Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp thực hiện

Biện pháp thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ hai, thành lậpmột bộ phận chuyên biệt (phòng pháp chế) chịu trách nhiệm trong

cơng tác góp ý văn bản pháp luật có liên quan, soạn thảo, xây dựng các quy trình,

thủ tục liên quan đến hoạt động niêm yết, CBTT hướng đến các chuẩn mực quốc tế

Thứ ba, phân cơng tác quản lý chứng khốn nêm yết theo chun ngành. Việc quản

lý CTNY theo chuyên ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên quản lý niêm

yết giám sát chuyên sâu hơn đối với từng đặc thù chuyên ngành. Tuy niên, để có

được một đội ngũ chuyên viên quản lý toàn diện, sẽ luân chuyển quản lý chuyên

ngành theo kỳ hàng năm hoặc 2 năm một lần.

3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng chức năng đào tạo

và sử dụng trong quản lý nguồn nhân lực của SGDCK TPHCM.

Từ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của SGDCK TPHCM có những mặt mạnh

rất cơ bản, song cũng còn mặt hạn chế cần phải hồn thiện, tác giả có những đề xuất

nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hơn.

Mục tiêu

-Có đội ngũ chuyên viên quản lý niêm yết chun nghiệp, có trình độ cao

và có khả năng hội nhập.-Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hoạt động quản lý niêm yết

cũng như những hoạt động ngày một phức tạp của các CTNYBiện pháp thực hiện

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ công nghệ thông tin lớn mạnh.

Thứ hai, đào tạo và tái đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý và có

khả năng tiếp cận, vận hành cơng nghệ mới, thường xuyên tổ chức các khóa tập

huấn, tổ chức các buổi hội thảo về chuyên môn nghề nghiệp, cử các cán bộ chủ chốt

học tập tại nước ngoài nhằm mục đích học hỏi các kinh nghiệm quốc tế, chọn lọc và

áp dụng cho thị trường Việt Nam.

Thứ ba, tuyên truyền, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cho các cán bộ nhân viên,

xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho SGDCK TPHCM.

Thứ tư, khuyến khích các nhân viên cải thiện kỹ năng giao tiếp, bồi dưỡng khả năng

làm việc nhóm và chủ động trong cơng việc.Thứ năm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự trẻ, có trình độ cao cho trung tâm

dự trữ phần mềm Quang Trung.

3.2.4 Tích cực chú trọng cơng tác hoạch định và điều khiển – phối hợp trong

cơng tác Quản lý chứng khốn sau niêm yết.

Từ thực tế những hạn chế trong việc phối hợp thực hiện trong cơng tác quản lý

chứng khốn sau niêm yết giữa các phòng ban, bộ phận trong SGDCK TPHCM và

việc thiếu chủ động trong công tác hoạch định kế hoạch chiến lược cho hoạt động

này, tác giả có những đề xuất nhằm cải thiện những mặt hạn chế này.

Mục tiêu

-Chủ động trong công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết.-Nâng cao khả năng phối hợp giữa các phòng ban trong SGDCK

TPHCM.Biện pháp thực hiện

Thứ nhất, hoạch định và dự đốn tình hình niêm yết để có kế hoạch hành động,

không bị động như số lượng công ty niêm yết mới, niêm yết bổ sung, số công ty

hủy niêm yết… nhằm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cũng như nhân lực cho công tác

quản lý chứng khoán sau niêm yết.

Thứ hai, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và cơ chế để đối phó với những tình

huống bất ngờ trên thị trường giúp cho Hose trở thành một định chế hoạt động hiệu

quả, hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc vận hành và giám sát hoạt

động của thị trường nói chung và hoạt động niêm yết nói riêng.

Thứ ba, xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng ban tại SGDCK TPHCM trong

cơng tác quản lý chứng khốn niêm yết.

3.2.5 Hồn thiện hệ thống văn bản, quy định về quản lý chứng khoán sau niêm

yết tại SGDCK TPHCM.

