Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vâncho công tác kế toán được nhanh chóng và chính xác, kế toán cập nhật chứng từ kịp

thời, tạo thuận lợi cho việc hạch toán nhanh chóng và chính xác.

3.1.1.3 Về sổ sách kế tốn:

Về cơng tác hạch toán thì kế toán hạch toán hợp lý, phù hợp với quy định của

chế độ kế toán hiện hành.

+ Hình thức kế toán tại cty, hiện nay cty đang sử dụng hình thức nhật ký

chứng từ, cùng với áp dụng chương trình kế toán máy vào công tác kế toán. Vì vậy

công tác kế toán được tiến hành đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo thông tin chính

xác, thuận tiện trong việc kiểm tra đối chiếu số liệu và cung cấp số liệu kịp thời khi

có yêu cầu.

+ Đối với kế toán phải thu khách hàng : Công ty lập riêng Bảng theo dõi các

khoản phải thu để tiện cho việc theo dõi khách hàng cần thu hồi nợ hàng năm. Việc

tổ chức theo dõi thường xuyên các khoản nợ đã làm cho công tác quản lý thuận lợi,

dễ đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị

trong việc ra quyết định.

+ Đối với kế toán phải trả người bán: thì kế toán đã mở chi tiết theo từng đối

tượng trả và ghi chép đầy đủ từng lần thanh toán theo đúng quy định.

+ Đối với kế toán thanh toán với Nhà nước: thì kế toán cũng mở đầy đủ các sổ

theo đúng quy định

+ Đối với các khoản phải trả, phải nộp khác: công tác hạch toán chế độ BHYT,

BHXH, KPCĐ, BHTN đầy đủ, đúng theo chế độ hiện hành.

3.1.2 Những nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm, công ty vẫn còn một số nhược điểm sau :

Việc tổ chức công tác kế toán riêng trên máy cũng có hạn chế là phải mở

nhiều sổ chi tiết làm cho hệ thống kế toán tài khoản chi tiết nhiều dẫn đến khó xác

định tài khoản khi hạch toán.

3.1.2.1 Về kế tốn các khoản phải thu khách hàng:

Về sở sách kế toán thì công ty đã sử dụng Bảng tổng hợp tình hình thanh toán

khách hàng, tuy nhiên bảng này chỉ thể hiện số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, sốSVTH : Bùi Thị Thảo Vy89Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vânđã thu, số dư cuối kỳ còn phải thu khách hàng mà chưa thể hiện được số tiền đã quá

hạn thanh toán.

Như vậy, ta thấy cách hạch toán các khoản phải thu của công ty chỉ theo dõi chi tiết

từng khoản nợ phát sinh cho từng khách hàng mà chưa quan tâm nhiều đến thời

gian thu hồi nợ .Chính vì vậy mà nhiều khách hàng dây dưa không muốn trả nợ nên

đã để nợ đọng trong một thời gian dài. Công ty đã bị chiếm dụng vốn một khối

lượng khá lớn, do đó sẽ phát sinh các khoản nợ khó đòi kéo dài trong nhiều năm.

Thế nhưng công ty vẫn chưa có phương pháp thu hồi các khoản nợ này.

3.1.2.2 Về các khoản phải trả người bán:

Cũng giống như các khoản phải thu, công tác hạch toán các khoản phải trả chỉ

mở chi tiết theo từng đối tượng trả và từng lần thanh toán mà chưa theo dõi chi tiết

thời gian các khoản nợ phải trả . Điều này có thể dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn

của nhà cung cấp hoặc khách hàng kéo dài. Nếu tình trạng này diễn ra quá nhiều

năm thì doanh nghiệp mất đi tính chủ động trong kinh doanh và có thể dẫn đến mất

khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Vì vậy, công ty cần theo dõi riêng các

khoản nợ mới và những khoản nợ đến hạn trả để có kế hoạch chi trả đúng hạn.

