Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THANH LOAN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THANH LOAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP. HCM

Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS.Mai Thanh LoanLuận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

ngày 21 tháng 01 năm 2014

Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc

sĩ)

TTHọ và tênChức danh Hội đồng1TS. Lưu Thanh TâmChủ tịch2PGS. TS. Phan Đình NguyênPhản biện 13TS. Lê Tấn PhướcPhản biện 24TS. Nguyễn Văn TrãiỦy viên5TS. Nguyễn Hải QuangỦy viên, Thư kýXác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được

sửa chữa (nếu có).Chủ tịch Hội đồng đánh giá LVTRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG QLKH – ĐTSĐHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2013NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨHọ tên học viên: Trần Thúy DiệuGiới tính: NữNgày, tháng, năm sinh: 13/05/1981Nơi sinh: Hải PhòngChun ngành: Quản trị kinh doanhMSHV: 1241850010I- Tên đề tài:

Hồn thiện cơng tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại Sở giao dịch

chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh

II- Nhiệm vụ và nội dung:

- Tập hợp lý thuyết có liên quan đến nghiên cứu

- Đánh giá các yếu tố môi trường tác động trực tiếp đến cơng tác quản lý chứng

khốn sau niêm yết tại SGDCK TPHCM

- Nghiên cứu và đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết tại

SGDCK TPHCM

- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết

tại SGDCK TPHCM

III- Ngày giao nhiệm vụ: 07/08/2013

IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27 /12/2013V- Cán bộ hướng dẫn: TS. Mai Thanh LoanCÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(Họ tên và chữ ký)Mai Thanh LoanKHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

(Họ tên và chữ ký)iLỜI CAM ĐOAN

Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả

trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ cơng trình

nào khác.

Tơi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được

cảm ơn và các thơng tin trích dẫn trong Luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc.Học viên thực hiện Luận vănTrần Thúy DiệuiiLỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS.Mai Thanh Loan đã tận tình

hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến q báu trong q trình làm luận văn.

Ngồi ra, tôi chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trong chương trình Thạc sĩ Quản

trị kinh doanh của trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình

giảng dạy và truyền đạt những kiến thức bổ ích cho tôi.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, tất cả bạn bè, đồng nghiệp đã động

viên, giúp đỡ tơi trong suốt q trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Tp. HCM, Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Tác giảTrần Thúy Diệu3TÓM TẮTXuất phát từ thực tế công việc, nhu cầu cải tiến công việc tốt hơn, tác giả đã thực

hiện đề tài này với tên gọi “Hồn thiện cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm

yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. Đề tài bắt đầu từ việc

nghiên cứu cơ sở lý thuyết, từ các khái niệm về quản lý nói chung của các tác giả

như Hard Koont, Fayel, chức năng của quản lý đến quản lý nhà nước về chứng

khoán. Từ chức năng nhiệm vụ của SGDCK TPHCM, thực trạng cơng tác quản lý

chứng khốn niêm yết tại SGDCK TPHCM tác giả nghiên cứu những yếu tố môi

trường bên ngồi, bên trong ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chứng khoán niêm yết.

Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác quản lý sau niêm yết thông qua các quy

định pháp lý, các quy trình, quy chế, thực trạng cơng tác quảntạiSGDCKTPHCM từ năm 2010 đến nay từ đó kiến nghị những giải pháp khả thi

nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chứng niêm yết tại SGDCK TPHCM, tạo một

mơi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả, dung hòa lợi ích của cơng chúng đầu tư và

các tổ chức niêm yết.

Tác giả đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến của các Công ty niêm yết, chuyên gia

trong lĩnh vực tài chính, chứng khốn để thống kê những mức độ ảnh hưởng của các

yếu tố đó đến cơng tác quản lý chứng khoán sau niêm yết, đồng thời thăm dò ý kiến

về các giải pháp khả thi nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm

yết tại SGDCK TPHCM. Kết quả cho thấy, hầu hết các đáp viên đều cho rằng cần

hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, các hướng dẫn và phổ biến các quy trình quy

chế của SGDCK TPHCM đến các CTNY. Nâng cấp trình độ chun mơn, áp dụng

cơng nghệ hiện đại, tự động hóa là yếu tố cần thiết nhằm hồn thiện cơng tác quản

lý chứng khốn sau niêm yết.4ABSTRACTDue to actual practicing, improving the work, author wrote this thesis, namely

“Improving stock management in Hochiminh stock Exchange (HOSE)”. Base on

the literature review, contents of general management of Hard Koont, Fayel, as well

as the function of Government’s stock administration; from obligation and function,

real management of Stock Exchange in HOSE, author studied external and internal

factors which impacted to management Stock Exchange.

The thesis has studied about management stock exchange bases on law, processing,

documents, real status about stock exchange management in HOSE since 2010.

Author also suggests some possible solutions to improve the management of stock

exchange in HOSE, create the explicit environment, effect, balance benefit between

investors and listed companies. The study about the affected measurement for the

management of stock exchange was created by listed companies and financial

professionals. The suggested solutions were surveyed also. As a result, the first

factor needs to be improved is laws and instructions of HOSE to listed companies.

