Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhân viên Phòng CNTT

Nhân viên Phòng CNTT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục II. Danh sách các Epic

1. Epic: Người dùng cần một phần mềm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập1012. Phần mềm cần kế thừa kho dữ liệu của các đơn vị liên quan3. Áp dụng công nghệ 3D vào việc học, giảng dạy1024. Phân nhóm người dùng với các chức năng khác nhau5. Phần mềm phục vụ mọi người quan tâm tới Kịch hát dân tộc và có thể sử dụng trên

nhiều thiết thiết bị1036. Người dùng muốn đăng tin bài, thảo luận về các nội dung Văn hố Nghệ thuật7. Phần mềm cần có tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng104Phụ lục III. Danh sách các User Story

1. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem vở diễn 2D2. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem đồng thời các video mẫu khác nhau của cùng

một vở diễn đã chọn ĐỂ tôi so sánh giữa các người diễn với nhau1053. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem một vở diễn ở các góc quay khác nhau ĐỂ tơi

quan sát người diễn ở các góc quay khác nhau4. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN sử dụng tồn bộ dữ liệu văn hóa phi vật thể của Bộ

Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch và các cơ quan liên quan ĐỂ phục vụ cho việc học,

nghiên cứu1065. LÀ MỘT người dùng, TƠI MUỐN tìm kiếm các nội dung đa phương tiện6. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN lọc các nội dung đa phương tiện theo các "vai mẫu",

theo diễn viên, theo loại hình động tác cơ bản1077. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN phân loại các nội dung đa phương tiện theo các "vai

mẫu", theo diễn viên, theo loại hình động tác cơ bản8. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem vở diễn ở dạng 3D ĐỂ chọn xem vở diễn ở các

góc nhìn khác nhau1089. LÀ MỘT người dùng đã xác thực, TÔI MUỐN làm việc với những chức năng phù hợp

với vai trò của mình10. LÀ MỘT người dùng đã xác thực, TÔI MUỐN lưu vết những thơng tin của các lần sử

dụng trước đó10911. LÀ MỘT giảng viên hoặc sinh viên, TÔI MUỐN đăng các blog có nội dung về Kịch

hát dân tộc12. LÀ MỘT giảng viên hoặc sinh viên, TƠI MUỐN góp ý kiến cá nhân cho các blog tôi

quan tâm11013. LÀ MỘT giảng viên, TÔI MUỐN biên soạn bài giảng sử dụng các nội dung đa phương

tiện về Kịch hát dân tộc111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân viên Phòng CNTT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×