Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.11 Kế toán tổng hợp thu nhập khác

Sơ đồ 1.11 Kế toán tổng hợp thu nhập khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly

LỜI MỞ ĐẦU1. Sự cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế nước ta đang chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế

thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền kinh tế thị

trường là thách thức với mọi thành phần kinh tế.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang khó

khăn, với mỗi doanh nghiệp hiện nay vượt qua thời kỳ này để tồn tại là một kỳ tích.

Vì vậy, để tồn tại doanh nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh thích hợp và

phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Ở mỗi giai đoạn phát triển của doanh

nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp cần có những kế hoạch kinh doanh và quản lý doanh

nghiệp phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và thế giới là vấn đề hết sức quan

trọng. Có nhiều cơng cụ để quản lý hiệu quả, trong đó cơng cụ khơng thể thiếu và

đóng vai trò quan trọng là cơng tác kế tốn. Cơng tác kế tốn có vai trò quan trọng

trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp thông qua báo cáo xác định kết quả kinh doanh của kế tốn

là cần thiết. Bên cạnh đó, qua kết quả hoạt động kinh doanh, lãnh đạo công ty sẽ có

cách điều chỉnh phù hợp về chi phí, doanh thu để mang lại hiệu quả cao cho doanh

nghiệp.

Bởi vậy muốn tồn tại, một doanh nghiệp đứng vững trong thị trường kinh

doanh hiện nay tuỳ thuộc vào kết quả quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh

nghiệp mà cụ thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Muốn tồn tại chúng ta đòi hỏi các nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp cần phải giám

sát chỉ đạo thực hiện sát sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình.

Để thực hiện tốt vấn đề này khơng gì thay thế ngồi việc hạch toán đầy đủ, chi tiết

và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, bởi thông qua hạch tốn các

khoản doanh thu, chi phí được đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời từ đó xác

định được chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp mang tính chất kinh doanh thương mại, tiêu thụ hàng hoá là

giai đoạn quan trọng nhất của q trình kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới

thành công hay thất bại của doanh nghiệp, giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì doanh

nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Điều

này đó cho thấy cơng tác hạch tốn nói chung và cơng tác hạch tốn xác định kết

quả kinh doanh nói riêng là khâu quan trọng không thể thiếu với doanh nghiệp. Để

thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi

nhất, doanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư hay chuyển sang hướng khác. Do vậy, việc tổ

chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh như thế nào để có thể cung cấp thơng

tin nhanh nhất, kịp thời nhất cho các nhà quản lý, phân tích, đánh giá lựa chọn

phương thức kinh doanh thích hợp nhất. Để có thể tồn tại và phát triển, các nhà kinh

SVTH: Lê Thị Hồng Nhung-1-Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Lydoanh phải xây dựng cho mình chiến lược cụ thể nhằm nâng cao khả năng cạnh

tranh và đặc biệt là thúc đẩy cơng tác tiêu thụ tìm đầu ra cho sản phẩm, hàng hố

của doanh nghiệp mình. Đây là nhiệm vụ sống còn của mỗi doanh nghiệp hiện nay,

bởi vậy thơng qua việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hố thì doanh nghiệp mới có vốn để

tiến hành tái mở rộng, tăng tốc độ lưu thông chuyển vốn và nâng cao khả năng sử

dụng vốn của doanh nghiệp.

Mặc khác chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong xu hướng khu vực

hố, tồn cầu hố, vùa hợp tác vừa cạnh tranh gây gắt, các doanh nghiệp Việt Nam

thuộc các thành phần kinh tế cần trang bị cho mình lợi thế cạnh tranh để tồn tại và

phát triển đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và cạnh

tranh giữa các doanh trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Cũng như bao doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, Cơng ty Kim

Tín ln quan tâm đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả

nhất cho doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thương mại các

vật liệu hàn, sắt thép, kim loại màu các loại…thì tìm kiếm doanh thu cũng như đưa

ra chiến lược kinh doanh là rất quan trọng. Xuất phát từ cách nhìn như vậy kế tốn

