1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Ý kiến góp ý, phản hồi của Anh/Chị (nếu có):

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (796.42 KB, 109 trang )


PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ THỐNG KÊ CÁC GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT, ĐỘ

LỆCH CHUẨN NGHIÊN CỨU THEO NHÓM YẾU TỐ CÁ NHÂN VÀ

CÁC NHU CẦU TRONG BẢNG HỎI

1. Các yếu tố cá nhân

. summarize Nhomtuoi Tuoi GT honnhan hocvan nghenghiep thunhap

VariableObsMeanNhomtuoi

Tuoi

GT

honnhan

hocvan250

250

250

250

2501.96

42.3

.46

2.052

2.308nghenghiep

thunhap250

2504.812

3.012Std. Dev.MinMax.8253027

18.23128

.4993972

.4405364

1.1499681

15

0

1

13

69

1

3

53.020787

2.4666161

010

102. Các yếu tố nhu cầu

. summarize thuantien thietyeu phongcachsong thoitrang dangcap

luatuoi

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxthuantien

thietyeu

phongcachs~g

thoitrang

dangcap250

250

250

250

250.804

.484

.276

.272

.064.3977648

.5007464

.4479135

.4458825

.24524390

0

0

0

01

1

1

1

1luatuoi250.54.4993972013. Các yếu tố tham khảo

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxgiadinh

banbe250

250.372

.632.484308

.48322880

01

1vochong

nhanvientu~n250

250.64

.684.4809629

.46584550

01

1thosuaxe250.196.397764801khac250.924.2655297014. Các yếu tố chất lượng

. summarize emai dichuyenxa ben baohanhdai dichvutot sacnhanh

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxemai

dichuyenxa

ben250

250

250.924

.272

.968.2655297

.4458825

.17635310

0

01

1

1baohanhdai

dichvutot250

250.952

.976.214195

.1533560

01

1sacnhanh250.06.2379632015. Các yếu tố giá cả

. summarize giaphuhopchatluong giaphuhopTN banlo tragop giaondinh

phutung

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxgiaphuhopc~g

giaphuhopTN

banlo

tragop

giaondinh250

250

250

250

250.992

.604

.972

.964

.976.0892629

.4900455

.1653037

.1866638

.1533560

0

0

0

01

1

1

1

1phutung250.98.1402808016. Các yếu tố cảm xúc

. summarize thich hailongnhanvien tuhao thietke phuhopPC hailongqd

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxthich

hailongnha~n

tuhao

thietke

phuhopPC250

250

250

250

250.992

.716

.968

.952

.976.0892629

.4518414

.1763531

.214195

.1533560

0

0

0

01

1

1

1

1hailongqd250.98.1402808017. Các yếu tố xã hội

. summarize nangcaohinhanh danhgiacaotumoinguoi nhieunguoithich

tutinhon

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxnangcaohin~h

danhgiacao~i250

250.372

.848.484308

.35974110

01

1nhieunguoi~h250.752.432718101tutinhon250.688.4642392018. Yếu tố quyết định mua. summarize QĐM

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxQĐM250.68.467411901PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ THỐNG KÊ MẪU MƠ TẢ NGHIÊN CỨU THEO NHĨM

TUỔI, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, TRÌNH TRẠNG HƠN NHÂN, MỨC

THU NHẬP CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP, GIỚI TÍNH VÀ NHÃN HIỆU

XE

• Theo số tuổi

.tabulateTuoiTuoiFreq.PercentCum.15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

