1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

b) Suất cắt do sét đánh vào khoảng vượt.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 105 trang )


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPHình 3- 4: Sét đánh vào khoảng vượt dây chống sét.

Lấy với dạng sóng xiên góc. Lúc này trên dây chống sét và mỗi cột sẽ có

is

dòng điện là 2 .Khi tính tốn ta cần tính với các giá trị khác nhau của dòng điện sét.

Khi đường dây tải điện bị sét đánh vào khoảng vượt của dây chống sét thì

sẽ sinh ra các điện áp là:

Điện áp tác dụng lên cách điện khơng khí giữa dây dẫn và dây chống sét.

Điện áp tác dụng lên cách điện của chuỗi sứ.

Nếu các điện áp này đủ lớn thì sẽ gây ra phóng điện sét trên cách điện làm

cắt điện trên đường dây.

Suất cắt điện do quá điện áp tác dụng lên cách điện khơng khí giữa dây

dẫn và dây chống sét (ta xét với pha B hoặc C vì hệ số ngẫu hợp của 2 pha

này nhỏ hơn pha của pha A).

U cd  (1  K vq ).a.l

(kV ) (3-17)

3Trong đó Kvq: hệ số ngẫu hợp giữa dây dẫn và dây chống sét có kể đến

vầng quang.

a: độ dốc dòng điện sét.TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4858ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPl: khoảng vượt của đường dây.

Từ đó ta có thể tính được xác suất phóng điện và tính các giá trị Npđ và

npđ.

Trong thiết kế và thi công đường dây, thường chọn khoảng cách giữa các

dây đủ lớn để tránh chạm dây nên khả năng xảy ra phóng điện trong trường

hợp này ít xảy ra và dù có xảy ra thì xác suất hình thành hồ quang cũng rất

nhỏ. Vì vậy suất cắt trong trương hợp này có thể bỏ qua.

Suất cắt điện do quá điện áp tác dụng lên chuỗi sứ.

Điện áp tác dụng lên chuỗi sứ khi sét đánh vào khoảng vượt của dây

chống sét là:

U cd (t )  U c (t )  U lv(3-18)Trong đó: Ulv là điện áp làm việc.

222.U . sin(.t ).dt  0,52.U dm

3

U lv  0,52.220  114,4(kV )U lv (3-19)0Uc(t): điện áp tại đỉnh cột.

di 

 R .i (t )

U c (t )   c s  Lc s .(1  K )

2.dt 

 2(3-20)Với dạng sóng xiên góc xét với thời gian t   ds thì:

a

 R .a.t

U c (t )   c

 Lc . .(1  K )

2

 2(3-21)Ta có: Rc là điện trở nối đất cột điện RC  15 .

Lc: điện cảm thân cột LC  L0 .hC với l 0  0,6H ; hC  27m .

LC  0,6.27  16,2 ( H )TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4859ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPKvq: hệ số ngẫu hợp có kể đến ảnh hưởng của vầng quang pha B(C) với

dây chống sét K vq  0,18.Thay vào cơng thức 3-21 ta có:

a

15.a.t

U c (t )  

 16, 2.  .(1  0,181)

2

 2

 0,819.a.(7,5.t  8,1) (kV)Theo 3-19 thì:

U cd (t )  0,819.a.(7,5.t  8,1)  114, 4(kV)Ta thấy Ucđ(t) = f(a,t). Vì vây ta cần kiểm tra với nhiều giá trị a, t như sau

a = 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100(kA/ s ).

t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ( s ).

Ta có bảng sau:

Bảng 3- 2: Giá trị Ucđ(a,t) tác dụng lên chuỗi sứ

a

t

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1010

180,82

242,32

303,82

365,32

426,82

488,32

549,82

611,32

672,82

734,32

795,8220304050247,24

370,24

493,24

616,24

739,24

862,24

985,24

1108,24

1231,24

1354,24

1477,24313,66

498,16

682,66

867,16

1051,66

1236,16

1420,66

1605,16

1789,66

1974,16

2158,66380,08

626,08

872,08

1118,08

1364,08

1610,08

1856,08

2102,08

2348,08

2594,08

2840,08446,5

754

1061,5

1369

1676,5

1984

2291,5

2599

2906,5

3214

3521,5607080512,92

881,92

1250,92

1619,92

1988,92

2357,92

2726,92

3095,92

3464,92

3833,92

4202,92579,34

1009,84

1440,34

1870,84

2301,34

2731,84

3162,34

3592,84

4023,34

4453,84

4884,34645,76

1137,76

1629,76

2121,76

2613,76

3105,76

3597,76

4089,76

4581,76

5073,76

5565,7690100712,18

1265,68

1819,18

2372,68

2926,18

3479,68

4033,18

4586,68

5140,18

5693,68

6247,18778,6

1393,6

2008,6

2623,6

3238,6

3853,6

4468,6

5083,6

5698,6

6313,6

6928,6Đồng thời ta cũng có bảng đặc tính V-S của chuỗi sứ   4,5 như sau:

Bảng 3-3: Đặc tính phóng điện của chuỗi sứ,

t012345678910U20101740158014401360122011801180118011801180TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4860ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPDựa vào bảng 3.2 và 3.3 ta vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ của Ucđ(t) và

đặc tính phi tuyến V-S của chuỗi sứ

,Hình 3-5: Đồ thị Ucđ(a,t).

Từ đồ thị này ta xác định được các cặp thông số (Ii,ai) là giao của

đường cong Ucđ(t) và đặc tuyến V-S,Dựa vào các cặp thông số này ta xác định

được đường cong nguy hiểm I=f(a) từ đó xác định được miền nguy hiểm và

xác suất phóng điện  pd ,

 pd  P(a, I )  MNH 

n pd  I .a

i(3-23)ii 1npd  I .(a a )

ii 1i(3-24)i 1I  eIi

26 ,1i(3-22)a  ea

 i

10,9i(3-25)

(3-26)Ta có bảng sau:

Bảng 3-4: Đặc tính xác suấtt phóng điện  pd .TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4861ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPThơng qua các kết quả tính tốn cho ở bảng 3,4 ta có:

nn pd   A    I .a  0,00105

i 1i 1Suất cắt điện của đường dây khi sét đánh vào khoảng vượt của dây chống

sét,

nkv  N kv . . pd

 100,833.0,67.0,00105  0,071 (lần/100km,năm)c) Tính suất cắt do sét đánh vào đỉnh cột và lân cận đỉnh cột.

Để đơn giản và dễ tính toán ta giả thiết sét chỉ đánh vào đỉnh cột

điện, khi đó phần lớn dòng điện sét sẽ đi vào nối đất cột điện, phần nhỏ còn

lại sẽ đi theo dây chống sét vào các bộ phận nối đất của các cột lân cận như

hình vẽ,

hc=27mhc=27mics

iicsi 00Uc®

ACABCABCBic

LkvRcLkvRcRcHình 3-6: Sét đánh vào đỉnh cột có treo dây chống sét,TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4862ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPTrong trường hợp này ta phải tính tốn suất cắt cho pha có q điện

áp đặt lên cách điện lớn nhất Ucđ(t) max,Do đó ta phải tiến hành tính tốn điện

áp đặt lên cách điện đối với từng pha,

Ucđ(t) được xác định theo công thức sau:

U cd (t )  U c (t )  U cudd.tu (t )  U cudd.dien (t )  U dcs (t )  U lv (3-27)Theo công thức trên điện áp xuất hiện trên cách điện khi sét đánh vào

đỉnh cột bao gồm,

Thành phần điện áp giáng trên cột,

U c (t )  ic .Rc  Ldd

c .dic

(3-28)

dtThành phần điện áp cảm ứng từ xuất hiện do hỗ cảm của dây dẫn và

kênh sét gây ra,

di s

dt

 v.t  Hh

H

M dd (t )  0,2.hdd .ln. ln

 1

h 

 (1   ).H 2.hdd

U cudd.tu (t )  M dd (t ).(3-29)

(3-30)Với: hdd là độ cao của dây dẫn

H = hc + hdd,h  h c  h dd , : hệ số vận tốc của dòng điện sét được lấy  = 0,3,

v =  ,c với c là vận tốc truyền sóng c = 300m/ s ,

Khi tính tốn với dạng sóng xiên góc is= a,t ta có thể tính U cudd.tu (t ) theo

cơng thức sau:

U cudd.tu (t )  M dd (t ).a(3-31)Thành phần điện áp cảm ứng do cảm ứng tĩnh điện giữa dây dẫn và

điện tích của dòng điện sét,U cudd.dien (t )  (1  K .(v.t  hc ). (v.t  H ).(v.t  h)

h c 0,1.a.hdd

(3-32)

).

. ln

hdd(1   ) 2 .hc . h.HTrong đó: a là độ dốc đầu sóng của sóng xiên góc,

TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4863Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

×