Theo kết quả đánh giá từ các CTYNY, chuyên gia hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt

động niêm yết chứng khoán đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động của doanh nghiệpcũng như viêc thực hiện nghĩa vụ của CTNY trên thị trường chứng khoán. Tuy

nhiên, bằng kinh nghiệm thực tế trong hoạt động quản lý chứng khoán niêm yết, tác

giả đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống văn bản pháp quy, qui

định của SGDCK như sau:

Mục tiêu

-Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy rõ ràng hơn, đồng bộ hơn, phù hợp

với tình hình thực tế thị trường.-Tiết kiệm thời gian quản lý cho các cơ quan chủ quản.Biện pháp thực hiện

Thứ nhất, soạn thảo bộ sổ tay hướng dẫn CBTT và thực hiện các nghĩa vụ của

CTNY và phổ biến đến các CTNY.

Thứ hai, tích cực tham gia cơng tác soạn thảo, góp ý các văn bản pháp luật.

Cụ thể:

Về duy trì điều kiện niêm yết

Theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán,

Vướng mắc của các CTNY hiện nay là việc khơng kiểm sốt được cơ cấu cổ đơng

khi các cổ đông tự do giao dịch trên thị trường. Hơn nữa, Thông tư

52/CBTT/2012/TT-BCTC quy định không phải báo cáo giao dịch cổ đông lớn trước

khi thực hiện giao dịch thì việc quản lý cơ cấu cổ đơng đối với các CTNY và

SGDCK khó khăn hơn.

Việc thu phí 2 lần cho việc chốt danh sách cổ đông và in danh sách cổ đông của

TTLKCK khiến cho các CTNY không tự nguyện báo cáo cơ cấu cổ đông thường

xuyên khi họ phải tốn phí in danh sách cổ đơng nhất là trong giai đoạn khó khăn

hiện nay.

Kiến nghị:

-Quản lý việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn bằng việc quy định phải

Báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.-Hỗ trợ CTNY xuất dữ liệu cơ cấu cổ đông khi được yêu cầu-UBCK NN cần quy định về việc hỗ trợ SGDCK trong công tác quản lý danh

sách cổ đông của CTNY. Hiện tại, SGDCK khơng có chức năng u cầu

SGDCK cung cấp danh sách cổ đơng cho SGDCK gây khó khăn trong công

tác quản lý, giám sát cơ cấu cổ đơng duy trì điều kiện niêm yết-Xây dựng quy trình giám sát cơ cấu cổ đông tại SGDCK TPHCM.Về hoạt động CBTT

Kết quả khảo sát cho thấy trong số các CTNY gặp khó khăn trong việc thực hiện

nghĩa vụ của CTNY trên TTCK thì đa số gặp khó khăn trong công tác CBTT bất

thường. Nguyên nhân chủ yếu là do các công ty chưa nắm rõ quy định hoặc quy

định chưa rõ ràng. Trên thực tế, Thông tư 52 vẫn chỉ quy định chưa đầy đủ về loại

thông tin bất thường. SGDCK cần có hướng dẫn cụ thể hơn trong Quy chế cơng bố

thơng tin. Cần xây dựng tiêu chí giám sát việc công bố thông tin bất thường khi mà

trên thực tế loại thơng tin này còn phụ thuộc nhiều vào tinh thần “tự nguyện” của

các CTNY.

Về việc giám sát tuân thủ các quy định về quản trị công ty

Hiện nay, Thông tư 121 đã quy định rõ ràng về Điều lệ tổ chức và hoạt động của

CTNY, tuy nhiên, để theo dõi giám sát hiệu quả hoạt động này SGDK TPHCM cần

xây dựng 1 quy trình quản lý, giám sát cụ thể và thống nhất.

Về phát hiện và xử lý các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bên cạnh quy định về xử phạt CTNY tại Nghị định 85/2010/NĐ-CP, SGDCK đã

xây dựng quy chế niêm yết. Tuy nhiên, do vừa phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng

niêm yết, vừa đảm bảo chỉ tiêu số lượng nên chế tài xử lý vi phạm đối với các

CTNY tại SGDK còn khá nhẹ khi quy định vi phạm tới 5 lần mới đưa vào diện nhắc

nhở trên toàn thị trường. Như vậy cần thiết phải nâng cao hơn chế tài xử lý vi phạm

tại SGDCK TPHCM, kiến nghị nâng cao chế tài xử phạt, mức xử phạt đối với các

CTNY vi phạm quy định về chứng khoán và thị trường chứng khốn.Bên cạnh đó, nghị cho SGDCK được thực hiện chức năng nhắc nhở, xử lý vi phạm

và kiến nghị xử phạt đối với các tổ chức tư vấn như Cơng ty chứng khốn, tổ chức

kiểm tốn nếu vi phạm các quy định hiện hành nhằm nâng cao trách nhiệm của các

tổ chức này đối với các hoạt động niêm yết khi họ là tổ chức tư vấn.