Experience, modern technologies and automation are also needed to be considered

when improving the management of stock exchange after listing.5MỤC LỤC#

LỜI CAM ĐOAN...........................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................ii

TÓM TẮT....................................................................................................................iii

MỤC LỤC.....................................................................................................................v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................i

DANH MỤC CÁC CHỮ TIẾNG ANH........................................................................ii

DANH MỤC CÁC BẢNG...........................................................................................iii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ......................................................................i

MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN

NIÊM YẾT....................................................................................................................8

1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ; VỀ CHỨNG KHỐN

NIÊM YẾT, CƠNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.................8

1.1.1 Khái niệmvà chức năng của quản lý..................................................................... 8

1.1.1.1 Khái niệm quản lý............................................................................................ 8

1.1.1.2 Chức năng của công tác quản lý....................................................................10

1.1.2 Lý thuyết chung về chứng khốn niêm yết, cơng ty niêm yết, Sở giao dịch

chứng khốn.................................................................................................................10

1.1.3 Chứng khốn niêm yết........................................................................................10

1.1.2.2 Cơng ty niêm yết..............................................................................................1161.1.2.3 Sở giao dịch chứng khoán...............................................................................12

1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG KHOÁN.................................................. 14

1.2.1 Quản lý Nhà nước đối với Thị trường chứng khoán.......................................... 14

1.2.2 Quản lý niêm yết tại SGDCK.............................................................................15

1.2.3 Nội dung hoạt động của cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết tại

SGDCK……................................................................................................................16

1.2.3.1 Giám sát tình hình quản trị cơng ty................................................................16

1.2.3.2 Giám sát việc duy trì các điều kiện niêm yết của các tổ chức niêm yết........17

1.2.3.3 Giám sát việc thực hiện quy định về CBTT....................................................18

1.2.3.4 Phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm....................................19

1.2.3.5 Nghiên cứu xây dựng, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến niêm

yết ………………………………………………………………………………….19

1.2.4 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chứng khốn niêm

yết…………................................................................................................................ 20

1.2.4.1 Mơi trường bên ngồi.....................................................................................20

1.2.4.2 Mơi trường bên trong..................................................................................... 21

1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN TẠI MỘT SỐ QUỐC

GIA….......................................................................................................................... 23

1.3.1 Mơ hình quản lý niêm yết ở một số nước...........................................................23

1.3.2 Một số bài học kinh nghiệm...............................................................................26

TÓM TẮT CHƯƠNG 1.............................................................................................. 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU

NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM.............................................................................29

2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SGDCK TPHCM............................................. 29

2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển..............................................................................2972.1.2 Tổ chức bộ máy..................................................................................................30

2.1.3 Một số kết quả đạt được..................................................................................... 31

2.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ MƠI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT

ĐỘNG QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM ...33

2.2.1 Mơi trường bên ngồi.........................................................................................33

2.2.2 Mơi trường bên trong..........................................................................................38

2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK

TPHCM....................................................................................................................... 42

2.3.1 Thực trạng giám sát việc tuân thủ các quy định về Quản trị công ty................43

2.3.2 Thực trạng giám sát duy trì điều kiện niêm yết..................................................45

2.3.3 Giám sát việc thực hiện quy định về CBTT.......................................................48

2.3.4 Phát hiện và xử lý các vi phạm quy định về chứng khoán và thị trường chứng

khoán………............................................................................................................... 51

2.3.5 Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các quy chế, quy trình liên quan đến hoạt

động niêm yết..............................................................................................................53

2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU

NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM............................................................................. 54

2.4.1 Đánh giá chung...................................................................................................54

2.4.2 Nhận định nguyên nhân......................................................................................55

TÓM TẮT CHƯƠNG 2.............................................................................................. 57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ

CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM.....................................58

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SGDCK TPHCM VÀ Ý KIẾN CHUYÊN

GIA VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN............................................................................ 58

3.1.1 Định hướng phát triển của SGDCK TPHCM.....................................................5883.1.2. Ý kiến CTNY và chuyên gia về giải pháp thực hiện.........................................60

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG

KHỐN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM.....................................................62

3.2.1 Hồn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, tăng cường đầu tư và khai thác tối đa công

nghệ thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác giám sát CTNY và CBTT...................62

3.2.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý chứngkhốn sau niêm yết theo

hướng chun mơn hóa................................................................................................63

3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng chức năng đào tạo và sử

dụng trong quản lý nguồn nhân lực của SGDCK TPHCM......................................... 64

3.2.4 Tích cực chú trọng công tác hoạch định và điều khiển – phối hợp trong cơng

tác Quản lý chứng khốn sau niêm yết........................................................................65

3.2.5 Hồn thiện hệ thống văn bản, quy định về quản lý chứng khoán sau niêm yết

tại SGDCK TPHCM....................................................................................................65

3.2.6 Giải pháp hỗ trợ..................................................................................................68

TÓM TẮT CHƯƠNG 3.............................................................................................. 71

KẾT LUẬN................................................................................................................. 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 74

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐƯỢC KHẢO SÁT CHO Ý KIẾN

PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THANH LOAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×