Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THUỘC TỈNH, THÀNH KHÁC TRONG NƯỚC

4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THUỘC TỈNH, THÀNH KHÁC TRONG NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

15lại, chi phí đào tạo được đầu tư khá nhiều. Tại đơn vị đã áp dụng trả lương theo

phương pháp 3Ps (với P1: định giá vị trí cơng việc, P2: đánh giá thành tích cơng tác

theo phương pháp thẻ cân bằng điểm BSC và P3: đánh giá năng lực nhân sự, phát

triển NNL) nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy hết khả năng làm việc theo

đúng định hướng, mục tiêu, chiến lược của Cơng ty. Ngồi ra, đơn vị còn ứng dụng

mạnh chính sách ln chuyển trong cơng việc, giúp tạo khơng khí hứng khởi, khám

phá cơng việc mới và nâng cấp trình độ cho CBCNV.

1.4.2 Một số bài học kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực.

Qua kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của Công ty Dịch vụ Cơng ích

Đồng nai, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho ngành Dịch vụ

Công ích nói chung và Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Gò

Vấp nói riêng.

Vai trò NNL phải luôn được quan tâm và đề cao trong quá trình sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chú trọng việc thực hiện hoạch định NNL, phân tích cơng việc.

- Trong tuyển dụng, áp dụng kỹ thuật mới nhằm có được những ứng viên tốt, góp

phần phát triển DN.

- Chú trọng công tác đào tạo, phát triển, coi đào tạo là một cơ sở quan trọng cho

thăng tiến, bổ nhiệm.

- Để kích thích, động viên nhân viên, cần áp dụng các biện pháp khuyến khích cả

về vật chất và tinh thần cho nhân viên, kích thích nhân viên gắn bó lâu dài với DN.

- Chế độ tiền lương không nên chỉ theo thâm niên mà còn có yếu tố hệ thống

phẩm chất cơng việc, thăng tiến có tính đến các yếu tố khả năng và kết quả thực

hiện cơng việc.TĨM TẮT CHƯƠNG 1

Trong chương này, tác giả đã nêu khái quát một số vấn đề về quản trị nguồn

nhân lực như khái niệm, quá trình phát triển, nội dung, chức năng chủ yếu, vai trò

của quản trị nguồn nhân lực đồng thời nêu lên những kinh nghiệm của một số Công

ty Dịch vụ Cơng ích tỉnh, thành khác.16Với những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực đã nêu trên

càng khẳng định vai trò của quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế xã

hội nói chung và đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng. Về mặt kinh tế,

quản trị nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp khai thác các khả năng tiềm tàng,

nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Về mặt xã hội,

quản trị nguồn nhân lực thể hiện quan điểm rất nhân bản về quyền lợi của người lao

động, đề cao vị thế và giá trị của người lao động, chú trọng giải quyết hài hòa mối

quan hệ lợi ích giữa tổ chức, doanh nghiệp và người lao động. Để doanh nghiệp

phát triển bền vững và quản trị cấp dưới hiệu quả, tất cả các nhà quản trị cần có

nhận thức, hiểu biết và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực phù hợp.

Trong xu hướng chung của môi trường kinh tế cạnh tranh quyết liệt, nguồn

nhân lực giữ vai trò quyết định đến chất lượng phục vụ và sự thành công của doanh

nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực sẽ gặp nhiều thách thức và đòi hỏi phải linh hoạt,

nhạy bén. Vì vậy, việc phân tích và vận dụng đúng các cơ sở lý thuyết của quản trị

nguồn nhân lực vào môi trường ngành Dịch vụ Cơng ích nói chung cũng như

Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Gò vấp nói riêng sẽ mang ý

nghĩa thiết thực. Đây sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp tác giả phân tích thực

trạng và đề xuất các giải pháp hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công

ty ở chương 2 và chương 3 của Luận văn.17CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN GỊ VẤP

2.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TNHH MTV DVCI QUẬN GỊ VẤP2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển cơng ty

+ Pháp nhân của doanh nghiệp:

Tên công ty : Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơng ích quận Gò Vấp.

Cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp : Ủy ban nhân dân thành phố.