3.1.2.3. Về kế tốn phải trả người lao động:

Cơng ty tính lương cho công nhân là tính theo thời gian, bên cạnh những

mặt tích cực cũng có những mặt hạn chế như sau:Công nhân có tính ỷ lại không tích

cực trong làm việc vì công ty không tính lương theo năng suất lao động của công

nhân mà tính lương dựa vào số giờ công nhân làm việc.Do đó công nhân không có

động lực để làm việc hăng say hơn.

Việc tính lương dồn vào cuối tháng làm khối lượng công việc nhiều. Do đó cuối

tháng kế toán tiền lương phải tập hợp nhiều chứng từ liên quan để xác định khoản

tiền lương phải trả, do đó khó khăn trong chi trả lương có thể dễ xảy ra thiếu xót .

Các khoản lương phép, lương ngày nghỉ chưa thanh toán kịp thời vào hàng tháng,

các khoản trợ cấp BHXH, trợ cấp thôi việc chưa được tiến hành kịp thời .SVTH : Bùi Thị Thảo Vy90Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân3.1.2.4 Về trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh có thực hiện chính sách bán chịu cho

khách hàng và đã phát sinh những khoản nợ phải thu khó đòi, có những khoản nợ

Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp để thu nợ nhưng sau hơn 2 năm vẫn không xử

lý được, làm cho nguồn vốn của Công ty bị chiếm dụng trong một thời gian dài, ảnh

hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy nhiên Công ty lại không

tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi

3.2 Một số giải pháp, ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn

các khoản phải thu, phải trả tại Công ty:

Tuy kiến thức còn hạn chế nhưng trong quá trình thực tập tại Công ty em

cũng có những giải pháp, ý kiến đóng góp của mình nhằm hoàn thiện công tác kế

toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN:

3.2.1 Đối với kế tốn các khoản phải thu khách hàng

Giải pháp 1: Hồn thiện sổ sách kế toán khoản phải thu khách hàng

Hiện nay sổ kế toán chi tiết phải thu tại công ty đang sử dụng có kết cấu đơn

giản không thuận tiện cho việc theo dõi các khoản nợ của khách hàng, cũng như

cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý trong việc theo dõi những khách hàng

đã thanh

toán. Để thuận lợi hơn cho việc theo dõi các khoản nợ của từng khách hàng, đặc

biệt báo cáo số liệu cuối kỳ cho Ban Giám đốc, công ty có thể thiết kế mẫu sổ mới

chi tiết

hơn. Việc thiết kế mẫu sổ mới này góp phần hoàn thiện việc ghi sổ sách kế toán của

công ty, giúp ích cho các nhà quản lý trong việc theo dõi những khách hàng đã

thanh toán, đến hạn thanh toán hoặc đã quá hạn thanh toán để từ đó Công ty có

hướng thu hồi nợ hợp lý và đúng hạn, tránh trường hợp bị chiếm dụng vốn quá lâu.

Đến cuối kỳ để trợ giúp đắc lực hơn trong công tác kế toán quản lý, Công ty

nên lập thêm Bảng kê các khoản nợ phải thu, việc lập bảng kê các khoản nợ phải

thu giúp Công ty xác định được khoản nợ nào của khách hàng đã đến hạn thanhSVTH : Bùi Thị Thảo Vy91Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vântoán, khoản nợ nào đã quá hạn và thời gian quá hạn là bao nhiêu.Theo em cty nên tổ

chức chi tiết TK 131 như sau:

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT

TK 131 “ New star golf”

Đơn vị tính:

1000 đ

Ngày

thángSố CT28/12CHN9/3Diễn giảiSố dư đầu kỳ

Thanh toán tiền

hàng

Số dư cuối kỳTK

đối

ứngThời

hạn

thanh

tốn

(năm)1121Số tiền

NợSố tiền thanh tốn

Đến

hạnQ hạnQ hạn

đã thanh

tốn28.416.00017.908.00010.508.000

17.908.00028.416.000Sở chi tiết TK131 dùng để theo dõi từng khách hàng .Mỗi một trang sổ dành

cho một khách hàng và theo dõi từng tháng. Mỗi khách hàng được theo dõi về thời

hạn chiết khấu, thời hạn thanh toán, nợ quá hạn là bao nhiêu.