Ngoài ra, việc thường xuyên cập nhật và hướng dẫn các quy định, văn bản pháp luật

mới cho các CTNY cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong cơng tác

quản lý chứng khốn niêm yết.

3.2.6 Giải pháp hỗ trợ

3.2.6.1 Nhóm giải pháp cho CTNY

-Nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội các CTNY. Hiệp hội các công tyniêm yết được ra đời từ năm 1997 nhưng tính đến nay, hoạt động của tổ chức này

hầu như không có. Vì vậy cần khuyến khích hoạt động của tổ chức này nhằm kết

nối các CTNY với nhau, hỗ trợ công tác quản lý niêm yết của SGDCK TPHCM

-Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm với thị trường của các CTNY,các tổ chức tư vấn. Để hoàn thiện hơn cơng tác quản lý chứng khốn niêm yết, các

tổ chức tư vấn giữ vai trò khơng nhỏ. Báo cáo tài chính kiểm tốn trung thực chính

xác, hồ sơ phát hành minh bạch…Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức

trách nhiệm của họ đối với thị trường là rất cần thiết. Bên cạnh đó cần có chế tài đối

với những vi phạm của các tổ chức này.

3.2.6.2 Nhóm giải pháp cho các Cơng ty chứng khốn, tổ chức tư vấn, tổ chức

định giá

Khuyến khích các CTCK thành viên, tổ chức tư vấn, định giá củng cố tiềm lực tài

chính, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quản trị doanh nghiệp, mở rộng

phạm vi hoạt động và cung cấp dịch vụ chứng khốn; Khuyến khích các thành viên

áp dụng phương pháp quản trị rủi ro tốt nhất theo thông lệ quốc tế; Khuyến khích

các thành viên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và nguồn nhân lực có

chất lượng cao; Chi tiết hóa các quy định về đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc tronghoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán cho khách hàng đối với các CTCK thành

viên.

3.2.6.3 Một số giải pháp khác

-Nâng cao chất lượng hàng hóa và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ niêm yếtCùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, nâng

cao chất lượng hàng hóa và đa dạng hóa sản phẩm cũng là chiến lược được Hose

quan tâm đặc biệt. Do đó, Hose đang đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để gia tăng số

lượng công ty niêm yết đặc biệt là các cơng ty lớn, thực hiện chương trình gắn cổ

phần hoá các doanh nghiệp nhà nước với việc phát hành ra công chúng và niêm yết

trên TTCK, nâng cao chất lượng tư vấn niêm yết và cổ phần hóa của cơng ty chứng

khốn thành viên, đào tạo, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về quản trị

công ty và quản trị rủi ro cho các tổ chức niêm yết và cơng ty chứng khốn thành

viên, thu hút các cơng ty nước ngồi niêm yết trên Hose. Xây dựng thêm nhiều bộ

chi số theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các chỉ số theo vốn hóa thị trường, theo

ngành,…Triển khai giao dịch thêm các sản phẩm mới như: ETF, NVDR, CWs,

Futures, Options.

-Phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tưHose sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị, cung cấp kênh tiếp cận

thông tin thuận lợi và dễ dàng cho các tổ chức và cá nhân đầu tư, chú trọng thu hút

nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp có mục tiêu đầu tư dài hạn; Tăng cườngnhậnthức cho cộng đồng nhà đầu tư cá thể, xây dựng chương trình đào tạo và phổ cập

kiến thức rộng rãi cho công chúng đầu tư, nâng cao nhận thức xă hội về chứng

khoán và thị trường chứng khốn; Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thị

trường để củng cố niềm tin của nhà đầu tư; Kết nối với các SGDCK quốc tế, để tạo

thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận và giao dịch tại thị trường Việt

Nam. Hướng tới mục tiêu “nhà đầu tư cũng giám sát CTNY cùng Hose”-Phân định rạch ròi giữa chức năng quản lý nhà nước và điều hành thị trường.Như đã phân tích ở trên, hiện nay SGDCK hoạt động theo mơ hình Cơng ty TNHH

