưa nộp hồ sơ quyết tốn (trong đó có 10 dự án dưới 24 tháng và 08 dự án

trên 24 tháng); Năm 2016, Thành phố Cẩm Phả có 03 dự án chưa nộp hồ sơ

quyết tốn trên 24tháng; Năm 2017, Thành phố Cẩm Phả có 02 dự án chưa nộp hồ sơ quyết

dưới 24 tháng.

Nhìn chung qua các năm, tình hình giải ngân vốn hồn thành kế hoạch

có tốc độ tăng trưởng 1,176 thể hiện tỷ lệ giải ngân vốn thực tế so với kế

hoạch từ nguồn ngân sách đạt mức tương đối cao. Đây là một nỗ lực rất lớn

của lãnh đạo và cán bộ TP Cẩm Phả. Đặc biệt UBND TP Cẩm Phả đã bám

sát hướng dẫn của Luật Đầu tư Công số 49/2014/QH 13 ngày 16/6/2014 và

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân

tỉnh Quảng Ninh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc,

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách

cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020, nên UBND TP Cẩm phả đã

chủ động trong việc bố trí kinh phí cũng như phê duyệt chủ trương đầu tư các

cơng trình trước 30/10 hàng năm từ đó chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện.

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn

NSNN trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện mục tiêu trả lời câu hỏi về thực trạng quản lý đầu tư XDCB

bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

giai đoạn 2015-2017 như thế nào? Những yếu tố chính ảnh hưởng đến quản

lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn Thành phố Cẩm

Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017? Tác giả đã tiến hành phỏng

vấn, khảo sát 102 cán bộ thực hiện công tác quản lý NSNN cho vốn XDCB

từ NSNN thành phố Cẩm Phả: bao gồm các đối tượng thuộc phòng Tài chính

- Kế hoạch thành phố Cẩm Phả, Kho bạc Nhà nước thành phố Cẩm Phả; các

cán bộ làm cơng tác tài chính tại xã, phường. Để có kết quả khách quan, tác

giả đồng thời phỏng vấn, khảo sát 46 đơn vị thực hiện thi cơng các cơng

trình XDCB trên địa bàn thành phố Cẩm Phả về công tác quản lý đầu tư xây

dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được nêu trong lý thuyết.

Nội dung khảo sát được trìnhbày trong từng mục dưới đây, tác giả sẽ trình bày cụ thể về kết quả phân tích

dữ liệu thu được từ khảo sát.

3.3.1. Chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch trong đầu tư XDCB

Tác giả đã điều tra 102 cán bộ thực hiện công tác quản lý NSNN cho

vốn XDCB từ NSNN thành phố Cẩm Phả: bao gồm các đối tượng thuộc

phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cẩm Phả, Kho bạc Nhà nước thành

phố Cẩm Phả; các cán bộ làm cơng tác tài chính tại xã, phường. Kết quả

đánh giá chung đạt

�̅ = 3,84 xếp loại Tốt. Kết quả được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.12: Ý kiến cán bộ quản lý NSNN đánh giá Công tác xây dựng

quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng bằng vốn NSNN cho XDCB

trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Câu hỏi khảo sát

Quy hoạch đảm bảo đúng hồ sơRất

kémKémTrung

bìnhTốtRấtĐiểmtốtTB1,964,914,7122,5555,884,257,8410,7817,6535,2928,433,66chiến lược về thời gian, khơng gian 11,7617,6534,3130,395,883,0104,915,6925,4953,924,2807,8425,4925,4941,184quy hoạch

Quy hoạch đồng bộ, có sự tham gia

các thành phần kinh tế khác

Quy hoạch thể hiện được tầm nhìn,

của dự án XDCB

Quy hoạch làm căn cứ ban hành

chính sách quản lý dự án đầu tư

XDCB

Quy hoạch dự án XDCB gắn với

sự phát triển KT-XH thành phố

Tổng�̅ = 3,84(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả)Kết quả điều tra 46 đơn vị thực hiện thi cơng các cơng trình XDCB trên

địa bàn thành phố Cẩm Phả đạt �̅ = 3,18 xếp loại trung bình. Kết quả được

thể hiện qua bảng sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.11: Nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước của UBND TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×