TK 131 ghi nợ các TK khác dung để thanh toán của khách hàng.Cộng số tiền

nợ của TK 131 sau đó lập lên bảng kê phải thu khách hàng.

BẢNG KÊ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

ĐVT: 1000 Đồng

S

T

TTên khách hàngSố tiền phải

thuDưới 1

Đến hạn1Đại hoàng phong2Daewoong248.822.49895.5293Dongjin leiport148.037.18513.4324Newstra golf21.235.75010.508Tổng cộng66.72466.724484.819.433SVTH : Bùi Thị Thảo VynămTrong đó

Nợ quá hạn

Trên 2

Trên 1 năm

năm119.469.00092559.67066.724559.670Từ 3 năm

trở lênLuận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânGiải pháp 2: Hồn thiện cơng tác thu hồi nợ khách hàng

Trong năm 2010 và quý I/2011 nợ phải thu của công ty tương đối lớn cho

thấy tài sản ngắn hạn của công ty bị các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác tạm

thời chiếm dụng khá nhiều .

Trong nền kinh tế như hiện nay ,việc mua bán chịu là không thể tránh khỏi

nhưng nếu số tiền mà các KH chiếm dụng của công ty khá lớn với thời hạn quá dài

sẽ làm ảnh hưởng đến việc thanh toán của công ty đối với các khoản nợ. Do đó,em

xin đưa ra một số biện pháp sau nhằm hoàn thiện vấn đề thu hồi nợ KH của Công ty

- Công ty khi ký kết hợp đồng phải nên ghi rõ thời hạn thanh toán, nếu mua

hàng trả chậm thì số dư nợ của khách hành không quá 20% doanh thu, thời gian nợ

trong vòng 1 năm phải thanh toán nếu quá thời hạn thì phải chịu lãi suất theo lãi

suất ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

- Công ty nên tăng cường tìm kiếm các hợp đồng của khách hàng có phương

thức thanh toán nhanh, điều tra về tình hình tài chính và khả năng chi trả của khách

hàng trước khi ký kết hợp đồng .

- Công ty phải có kế hoạch quản lý các khoản thu hợp lý với từng hợp đồng

kinh tế. Nếu các hợp đồng nào có quy mô lớn, sản xuất nhiều lô hàng, nhiều mẫu thì

chia thành nhiều lô hàng nhỏ để thanh toán và thanh toán dứt điểm. Phương thức

thanh toán này làm cho giảm phần nào áp lực thanh toán với các bên đối tác .

- Ngoài ra, chính sách thu hồi những khoản nợ mua hàng quá hạn cũng là

vấn đề đang được đặt ra tại Công ty, Công ty nên thông báo cho khách hàng trong

khoảng 10 ngày trước thời hạn thanh toán để khách hàng thanh toán chủ động hơn

tránh việc trì hoãn. Công ty có thể gửi thư, gọi điện thoại, cử người đến gặp khách

hàng trực tiếp, ủy quyền cho người đại diện, tiến hành các thủ tục pháp lý …. Rõ

ràng khi doanh nghiệp cố gắng đòi nợ bằng cách áp dụng những biện pháp cứng rắn

hơn thì cơ hội thu hồi nợ cũng lớn hơn, nhưng các biện pháp áp dụng tại công ty

muốn tốt thì chi phí bỏ ra cũng phải lớn . Thêm vào đó thì một số khách hàng có thể

khó chịu khi bị đòi tiền gay gắt, họ không tỏ ra thiện cảm và doanh thu trong tương

lai có thể bị giảm xuống .SVTH : Bùi Thị Thảo Vy93Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânĐể quản lý tốt hơn các khoản phải thu, chúng ta cần phải xem xét sự biến

động đối với các khoản phải thu trên các số liệu hạch toán, xác định thời hạn và

nguyên nhân phát sinh các khoản phải thu.

