1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời gian niêm yết của Công ty Ông/Bà tại SGDCK TPHCM

Thời gian niêm yết của Công ty Ông/Bà tại SGDCK TPHCM

Tải bản đầy đủ - 0trang

có (vui lòng trả lời tiếp câu 6)

Khơng (Vui lòng bỏ qua câu 6, trả lời tiếp câu 7)

6. Bộ phận chuyên trách về CBTT và các nghĩa vụ của Cơng ty Ơng/Bà cụ thể

là Phòng/Bộ phận (vui lòng ghi rõ tên phòng hoặc bộ phận chuyên trách) hay

Cán bộ chun trách?7. Nếu khơng có bộ phận chun trách thì vui lòng nêu rõ chức vụ và phòng

/bộ phận đang công tác của cán bộ kiêm nhiệm phụ trách về CBTT và các

nghĩa vụ của CTNY8. Cán bộ phụ trách về CBTT và các nghĩa vụ của CTNY có kinh nghiệm/trình

độ chun mơn về:

Luật

Tài chính

Kế tốn

Kiểm tốn

Quản trị doanh nghiệp

Cơng nghệ tin học

Kỹ thuật, sản xuấtMục khác:

9. Cơng ty Ơng/Bà có sử dụng dịch vụ tư vấn khi thực hiện các nghĩa vụ CTNY

Không thực hiện

Không thường xuyên

Thường xuyên

Rất thường xun

Phòng pháp chế của cơng phụ trách các vấn đề pháp lý liên quan

10. Cơng ty Ơng/Bà có xây dựng quy trình báo cáo và CBTT khi thực hiện

nghĩa vụ niêm yết khơngKhơng

11. Ơng/Bà có gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty Niêm

yết trên SGDCK TPHCM theo quy định hiện hành?(nếu câu trả lời là

"không" đề nghị Ông/Bà bỏ qua câu 12, 13 và câu 14)Khơng

12.Các khó khăn đó là:

CBTT định kỳ

CBTT bất thường (24 giờ, 72 giờ)

CBTT theo yêu cầu

Điều kiện duy trì niêm yết

Quản trị cơng tyPhí niêm yết

Niêm yết bổ sung

13. Ngun nhân của những khó khăn đó là:

Chưa nắm rõ quy định/ Chưa kịp thời cập nhật các quy định mới

Quy định pháp luật chưa rõ ràng

Văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, kịp thời

Tổ chức tư vấn cung cấp thông tin tư vấn chưa đầy đủ, chính xác

Quy trình nội bộ về công bố thông tin của công ty chưa phù hợp và đáp ứng yêu

cầu về CBTT

Thiếu phương tiện hỗ trợ công bố thông tin

Khoảng cách địa lý giữa công ty và SGDCK TPHCM

Thiếu ngân sách cho việc công bố thông tin và thực hiện nghĩa vụ công ty niêm

yết

Năng lực/ điều kiện làm việc cán bộ phụ trách còn hạn chế

Mục khác:

14. Cơng ty Ơng/Bà thường giải quyết những khó khăn đó như thế nào?

Tăng cường cập nhật các quy định mới

Thuê tư vấn (luật sư, công ty tư vấn, cơng ty chứng khốn …)

Tư vấn qua chun viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Xin ý kiến hướng dẫn từ cơ quan quản lý và các cơ quan có thẩm quyền

Cải tiến quy trình nội bộTrang bị thêm phương tiện hỗ trợ CBTT

Nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn và trách nhiệm của cán bộ phụ trách

CBTT và các nghĩa vụ TCNY

Mục khác:

Phần B: NỘI DUNG KHẢO SÁT

Sau đây là những nội dung liên quan đến cơng tác quản lý chứng khốn niêm yết tại

SGDCK TPHCM. Xin Ơng/Bà vui lòng trả lời bằng cách click vào ô được chọn tại

phần nội dung khảo sát I, II, III Riêng phần IV, những con số từ 1-5 thể hiện mức

độ mà ông/bà đồng ý đối với các phát biểu theo quy ước như sau: Hồn tồn khơng

đồng ý/ Khơng đồng ý/ Phân vân/ Đồng ý/ Hồn tồn đồng ý/ tương ứng với 1/ 2/ 3/

4/ 5. Mức độ đồng ý mà Ông/Bà trả lời chỉ thể hiện đánh giá riêng của Ơng/Bà, và

mỗi người có thể có những đánh giá khác nhau và có mức độ đồng ý khác nhau.

I. Quy định chung, văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn

15. Ơng/Bà có suy nghĩ như thế nào về hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh

hệ thống niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay

Đã đáp ứng nhu cầu hoạt động của Cơng ty

Còn nhiều bất cập, chưa sát với tình hình thực tế

Ban hành chậm so với nhu cầu thực tế

Hệ thống văn bản chưa đồng bộ còn chồng chéo

16. Ơng/Bà vui lòng liệt kê những quy định, thủ tục tại SGDCK TPHCM mà

Công ty thấy chưa phù hợp hoặc không cần thiết17. Để đáp ứng yêu cầu về nghĩa vụ của TCNY, Công ty Ông/Bà thường cập

nhật quy định, văn bản pháp luật về các lĩnh vực nào sau đây

Thị trường chứng khoán

Quản trị doanh nghiệp

Kế toán, kiểm toán

Quy định pháp luật chuyên ngành

Mục khác:

18. Phương thức cập nhật các quy định của Ông/Bà

Từ website cơ quan quản lý

Từ phương tiện truyền thông đại chúng

Từ công văn/ thông báo từ cơ quan quản lý

Mục khác:

19. Tần suất cập nhật các quy định về chứng khốn, TTCK và các quy định

liên quan của Ơng/Bà

Thường xun hàng tuần

Hàng tháng

Hàng quý

Hàng năm

Ngay khi có quy định mới ban hành

20. Thơng tin nào sau đây Ơng/Bà mong muốn cập nhật từ SGDCK Tp HCM

Văn bản pháp luật mới về chứng khoánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian niêm yết của Công ty Ông/Bà tại SGDCK TPHCM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×