Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.18: Tình hình quản lý đấu thầu Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017

Bảng 3.18: Tình hình quản lý đấu thầu Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhìn vào bảng về tình hình quản lý đấu thầu giai đoạn 2015-2017, có

thể nhận thấy các gói thầu chỉ định thầu chiếm đại đa số với tỷ lệ trên 70%.

Chiếm tỷ lệ cao thứ 2 là gói đấu thầu rộng rãi chiếm tỷ lệ trên 17%. Tiếp đến

là hình thức khác. Đối với hình thức đấu thầu hạn chế, do sự lựa chọn ít nên

trong nhiều trường hợp bên mời thầu chưa chắc đã lựa chọn được nhà thầu

phù hợp nhất. Hình thức đấu thầu hạn chế khơng tạo ra được môi trường cạnh

tranh lớn nhất giữa các nhà thầu, vì thế có thể giảm hiệu quả của hoạt động

đấu thầu, do vậy khơng có gói thầu nào được thực hiện trong giai đoạn 20152017 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

3.3.5. Khái quát về hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

của TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong giai đoạn 2015-2017

a. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: Tốc độ tăng trưởng GTSX

công nghiệp và xây dựng trong giai đoạn 2015-2017 là 1,164. Trong điều kiện

khó khăn chung của các doanh nghiệp ngành Than, Thành phố đã phối hợp và

tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh

doanh trên địa bàn; hàng năm, duy trì gặp mặt và đánh giá kết quả thực hiện

quy chế phối hợp giữa Thành phố và Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống

sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc, Hiệp hội Doanh nghiệp

thành phố. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào ngành công

nghiệp trên địa bàn thành phố như: Tập đoàn AES (Mỹ) liên kết đầu tư Nhà

máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ USD, được

khánh thành vào cuối năm 2015; Tập đồn Viettel mua lại Cơng ty CP xi

măng Cẩm Phả, tiến hành tái cấu trúc, mở rộng dây chuyền sản xuất, kinh

doanh có lãi từ năm 2016; cũng trong năm 2016, Cơng ty TNHH Petro Bình

Minh triển khai dự án Tổng kho cảng xăng dầu tại Mông Dương với tổng

mức 1.800 tỷ đồng… đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của thành

phố.Bảng 3.19: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế TP Cẩm Phả

giai đoạn 2015-2017Tiêu chíNăm

2015

(tỷ.đ)Năm

2016

(tỷ.đ)Năm

2017

(tỷ.đ)So sánh

2016/2015

Tương

Tuyệt

đối

đối

(%)GTSX cơng

nghiệp và 49.921,70 56.811 62.503 6.889,20

xây dựng

GTSX

Thương

13.730,16 15.570 17.809 1.839,84

mại - dịch

vụ

GTSX

nông-lâm558,24 596,2 622,4

37,96

thủy sảnSo sánh

Tốc

2017/2016

độ

Tương tăng

Tuyệt

trưởng

đối

đối

BQ

(%)13,8% 5.692,010,021,11913,4% 2.239,014,381,1394,391,0566,8%26,2(Nguồn: Báo cáo Kinh tế - Xã hội TP.Cẩm Phả)

- Giá trị sản xuất các ngành thương mại - dịch vụ có bước phát triển rõ

nét. Tốc độ tăng trưởng GTSX thương mại - dịch vụ trong giai đoạn 20152017 là 1,139.

Về thương mại: thành phố đã bố trí vốn và kêu gọi đầu tư xây dựng

mới, nâng cấp, cải tạo 05 chợ, triển khai đầu tư giai đoạn I Chợ trung tâm xã

Cẩm Hải và Chợ trung tâm xã Cộng Hòa. Tích cực thu hút các doanh nghiệp

đầu tư mở rộng hệ thống các cửa hàng, siêu thị đáp ứng nhu cầu mua sắm đa

dạng của nhân dân.

Về dịch vụ - du lịch: Công tác quản lý, định hướng phát triển các hoạt

động dịch vụ - du lịch có bước tiến quan trọng. Thành phố đã được Tỉnh công

nhận 05 điểm du lịch . Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã tích

cực đầu tư, nâng cao chất lượng các cơ sở nhà hàng, khách sạn góp phần đẩy

mạnh chất lượng ngành dịch vụ của thành phố .

Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm phát triển nhanh về số

lượng mạng lưới, đa dạng về loại hình. Với sự góp mặt của hơn 20 chi nhánh,

49 điểmgiao dịch của các ngân hàng uy tín với nhiều dịch vụ, sản phẩm tín dụng đa

dạng hỗ trợ tốt cho nhân dân và các tổ chức kinh tế tại địa phương.

- Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành

trong giai đoạn 2015-2017 là 1,056. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,6%. Để phấn

đấu đạt chỉ tiêu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 9%/năm trong điều

kiện thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, Thành phố đã

chủ động đề ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nuôi, trồng theo hướng vùng

sản phẩm tại 03 xã; kêu gọi nhiều doanh nghiệp đầu tư theo mơ hình sản xuất

chăn ni chất lượng cao, đẩy mạnh thực hiện đăng ký nhãn hiệu các sản

phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP.

b. Về cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế

Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2017: Công nghiệp, xây

dựng giữ vai trò chủ đạo chiếm 70,45% (tăng so với đầu nhiệm kỳ 0,9%);

Thương mại - dịch vụ chiếm 28,49% (giảm so với đầu nhiệm kỳ 0,66%);

Nông

- Lâm - Thuỷ sản chiếm 1,06% (giảm so với đầu nhiệm kỳ 0,22%). Cơ cấu giá

trị sản xuất các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Cơng

nghiệp, xây dựng giữ vai trò chủ đạo (chủ yếu là cơng nghiệp khai thác than),

tiếp đến là ngành Thương mại - dịch vụ.

Bảng 3.20: Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế TP Cẩm Phả

giai đoạn 2015-2017

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu201520162017Cơ cấu kinh tế các ngành100,00100,00100,00- Công nghiệp, xây dựng71,1969,2070,45- Thương mại - Dịch vụ27,8729,6528,49- Nông, lâm nghiệp, thủy sản0,941,151,06(Nguồn: Báo cáo Kinh tế - Xã hội TP.Cẩm Phả)

c. Cơ sở hạ tầng giao thông thành phốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.18: Tình hình quản lý đấu thầu Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×