Một thành viên 100% vốn Nhà nước, do vậy, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cũng ảnh

hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý của SGDCK TPHCM. Mục tiêu này có vẻ

sẽ phần nào mâu thuẫn với việc phát triển số lượng chứng khoán niêm yết, hạn chế

số lượng chứng khốn hủy niêm yết hay xử lý vi phạm. Ngồi ra kiến nghị cần phân

quyền thêm cho SGDCK TPHCM chủ động trong giải quyết vấn đề giúp rút ngắn

thời gian xử lý cơng việc.TĨM TẮT CHƯƠNG 3Từ quan sát thực tế, kết quả thăm dò ý kiến của CTNY, chuyên gia có am hiểu về

lĩnh vực chứng khốn và thị trường chứng khốn, đặc điểm mơi trường bên trong và

bên ngồi tác động trực tiếp đến cơng tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại

SGDCK TPHCM, định hướng phát triển Hose từ năm 2011 -2020, tác giả đề các

nhóm giải pháp như: Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, đầu tư cơng nghệ hiện đại,

hồn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý chuyên mơn hóa, phát triển

nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực chú trọng công tác hoạch định và điều

khiển – phối hợp trong công tác Quản lý niêm yết và đặc biệt là cơng tác góp ý soạn

thảo văn bản pháp luật điều chỉnh hệ thống quản lý chứng khoán sau niêm yết. Tác

giả cũng đã đưa ra mục tiêu thực kiện, biện pháp thực hiện cụ thể, khả thi cho mỗi

nhóm giải pháp được đề nghị.

Ngồi ra, tác giả còn đề xuất một số giải pháp hỗ trợ khác về phía cơ quan quản lý

nhà nước, CTNY, tổ chức tư vấn, hiệp hội các công ty niêm yết cũng như các nhà

đầu tư.KẾT LUẬNPhần này sẽ tổng kết các vấn đề đã được giải quyết và xem xét lại mục tiêu nghiên

cứu có đạt được hay khơng. Phần cuối của chương sẽ trình bày những gợi ý và đề

xuất các hướng nghiên cứu mở rộng tiếp theo.

Kết luận

Chứng khoán là một sản phẩm trừ tượng, quản lý chứng khoán niêm yết (hay chứng

khốn sau niêm yết) chính là việc theo dõi giám sát các CTNY có chứng khốn

niêm yết trên SGDCK TPHCM thực hiện các nghĩa vụ của CTNY trên thị trường.

Chính vì vậy, để thị trường vận hành tốt, hoạt động công bằng, minh bạch công

khai, bảo vệ được quyền lợi của các nhà đầu tư thì cơng tác quản lý chứng khốn

niêm yết đóng vai trò quan trọng. Thị trường càng phát triển, quy mô của các công

ty niêm yết càng lớn, hội nhập kinh tế càng nhiều thì cơng tác quản lý niêm chứng

khốn yết càng phức tạp và khó khăn. Yêu cầu từ sự phát triển của thị trường, của

HOSE, hồn thiện cơng tác quản lý chứng khoán niêm yết ngày càng tốt hơn, hiệu

quả hơn là công việc cấp bách hiện nay.

Nghiên cứu này đã nêu bật được các nhân tố môi trường ảnh hưởng và quyết định

đến cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết tại SGDCK nói chung và SGDCK

TPHCM nói riêng qua các nghiên cứu khảo sát CTNY, phỏng vấn chun gia trong

lĩnh vực tài chính và chứng khốn. Bên cạnh đó, với thực tế kinh nghiệm làm việc

trong lĩnh vực quản lý niêm yết, bằng khảo sát thực nghiệm, tác giả đã phân tích

những thực trạng trong cơng tác quản lý chứng khoán niêm yết hiện nay tại SGDCK

TPHCM. Từ đó, tác giả đánh giá những mặt mạnh, yếu, kết hợp với thời cơ và

thách thức để đưa ra những giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chứng khoán

niêm yết tại SGDCK TPHCM. Các câu hỏi về giải pháp tác giả đưa ra để nghiên

cứu đều được kiểm định bởi phương pháp kiểm định thang đo với kết quả hợp lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×