Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
( = 0.01 đđối với bêtông nặng)

( = 0.01 đđối với bêtông nặng)

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD:Th.S HỒ NGỌC TRI TÂNSVTH:HUỲNH HỮU NAM

MSSV: B130671622GVHD:Th.S HỒ NGỌC TRI TÂNSVTH:HUỲNH HỮU NAM

MSSV: B130671623GVHD:Th.S HỒ NGỌC TRI TÂNSVTH:HUỲNH HỮU NAM

MSSV: B13067162. Kiểm tra dầm theo bài toán cấu kiện chịu nén lệch tâm:

Do dầm chịu lục nén lớn nên ta tính tốn như cấu kiện chịu nén

lệch tâm theo xét tỉ số nénN

 0.1 thì xét là cấu kiện chịu

Rb Anén uốn đồng thời, điểu này làm cho kết quả tính tốn tiết kiệm

hơn và an tồn khi cần thiết. Và giá trị giới hạn quy ước mà

một số tài liệu đưa ra chính là tỉ số nén bằng 0,1, trong đó A là

tiết diện cấu kiện.

• Xét dầm gãy khúc LM2: tiết diện 20cm x 30cm,

lớp bảo vệ cốt thép a = 3cm

⇒ h0 = 27cm, có lực dọc gây nén N=2655.16 kg, M = 111822

kg.cm.

Tính và kiểm tra độ mảnh cấu kiện:

Lb = L/cos(28) =3.34m

λb = Lo/b = 3.34/0,2 = 16.7 < 52 (thỏa điều kiện ổn định)

λh = Lo/h =3.34/0,3 = 11.13 > 8

Ta cần tính hệ số 

=1

1

=

= 1.089 1.012

N

21085.41

1−

1−

N cr

256746 6.4 x 27 x104  0.36 x 45000

6.4 Eb  SIN cr = 2  +  I s  =

+ 7.78 x1258.4  = 256746 kg2

L0  1

347

2246669kg

Trong đó

L0=3.34m

Eb=27x103Mpa=27x103x106x10-5 kg/cm2

Es 21x105

=

=

= 7.78

Eb 27 x104I=bh3/12=20x303/12=45000 cm4

24GVHD:Th.S HỒ NGỌC TRI TÂN2SVTH:HUỲNH HỮU NAM

MSSV: B1306716

2h 30I s =  gt bh0  − a  = 0.02 x 20 x 26  − 4  = 1258.4cm2 1555.2 (a=3, h0=27)

2 2

(giả thuyết gt tử 1.2% đến 2%)

Độ lệch tâm tĩnh học:

e1 =M

209025

=

= 9.91 cm 111822/2655.16=42cm

N 21085.41- Độ lệch tâm ngẩu nhiên:

 h H ea   ,

 = (1;0.57 ) cm ea = 1 cm (1,0.49)

 30 600 Suy ra: e0 = max(e1;ea) = 42 cm.

S=0.11

0.11

+ 0.1 =

+ 0.1 = 0.36

e

0.33

0.1 +

0.1 +

1

pvới  e =max(e0/h,  min ) 1.4 min = 0.5 − 0.01L0 / h − 0.01Rb = 0.5 − 0.01x3.47 / 0.3 − 0.01x11.5 = 0.269S=0.171 =2: khi không tách riêng phần tải ngắn hạn và dài hạn khi giải nội lực.

⇒ e =  e0+ 0.5h – a = 1.012x42 +0.5x30 – 3 = 54.5 cm

e =  e0- 0.5h + a = 1.012x42 -0.5x30 + 3= 30.5 cm

Để tận dụng hết khả năng chịu nén của A’s ta có thể chọn αm = αR tức là ξ = ξR để

tính:(γb = 0.85 hệ số điều kiện làm việc của bêtông)

N .e −  R b Rbbh2o 21085.41x 21.79 − 0.429 x0.85 x115x 20 x 262

2

=

=-1.75 (cm ) -6.94

A 's =

'

2800(26 − 4)

Rsc (ho − a )

As = R b Rbbho − N

Rs+Rsc ' 0.623 x0.85 x115 x 20 x 26 − 21085.41 2800

+

x(−1.75) =2.03

As =

2800

2800

Rs3.85(cm2)

⇒Chọn 2ϕ14 có As = 3.08 cm2 bố trí thép thớ trên dầm LM3.

Chọn 2ϕ14 có As = 3.08 cm2 bố trí thép thớ dưới dầm LM3.

Kiểm tra hàm lượng25GVHD:Th.S HỒ NGỌC TRI TÂN=SVTH:HUỲNH HỮU NAM

MSSV: B1306716AS + AS'

3.08 + 3.08

x100% =

x100% = 1.18%

bh0

20 x260.4 = min  1.18  max = 3.5%26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

( = 0.01 đđối với bêtông nặng)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×