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cần được tổ chức khoa học, hợp

lý và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, trong

thực tế hiện nay, việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận cũng còn

nhiều bất hợp lý gây nên các hiện tượng “lãi giả lỗ thật” hoặc “lỗ giả lãi thật”. Vì

vậy em thấy đề tài “Kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” là

rất cần thiết nên chọn làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu là hoàn thiện thêm về mặt lý luận về

tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong

điều kiện nền kinh tế thị trường. Khi chọn đề tài này em muốn tìm hiểu về q trình

hoạt động tiêu thụ hàng hố từ thực tế của công ty và công tác kế toán về tiêu thụ và

xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ, từ đó thấy được cách hạch tốn, phân bổ chi

phí nhằm rút ra những kinh nghiệm thực tế và đưa ra các biện pháp hồn thiện cơng

tác kế tốn tiêu thụ hàng hố tại cơng ty, loại bỏ các chi phí bất hợp lý khắc phục

những yếu tố kém. Từ đó rút ra được những ưu, nhược điểm của công ty và rút ra

những kinh nghiệm.

3. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tiếp cận thực tế, tìm hiểu

cơng tác kế tốn hằng ngày tại doanh nghiệp.

Tìm hiểu thực tế tại cơng ty về quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh

doanh tại công ty bằng cách phỏng vấn các anh chị nhân viên phòng kế tốn.SVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 2-Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ LyThu thập số liệu thực tế của từng thời kỳ hoạt động kinh doanh, căn cứ vào

chứng từ và sổ sách của cơng ty.

Tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu

4. Kết quả nghiên cứu:

Qua việc nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn “Doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh” tại doanh nghiệp cho thấy tình hình hạch tốn kế tốn thực tế

tại doanh nghiệp thực hiện như thế nào, có áp dụng đúng các quy định về chế độ kế

toán, các chuẩn mực kế tốn khơng và có những hạn chế gì.

Đưa ra những ưu, nhược điểm của cơng tác kế toán tại doanh nghiệp

5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phục lục, nội dung chính của khố luận tốt

nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh

Chương 2: Giới thiệu về Cơng Ty TNHH TM Kim Tín

Chương 3: Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại Cơng ty TNHH TM Kim TínSVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 3-Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁNDOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.1.1 Khái niệm:

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Doanh thu bán hàng là doanh thu mà doanh nghiệp bán sản phẩm do doanh

nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bán bất động sản đầu tư.

Doanh thu cung cấp dịch vụ là doanh thu do việc thực hiện công việc đã thoả

thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận

tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động, …

1.1.2 Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng:

1.1.2.1. Chứng từ sử dụng:

Chứng từ chuyển hàng, hóa đơn thuế GTGT, hóa đơn điều chỉnh

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gởi đại lý

Phiếu thu, giấy báo Có

Bảng kê hàng gởi bán đã tiêu thụ, bảng kê hàng hóa bán ra

1.1.2.2. Sổ sách sử dụng

Sổ chi tiết

Sổ cái

Sổ tổng hợp

1.1.3 Tài khoản sử dụng:

Tài khoản sử dụng: TK 511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có 5 tài khoản cấp 2:

+ TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa.

+ TK 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm.

+ TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ.

+ TK 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá.

+ TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản.

SVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 4-Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly1.1.3.1 Nội dung và kết cấu của tài khoản

Bên nợ:

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu

bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và

được xác định là đã bán trong kỳ kế toán;

- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương

pháp trực tiếp;

- Doanh thu bán hàng bị trả lại kết chuyển cuối kỳ;

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh

doanh”

Bên có:

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hố, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ

của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế tốn.

Tài khoản 511 khơng có số dư cuối kỳ.

1.1.3.2 Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý

của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ

phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, cung cấp

dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngồi giá bán.

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 5 điều kiện sau:

 Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở

hữu sản phẩm hoặc hâng hoá cho người mua

 Doanh nghiệp khơng còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu

hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

 Doanh thu xác định tương đối chắc chắn

 Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán

hàng

 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

- Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” chỉ phản ánh

doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư đã bán; dịch vụ

đã cung cấp được xác định đã bán trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền

hay sẽ thu tiền.

SVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 5-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.11 Kế toán tổng hợp thu nhập khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×