Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Giải pháp 2: Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo dựng “Văn hóa Doanh nghiệp”;đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao của người lao động nhằm tạo mối quan hệ gắn bó,cộng đồng trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp.

- Giải pháp 2: Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo dựng “Văn hóa Doanh nghiệp”;đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao của người lao động nhằm tạo mối quan hệ gắn bó,cộng đồng trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

88 Nhóm giải pháp cụ thể có 6 giải pháp :

- Giải pháp 1:Hoạch định nguồn nhân lực. Tiến hành hoạch định nguồn nhân lực

trên cơ sở hoàn thiện chương trình quản lý nguồn nhân lực hiện tại và phát huy tối

đa hiệu quả sử dụng của chương trình.

- Giải pháp 2: Phân tích và thiết kế cơng việc. Xây dựng hệ thống phân tích cơng

việc hồn chỉnh nhằm làm cơ sở cho các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại

công ty .

- Giải pháp 3: Tuyển dụng. Nâng cao hiệu quả cơng tác tuyển dụng đồng thời có

chính sách riêng đối với những người lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu .

- Giải pháp 4: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực

của doanh nghiệp

- Giải pháp 5: Đánh giá kết quả thực hiện công việc.Nâng cao hiệu quả công tác

đánh giá nhân viên nhằm tạo động lực khuyến khích, động viên người lao động làm

việc tốt hơn.

- Giải pháp 6: Thiết lập quy chế chi trả lương, thưởng và chính sách đãi ngộ hợp lý

Với chín giải pháp trên, tác giả mong muốn sẽ giúp cho công tác quản trị

nguồn nhân lực tại Công ty ngày càng hiệu quả hơn, đưa Công ty TNHH Một thành

viên Dịch vụ cơng ích quận Gò vấp tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong cung cấp dịch

vụ trên địa bàn quận Gò Vấp nói riêng, thành phố nói chung và phát triển bền vững

trong tương lai. Đó cũng là một trong những mục tiêu chính của luận án- giúp Ban

điều hành, những nhà quản lý đổi mới hơn nữa trong công tác quản trị nguồn nhân

lực, nhằm cải thiện năng suất người lao động, tối đa hóa lợi nhuận và cải thiện năng

lực cạnh tranh cho phù hợp với tiến trình cải cách nền kinh tế thị trường theo hướng

cơng khai, minh bạch và bình đẳng phù hợp xu thế hội nhập thế giới ngày càng có

chiều rộng và chiều sâu.89KẾT LUẬN

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận Gò vấp là một trong

những doanh nghiệp Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong thời gian qua để thực hiện

tốt vai trò của mình, góp phần cho sự nghiệp cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất

nước. Với vai trò là đại diện của ngành Cơng ích tại địa bàn Gò Vấp, Cơng ty cũng

đã có những biến chuyển tích cực, góp phần cho thành công của đơn vị cũng như

cho sự phát triển kinh tế xã hội của quận nhà. Bước vào thời kỳ hội nhập và phát

triển, trước mắt là tái cơ cấu tổ chức, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn, Công ty

cần chuẩn bị thêm hành trang mới, đặc biệt nguồn nhân lực – nguồn vốn quý nhất

của doanh nghiệp phải thật sự mạnh để có thể hội nhập và phát triển thành công. Do

vẫn là một doanh nghiệp nhà nước nên đâu đó trong cơng ty vẫn còn tư tưởng chậm

đổi mới, thiếu chủ động…công tác quản trị nguồn nhân lực còn nhiều vấn đề cần

điều chỉnh và hồn thiện thì mới có thể đáp ứng được u cầu, định hướng phát

triển của đơn vị từ nay đến năm 2020.

Trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu kết hợp khảo sát

ý kiến đánh giá của cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơng ty TNHH Một

thành viên Dịch vụ cơng ích quận Gò vấp, Luận văn đã giải quyết được một số vấn

đề cơ bản sau:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động

quản trị nguồn nhân lực, kinh nghiệm của một số đơn vị trong nước gần với điều

kiện của công ty, trên cơ sở đó, đưa ra mơ hình quản trị nguồn nhân lực cho ngành

Dịch vụ Cơng ích nói chung và cơng ty nói riêng.