3.2.2 Đối với kế tốn các khoản phải trả người bán

Giải pháp 1: Hồn thiện sổ sách kế toán khoản phải trả người bán

Tương tự các khoản phải thu khách hàng, sổ kế toán chi tiết phải trả tại Công

ty cũng có kết cấu đơn giản, không thuận tiện cho việc theo dõi cũng như cung cấp

thông tin cho nhà quản lý trong việc theo dõi các nhà cung cấp phải thanh toán.

Để thuận lợi hơn cho việc theo dõi các khoản phải trả nhà cung cấp, đặc biệt

báo cáo số liệu cuối kỳ cho Ban giám đốc, công ty có thể thiết kế mẫu sở như sau :

SỔ KẾ TỐN CHI TIẾT

TK 331 “Công ty TNHH Trạch vũ”

Tháng 12/2010

Số tiền

Ngày

thángSố CT22/120096513Diễn giải

Số dư đầu kỳ

Mua motor 3pha

CộngTK đối

ứng

152, 133Nợ

10.058.000

2.970.000

13.028.000Số dư cuối

thángNgày

đến hạn

thanh

tốn30/2

13.028.000Cty cần phải theo dõi chặt chẽ hơn nữa các khoản nợ phải trả bằng cách xem

xét sự biến động đối với các khoản phải thu trên các số liệu hạch toán, xác định thời

gian, nguyên nhân, phát sinh ,cần phải xác định những khoản nợ nào chức đến hạn

trả, đã đến hạn trả và quá hạn, khoản nợ nào nên trả trước trả sau.

Đến cuối kỳ, để trợ giúp đắc lực hơn trong công tác quản lý Công ty nên lập

thêm Bảng kê các khoản nợ phải trả người bán.SVTH : Bùi Thị Thảo Vy94Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânBẢNG KÊ NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Tháng 12/2010

S

T

T

1

2

3Tên nhà cung cấp

Cty G &I TEXTILE VN

Công ty TNHH J YUONG

Công ty TNHH Trạch vũ

............................................

Tổng cộngSố tiền phải

trả

30.137.364Đến hạn21.865.0007.890.000

13.028.000

105.471.500Trong đó

Nợ quá hạn

Dưới 1

Trên

Trên

năm

1 năm

2

năm

7.890.00010.058.000

58.908.0005.350.000Từ mẫu sổ trên, Công ty có thể dễ dàng theo dõi được số phải trả người cung

cấp, ngày đến hạn thanh toán, từ đó xác định được khoản nợ nhà cung cấp nào đã

đến hạn thanh toán, hoặc quá hạn thanh toán và thời gian quá hạn là bao nhiêu để có

hướng trả nợ đúng hạn và hợp lý, tránh việc làm mất uy tín của Công ty.

Giải pháp 2: Hồn thiện cơng tác thanh tốn nợ với các nhà cung cấp

Bên cạnh việc quản lý các khoản phải thu ,việc quản lý các khoản phải trả tại

công ty cũng có tầm quan trọng rất lớn. Bởi quản lý các khoản phải trả chính là giải

pháp nhằm chiếm dụng vốn tối đa, hợp lý nguồn vốn của các tổ chức trong quá trình

kinh doanh. Đồng thời thanh toán những khoản nợ với nhà cung cấp để đảm bảo uy

tín trong kinh doanh.

Việc chiếm dụng vốn của các nhà cung cấp và khách hàng quá lâu sẽ làm cho

doanh nghiệp mất đi tính tự chủ trong kinh doanh và có thể mất khả năng thanh toán

các khoản nợ trong tương lai, do đó em xin đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn

thiện công tác thanh toán nợ với nhà cung cấp của Công ty:

- Công ty phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các sổ, sách liên quan đến

các khoản phải trả người bán.