35

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

68

697

5

4

19

7

8

9

13

7

6

5

1

3

6

7

5

5

1

3

1

4

5

14

5

9

6

2

6

3

3

3

6

10

7

10

4

4

11

6

8

22.80

2.00

1.60

7.60

2.80

3.20

3.60

5.20

2.80

2.40

2.00

0.40

1.20

2.40

2.80

2.00

2.00

0.40

1.20

0.40

1.60

2.00

5.60

2.00

3.60

2.40

0.80

2.40

1.20

1.20

1.20

2.40

4.00

2.80

4.00

1.60

1.60

4.40

2.40

3.20

0.802.80

4.80

6.40

14.00

16.80

20.00

23.60

28.80

31.60

34.00

36.00

36.40

37.60

40.00

42.80

44.80

46.80

47.20

48.40

48.80

50.40

52.40

58.00

60.00

63.60

66.00

66.80

69.20

70.40

71.60

72.80

75.20

79.20

82.00

86.00

87.60

89.20

93.60

96.00

99.20

100.00Total250100.00• Theo giới tính

. tabulate GT

GTFreq.PercentCum.0

1109

14143.60

56.4043.60

100.00Total250100.00• Theo tình trạng hơn nhân

honnhanFreq.PercentCum.0

1114

13645.60

54.4045.60

100.00Total250100.00• Theo nghề nghiệp

. tabulate nghenghiep

nghenghiepFreq.PercentCum.1

2

3

4

5

6

7

8

9

1013

20

24

55

35

62

16

1

4

205.20

8.00

9.60

22.00

14.00

24.80

6.40

0.40

1.60

8.005.20

13.20

22.80

44.80

58.80

83.60

90.00

90.40

92.00

100.00Total250100.00• Theo thu nhập

. tabulate thunhap

thunhapFreq.PercentCum.0

1

236

10

3614.40

4.00

14.4014.40

18.40

32.803

411

14.40

0.4037.20

37.605

755

6722.00

26.8059.60

86.408

95

62.00

2.4088.40

90.8010

1114

45.60

1.6096.40

98.001252.00100.00Total250100.00• Theo thương hiệu xethuonghieuFreq.PercentCum.1

2

3

4

521

22

135

58

148.40

8.80

54.00

23.20

5.608.40

17.20

71.20

94.40

100.00Total250100.00PHỤ LỤC 4

MƠ HÌNH BIẾN GIẢ PROBIT VÀ MÔ TẢ BIẾN

MÔ TẢ BIẾN. summarize QĐM Tuoi nghenghiep thuonghieu thunhap thietyeu banbe khac emai

dichuyenxa

> sacnhanh giaphuhopTN hailongqd nhieunguoithich

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxQĐM

Tuoi

nghenghiep

thuonghieu

thunhap250

250

250

250

250.68

42.3

4.992

3.088

4.804.4674119

18.23128

2.229759

.93582

3.2110480

15

1

1

01

69

10

5

12thietyeu

banbe

khac

emai

dichuyenxa250

250

250

250

250.484

.632

.924

.924

.272.5007464

.4832288

.2655297

.2655297

.44588250

0

0

0

01

1

1

1

1sacnhanh

giaphuhopTN

hailongqd

nhieunguoi~h250

250

250

250.06

.604

.98

.752.2379632

.4900455

.1402808

.43271810

0

0

01

1

1

1MƠ HÌNHIteration

Iteration

Iteration

Iteration

Iteration0:

1:

2:

3:

4:log

log

log

log

loglikelihood

likelihood

likelihood

likelihood

likelihood=

=

=

=

=-156.71736

-144.70099

-144.62507

-144.62498

-144.62498Probit regressionNumber of obs

LR chi2(13)

Prob > chi2

Pseudo R2Log likelihood = -144.62498QĐM

Tuoi

nghenghiep

thuonghieu

thunhap

thietyeu

banbe

khac

emai

dichuyenxa

sacnhanh

giaphuhopTN

hailongqd

nhieunguoithich

_consCoef. Std. Err.

-.0169712

-.0175995

.1496698

.0572179

-.4899755

.2105407

-.8687686

-.4567186

-.5101696

.321843

-.1715962

.4172583

.3088215

1.48847.0099424

.0442771

.1118727

.0586589

.2258782

.214921

.4251379

.4004149

.1938104

.3809057

.234195

.6533318

.2260478

.8652418=

=

=

=250

24.18

0.0295

0.0772zP>|z|[95% Conf. Interval]-1.71

-0.40

1.34

0.98

-2.17

0.98

-2.04

-1.14

-2.63

0.84

-0.73

0.64

1.37

1.720.088

0.691

0.181

0.329

0.030

0.327

0.041

0.254

0.008

0.398

0.464

0.523

0.172

0.085-.036458 .0025155

-.1043811 .069182

-.0695967 .3689363

-.0577515 .1721872

-.9326887 -.0472623

-.2106967 .6317781

-1.702024 -.0355137

-1.241517 .3280802

-.8900311 -.1303082

-.4247185 1.068404

-.6306101 .2874176

-.8632485 1.697765

-.134224 .7518671

-.2073727 3.184313Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (109 trang)

×