Thứ hai, qua phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân

lực tại công ty, luận văn đã chỉ ra những thành tựu cũng như những tồn tại trong

công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Thứ ba, thông qua lý luận, nhận rõ thực trạng và dựa trên mục tiêu, định

hướng phát triển của doanh nghiệp, tác giả đã đề ra một số giải pháp, kiến nghị

nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực của công ty, xây dựng đội ngũ

nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập quốc tế của đơn vị90từ nay đến năm 2020. Tuy nhiên, các giải pháp dù có tốt cũng sẽ khó thực hiện và

phát huy hiệu quả nếu khơng có sự đồng thuận và cam kết mạnh từ các cấp lãnh đạo

cũng như cần có sự thay đổi lớn trong tư duy của các nhà quản trị cấp cao và cả cấp

trung.

Với đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực của công ty

TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận Gò vấp”, bằng những kiến thức đã

học, cùng với những quan sát, kinh nghiệm thực tiễn công tác tại đơn vị trong thời

gian qua, tác giả mong muốn được góp một phần cơng sức trong việc đưa ra những

giải pháp thiết thực, áp dụng vào đơn vị đang công tác nhằm xây dựng được nguồn

nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong

tương lai. Hy vọng, luận văn cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho đơn vị Cơng ích khác

thuộc Hiệp hội Mơi trường và Khu cơng nghiệp Việt nam, trong việc hồn thiện

cơng tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị cũng như đáp ứng cho các sinh viên có

nhu cầu nghiên cứu các chuyên ngành quản trị kinh doanh hay quản trị nguồn nhân

lực liên quan đến hoạt động Dịch vụ Cơng ích.

Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do hạn chế về khả năng và thời gian nên

Luận văn chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của

Quý Thầy Cô và những ai quan tâm đến vấn đề này để Luận văn trở nên hoàn thiện

hơn và có thể áp dụng hiệu quả vào việc hồn thiện quản trị nguồn nhân lực tại

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận Gò vấp nói riêng và ngành

Dịch vụ Cơng ích thành phố nói chung.91[1]TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bùi Văn Danh, MBA.Nguyễn Văn Dung, ThS. Lê Quang Khôi (ed.) (2011).[2]Quản trị NNL. NXB Phương Đông.

Dương Thất Đúng (2008). Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại

Công ty Truyền tải điện 4. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Quản trị kinh doanh,[3]

[4]Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Hương Huy (2007). Quản trị NNL (Tập 1 và Tập 2). NXB giao thơng vận tải.

Hồng Ngọc Nhậm (chủ biên) (2008). Giáo trình Kinh tế lượng - NXB Lao

động – Xã hội, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Thư qn khoa[5]tốn – thống kê.

Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu[6]với SPSS, NXB Hồng Đức, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Hùynh Thị Bích Liên (2012). Hồn thiện quản trị NNL tại Cơng ty VNPT[7]LA. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, QTKD, Trường Đại học KTCN TP HCM

Lê H uỳnh N hư Nguyện (2010).Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân

lực tại T ổ n g công ty Xây dựng số 1.Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Q uản trị[8]

[9]

[10]kinh doanh Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM

Luật Lao động 1994,sửa đổi năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản liên quan.

Nguyễn Hữu Thân (2012). Quản trị nhân sự. Lần thứ chín. NXB LĐ – XH.

Nguyễn Đình Thọ (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh[11]doanh. NXB Lao động xã hội.

Số liệu báo cáo về NNL của Công ty TNHH MTV DVCI Q.GV qua các năm[12]2008, 2009, 2010, 2011 và năm 2012.

Số liệu kinh doanh của Công ty TNHH MTV DVCI Q.GV qua các năm2008, 2009, 2010, 2011 và năm 2012.

[13] Trần Kim Dung (2011). Quản trị NNL. NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[14] Trần Võ Hoài Hương (2012).Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của công ty

TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai đến năm 2020. Luận văn

Thạc sĩ Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM

[15] Website Cơng ty TNHH.MTV DVCI Q. Gò vấp http://www.cigova.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Giải pháp 2: Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo dựng “Văn hóa Doanh nghiệp”;đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao của người lao động nhằm tạo mối quan hệ gắn bó,cộng đồng trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×