- Công ty nên thường xuyên theo dõi các khoản nợ chưa thanh toán và các

khoản đã thanh toán, theo dõi thời hạn thanh toán để biết xem những khoản nợ nào

đã đến hạn thanh toán hoặc quá hạn thanh toán để có hướng chi trả kịp thời đảm bảo

uy tín cho Công ty.SVTH : Bùi Thị Thảo Vy95Từ 3

năm

trở lênLuận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân- Tìm hiểu, xem xét những khoản nợ nào có thể kéo dài thời hạn thanh toán

để chủ động trong thanh toán và tận dụng số tiền bổ sung vào thanh toán các khoản

nợ đến hạn, vì hiện tại công ty chưa theo dõi khoản nợ phải trả theo thời hạn thanh

toán mà chỉ theo dõi số tiền nợ .

- Đối với các khoản nợ đã đến hạn thanh toán mà Công ty chưa có khả năng

chi trả thì Công ty nên thương lượng với nhà cung cấp để gia hạn thêm thời hạn

thanh toán.

3.2.3 Đối với khoản phải trả người lao động

Giải pháp 1: Hoàn thiện sổ sách kế toán phải trả người lao động

Nhìn chung, công tác kế toán phải trả người lao động tại Công ty đang sử

dụng hệ thống kế toán trên máy được theo dõi chặt chẽ và đúng trình tự sổ sách kế

toán.Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc ghi chép nhanh chóng và chính xác cũng như

tránh việc thất lạc thông tin trên máy hoặc máy bị sự cố hỏng hóc dài ngày, kế toán

nên thiết lập

các mẫu ghi sổ ngoài giấy tương tự như trên máy để theo dõi. Ngoài việc ghi các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên máy kế toán cũng thường xuyên theo dõi các

nghiệp

vụ kinh tế ngoài sổ riêng để sau này so sánh, kiểm tra, đối chiếu từ đó phát hiện ra

những sai sót và có biện pháp chỉnh sữa kịp thời.

Giải pháp 2: Hồn thiện cơng tác chi trả lương và các khoản trích theo

lương

Trong những năm qua, Cơng ty làm ăn có hiệu quả nhưng do đặc thù kinh

doanh của Công ty là khi giao sản phẩm xong sau một thời gian Công ty mới thu

tiền. Lợi dụng cơ hội này các nhà đầu tư đã dây dưa không trả nên đã làm cho các

khoản phải thu khách hàng tăng và kéo dài, do đó mà Công ty không có đủ tiền để

thanh toán lương cho người lao động và đầu tư mở rộng qui mô sản xuất. Để đẩy

mạnh việc thanh

toán lương và các khoản trích theo lương cho người lao động, em xin đưa ra một số

biện pháp sau:SVTH : Bùi Thị Thảo Vy96Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân- Công ty nên tăng cường việc thu hồi nợ để có thể chi trả lương đầy đủ và

kịp thời cho người lao động.

- Công ty nên tăng cường ký kết các hợp đồng kinh tế có phương thức thanh

toán nhanh, điều tra khả năng chi trả của khách hàng trước khi ký hợp đồng.

- Khi kết thúc một hợp đồng, kế toán nên tiến hành tính khoản lương phải trả

người lao động tham gia sản xuất đợt hàng của hợp đồng đó, tránh việc phải tính

dồn nhiều hợp đồng vào cuối tháng, gây chậm trễ trong việc chi trả lương.

