1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yếu tố quyết định mua

Yếu tố quyết định mua

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ THỐNG KÊ MẪU MÔ TẢ NGHIÊN CỨU THEO NHĨM

TUỔI, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, TRÌNH TRẠNG HƠN NHÂN, MỨC

THU NHẬP CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP, GIỚI TÍNH VÀ NHÃN HIỆU

XE

• Theo số tuổi

.tabulateTuoiTuoiFreq.PercentCum.15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

35

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

68

697

5

4

19

7

8

9

13

7

6

5

1

3

6

7

5

5

1

3

1

4

5

14

5

9

6

2

6

3

3

3

6

10

7

10

4

4

11

6

8

22.80

2.00

1.60

7.60

2.80

3.20

3.60

5.20

2.80

2.40

2.00

0.40

1.20

2.40

2.80

2.00

2.00

0.40

1.20

0.40

1.60

2.00

5.60

2.00

3.60

2.40

0.80

2.40

1.20

1.20

1.20

2.40

4.00

2.80

4.00

1.60

1.60

4.40

2.40

3.20

0.802.80

4.80

6.40

14.00

16.80

20.00

23.60

28.80

31.60

34.00

36.00

36.40

37.60

40.00

42.80

44.80

46.80

47.20

48.40

48.80

50.40

52.40

58.00

60.00

63.60

66.00

66.80

69.20

70.40

71.60

72.80

75.20

79.20

82.00

86.00

87.60

89.20

93.60

96.00

99.20

100.00Total250100.00• Theo giới tính

. tabulate GT

GTFreq.PercentCum.0

1109

14143.60

56.4043.60

100.00Total250100.00• Theo tình trạng hơn nhân

honnhanFreq.PercentCum.0

1114

13645.60

54.4045.60

100.00Total250100.00• Theo nghề nghiệp

. tabulate nghenghiep

nghenghiepFreq.PercentCum.1

2

3

4

5

6

7

8

9

1013

20

24

55

35

62

16

1

4

205.20

8.00

9.60

22.00

14.00

24.80

6.40

0.40

1.60

8.005.20

13.20

22.80

44.80

58.80

83.60

90.00

90.40

92.00

100.00Total250100.00• Theo thu nhập

. tabulate thunhap

thunhapFreq.PercentCum.0

1

236

10

3614.40

4.00

14.4014.40

18.40

32.803

411

14.40

0.4037.20

37.605

755

6722.00

26.8059.60

86.408

95

62.00

2.4088.40

90.8010

1114

45.60

1.6096.40

98.001252.00100.00Total250100.00• Theo thương hiệu xethuonghieuFreq.PercentCum.1

2

3

4

521

22

135

58

148.40

8.80

54.00

23.20

5.608.40

17.20

71.20

94.40

100.00Total250100.00PHỤ LỤC 4

MƠ HÌNH BIẾN GIẢ PROBIT VÀ MƠ TẢ BIẾN

MƠ TẢ BIẾN. summarize QĐM Tuoi nghenghiep thuonghieu thunhap thietyeu banbe khac emai

dichuyenxa

> sacnhanh giaphuhopTN hailongqd nhieunguoithich

VariableObsMeanStd. Dev.MinMaxQĐM

Tuoi

nghenghiep

thuonghieu

thunhap250

250

250

250

250.68

42.3

4.992

3.088

4.804.4674119

18.23128

2.229759

.93582

3.2110480

15

1

1

01

69

10

5

12thietyeu

banbe

khac

emai

dichuyenxa250

250

250

250

250.484

.632

.924

.924

.272.5007464

.4832288

.2655297

.2655297

.44588250

0

0

0

01

1

1

1

1sacnhanh

giaphuhopTN

hailongqd

nhieunguoi~h250

250

250

250.06

.604

.98

.752.2379632

.4900455

.1402808

.43271810

0

0

01

1

1

1MƠ HÌNHIteration

Iteration

Iteration

Iteration

Iteration0:

1:

2:

3:

4:log

log

log

log

loglikelihood

likelihood

likelihood

likelihood

likelihood=

=

=

=

=-156.71736

-144.70099

-144.62507

-144.62498

-144.62498Probit regressionNumber of obs

LR chi2(13)

Prob > chi2

Pseudo R2Log likelihood = -144.62498QĐM

Tuoi

nghenghiep

thuonghieu

thunhap

thietyeu

banbe

khac

emai

dichuyenxa

sacnhanh

giaphuhopTN

hailongqd

nhieunguoithich

_consCoef. Std. Err.

-.0169712

-.0175995

.1496698

.0572179

-.4899755

.2105407

-.8687686

-.4567186

-.5101696

.321843

-.1715962

.4172583

.3088215

1.48847.0099424

.0442771

.1118727

.0586589

.2258782

.214921

.4251379

.4004149

.1938104

.3809057

.234195

.6533318

.2260478

.8652418=

=

=

=250

24.18

0.0295

0.0772zP>|z|[95% Conf. Interval]-1.71

-0.40

1.34

0.98

-2.17

0.98

-2.04

-1.14

-2.63

0.84

-0.73

0.64

1.37

1.720.088

0.691

0.181

0.329

0.030

0.327

0.041

0.254

0.008

0.398

0.464

0.523

0.172

0.085-.036458 .0025155

-.1043811 .069182

-.0695967 .3689363

-.0577515 .1721872

-.9326887 -.0472623

-.2106967 .6317781

-1.702024 -.0355137

-1.241517 .3280802

-.8900311 -.1303082

-.4247185 1.068404

-.6306101 .2874176

-.8632485 1.697765

-.134224 .7518671

-.2073727 3.184313Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yếu tố quyết định mua

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×