Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Biểu đồ Use case chi tiết

1 Biểu đồ Use case chi tiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Nhân viên:16Ma SP

Them SP

Ten SPSua SPKich coMauQL san phamXoa SPSo luongSo HDNgay lap HD

Nhan vienQL don hang

Tong tien TT

Nguoi lap HDMa SPTen SPThong tin SPSo luongXac nhan TT

Nguoi lap DHDon giaDa TT

Chua TT

QL khach hang172. Biểu đồ trình tự

2.1 Nhân viên bán hàng

-Thêm mặt hàng:-Hiển thị mặt hàng:18-Cập nhập mặt hàng:19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Biểu đồ Use case chi tiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×