- Công ty nên áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm riêng cho công

nhân sản xuất để nâng cao tính minh bạch và tạo động lực cho công nhân tích cực

làm việc, nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Việc thanh toán bảo hiểm được Công ty trích theo đúng qui định nhưng

việc thanh toán bảo hiểm cho người lao động chỉ quan tâm đến việc nghỉ dài ngày

như thai sản, ốm đau, tai nạn lao động… còn các trường hợp nghỉ ít ngày thì ít quan

tâm. Vì vậy, Công ty cần có quy định cụ thể về thời gian thanh toán bảo hiểm để

đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm đối với người lao động.

3.2.4 Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi:

Việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sẽ giúp công ty dự phòng được phần

giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa

quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách hàng không có khách hàng trả nợ,

giúp cho công ty có nguồn tài chính bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế

hoạch nhằm bảo đảm nguồn vốn kinh doanh.

Từ thực tế công ty không trích lập dự phòng, em xin đưa ra kiến nghị về việc lập

dự phòng phải thu khó đòi tại Công ty Successful man.

Đối tượng và điều kiện: là các khoản nợ phải thu đảm bảo các điều kiện sau:

- Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền

còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết

nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.

- Các khoản nợ có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:SVTH : Bùi Thị Thảo Vy97Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân+ Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ

hoặc các cam kết nợ khác.

+ Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty,

doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ...) đã lâm vào tình trạng phá sản

hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp

luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.

Phương pháp lập dự phòng:

Cơng ty phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản

nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo các

chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trên. Trong đó:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau:

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

- Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào

tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang

bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án ... thì doanh

nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng.

- Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp

toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán

vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Xử lý khoản dự phòng:

- Khi các khoản nợ phải thu được xác định khó đòi, công ty phải trích lập dự phòng

, nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư dự phòng nợ phải thu khó, thì công ty

không phải trích lập.

- Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó

đòi, thì doanh nghiệp phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh

lệch.SVTH : Bùi Thị Thảo Vy98Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó

đòi, thì công ty phải hoàn nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác.

Mặt khác, để thúc đẩy quá trình kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, mở

rộng và đi lên, Công ty nên xây dựng một chính sách và phương thức bán hàng hợp

lý và hiệu quả, nhà quản trị nên dựa trên cơ sở cân đối giữa lợi ích và chi phí khi

thực hiện chính sách bán chịu. Nói cách khác, Công ty nên thực hiện chính sách bán

chịu chỉ khi nào thu nhập tăng thêm từ doanh thu bán chịu tăng nhanh hơn chi phí

bán chịu nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển

và mở rộng hơn nữa.

3.3 Một số giải pháp hỡ trợ khác:

3.3.1Hồn thiện các phương thức thanh toán để quản lý tốt các khoản phải

thu khách hàng:

Đối với phương thức chuyển tiền thì: phương thức này chỉ sử dụng trong

những trường hợp:

+ Sử dụng mối quan hệ tin tưởng bạn hàng lẫn nhau trong nội bộ cty.

+ Mua bán với số lượng không lớn lắm ( dùng để thanh toán các khoản chi

phí dịch vụ ngoại thương: trả tiền vận tải, bảo hiểm, tiền hoa hồng, tiền trả trước…

Đối với phương thức nhờ thu:

Nếu áp dụng phương thức nhờ thu phiếu trơn thì thực chất là nhờ thu không

kèm chứng từ, người bán chỉ trao cho ngân hàng một tờ hối phiếu không có kèm

theo chứng từ gửi hàng. Cùng với việc giao hàng, người bán hàng gửi thẳng bộ

chứng từ gửi hàng cho người mua được quyền đi nhận hàng một cách tùy ý, căn cứ

thanh toán là thực tế hàng hóa thực nhận.

Vì vậy, phương thức này chỉ nên áp dụng với các bên có quan hệ lâu đời và

tin tưởng lẫn nhau, việc thanh toán các khoản tiền hàng và dịch vụ giữa cty, sử dụng

để thanh toán các khoản tiền dịch vụ.

3.3.2Việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán:SVTH : Bùi Thị Thảo Vy99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×