Địa chỉ trụ sở chính : 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố

Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08)39853218 – (08)39853219

Fax : (08)39853220

Số tài khoản : 102010000159102 tại Ngân hàng Cơng thương CN 9 Gò Vấp.

Hồ sơ pháp lý bao gồm :

-Quyết định số 6078/QĐ-UB-KT của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày

29/10/1997 về việc tổ chức lại 03 đơn vị sự nghiệp cơng trình đơ thị thuộc Ủy ban

nhân dân quận Gò Vấp thành Xí nghiệp Cơng trình đơ thị Gò Vấp, doanh nghiệp

Nhà nước hoạt động cơng ích.

- Quyết định số 4343/QĐ-UB của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày

17/7/2001 về việc đổi tên cho Xí nghiệp Cơng trình đơ thị Gò Vấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4106000190 do Sở Kế hoạch và Đầu

tư TP.Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/02/1998 (số ĐKKD gốc :

103475), đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/03/2009, đăng ký lại lần thứ 1 ngày

21/6/2006.

Cơng ty Dịch vụ Cơng ích quận Gò Vấp là doanh nghiệp nhà nước hoạt động

sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch

tốn kinh tế độc lập, được giao vốn, vay vốn và ưu tiên đầu tư vốn để thực hiện kế

hoạch sản xuất kinh doanh, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước

để hoạt động theo quy định.

+ Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp:

Cơng ty Dịch vụ Cơng ích quận Gò Vấp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò

Vấp, tiền thân là Xí nghiệp Cơng trình đơ thị Gò Vấp được thành lập từ năm 1997

trên cơ sở xáp nhận 03 đơn vị sự nghiệp cơng trình đơ thị thuộc Ủy ban nhân dân

quận Gò Vấp là Đội Cơng trình cơng cộng, Đội Cơng trình giao thơng và Đội Quản

lý nhà. Đến năm 2001, Xí nghiệp Cơng trình đơ thị Gò Vấp được đổi tên thành18Cơng ty Dịch vụ Cơng ích quận Gò Vấp theo Quyết định số 4343/QĐ-UB của

UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/7/2001 về việc đổi tên cho Xí nghiệp Cơng

trình đơ thị Gò Vấp.

Qua hơn 12 năm hoạt động, được sự quan tâm và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân

thành phố, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và các Sở ban ngành thành phố, Cơng ty

Dịch vụ Cơng ích quận Gò Vấp đã sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả và

ngày càng phát triển mở rộng qui mô với nhiều lĩnh vực ngành nghề, tạo ra sự đa

dạng hóa sản phẩm dịch vụ phục vụ cộng đồng xã hội, đồng thời giải quyết được

một số lượng đáng kể việc làm cho người lao động trên địa bàn quận nói riêng và

thành phố nói chung.

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của cơng ty:

Trên mỗi địa bàn quận, huyện đều có một doanh nghiệp nhà nước hoạt

động trong lĩnh vực Cơng ích.

Cơng ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được chuyển đổi từ Cơng ty

Dịch vụ Cơng ích quận Gò Vấp theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ

Chí Minh.

Cơng ty có tư cách pháp nhân, có con dấu, hạch toán kinh tế độc lập và được

mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân

hàng trong nước và nước ngồi theo quy định của pháp luật.

Cơng ty có vốn điều lệ và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ

và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Cơng ty.

Cơng ty có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng

thương hiệu của Công ty theo quy định của pháp luật. Hạch tốn kinh tế độc lập và

tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, được lập

các quỹ theo quy định của Bộ Tài chính và Điều lệ của Cơng ty.

Những ngành nghề hoạt động chủ yếu là:

- Quét dọn, thu gom rác trên địa bàn quận.

- Duy tu, bảo dưỡng các cơng trình giao thông theo phân cấp và chỉ tiêu kế hoạch

nhà nước giao.

- Quản lý, bảo dưỡng và cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo phân cấp quản lý.

- Xây dựng cơng nghiệp, dân dụng, cơng trình giao thơng, nhà ở xã hội.

- Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi cơng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THUỘC TỈNH, THÀNH KHÁC TRONG NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×