1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c) Tính suất cắt do sét đánh vào đỉnh cột và lân cận đỉnh cột.

c) Tính suất cắt do sét đánh vào đỉnh cột và lân cận đỉnh cột.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPTrong trường hợp này ta phải tính tốn suất cắt cho pha có quá điện

áp đặt lên cách điện lớn nhất Ucđ(t) max,Do đó ta phải tiến hành tính tốn điện

áp đặt lên cách điện đối với từng pha,

Ucđ(t) được xác định theo công thức sau:

U cd (t )  U c (t )  U cudd.tu (t )  U cudd.dien (t )  U dcs (t )  U lv (3-27)Theo công thức trên điện áp xuất hiện trên cách điện khi sét đánh vào

đỉnh cột bao gồm,

Thành phần điện áp giáng trên cột,

U c (t )  ic .Rc  Ldd

c .dic

(3-28)

dtThành phần điện áp cảm ứng từ xuất hiện do hỗ cảm của dây dẫn và

kênh sét gây ra,

di s

dt

 v.t  Hh

H

M dd (t )  0,2.hdd .ln. ln

 1

h 

 (1   ).H 2.hdd

U cudd.tu (t )  M dd (t ).(3-29)

(3-30)Với: hdd là độ cao của dây dẫn

H = hc + hdd,h  h c  h dd , : hệ số vận tốc của dòng điện sét được lấy  = 0,3,

v =  ,c với c là vận tốc truyền sóng c = 300m/ s ,

Khi tính tốn với dạng sóng xiên góc is= a,t ta có thể tính U cudd.tu (t ) theo

công thức sau:

U cudd.tu (t )  M dd (t ).a(3-31)Thành phần điện áp cảm ứng do cảm ứng tĩnh điện giữa dây dẫn và

điện tích của dòng điện sét,U cudd.dien (t )  (1  K .(v.t  hc ). (v.t  H ).(v.t  h)

h c 0,1.a.hdd

(3-32)

).

. ln

hdd(1   ) 2 .hc . h.HTrong đó: a là độ dốc đầu sóng của sóng xiên góc,

TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4863ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPK: hệ số ngẫu hợp có kể đến ảnh hưởng của vầng quang,

Thành phần điện áp do dòng điện sét đi trên dây chống sét gây ra,

dic

U dcs (t )   K . ic .Rc  Ldcs

 a.M cs (t ) 

c .

dt(3-33) v.t  2.hcM cs (t )  0,2.hc .ln

 1

 2.(1   ).hc Với:(3-34)Thành phần điện áp làm việc,

U lv 22.

02

.U dm .sin(.t ).dt  0,52.U dm

3(3-35)Ta lần lượt đi tính các thành phần đối với các pha,Để tính được các thành

phần điện áp ta cần phải tính được dòng điện đi vào cột ic(t) và thành phần

biến thiên dòng điện theo thời giandic

,Khi tính tốn dòng điện này ta có thể

dtdựa vào sơ đồ tương đương của mạch dẫn dòng điện sét trong hai trường hợp

như sau:

+ Khi chưa có sóng phản xạ từ cột bên cạnh về t 2.l kv

,

v2.icsdis

dticis

icsMcs(t)cs

Lcics

icZcs

2is

RcHình 3-7: Sơ đồ tương đương mạch dẫn dòng điện sét khi chưa có sóng phản

xạ.

Trong đó Lcsc là điện cảm của cột, Lcsc  l0 .hc

Rc: điện trở nối đất cột điện,

Zcs: tổng trở sóng dây chống sét có kể đến ảnh hưởng của vầng quang,TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4864ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPTừ sơ đồ ta tính được:

Z

a

( Z cs .t  2.M cs (t )  cs )

Z cs  2.Rc

1

dic

a.Z cs

dt Z cs  2.Rc

Z  2.R

1  cs cs c

2.Lc(3-36)ic (a, t ) + Khi có sóng phẩn xạ từ cột lân cận về t ics(3-38)2.l kv

,

v

2.icsis(3-37)Mcs(t)dis

dtic

cs

LcLcs

2RcRc

2ics

isicHình 3-8: Sơ đồ tương đương mạch dẫn dòng điện sét khi có sóng phản xạ,

Với: Lcs là điện cảm của một khoảng vượt của dây chống sét,

Lcs Ta cóic ( a , t ) Z cs .l kv

c(3-39)a

 .t

( Lcs  2.M cs (t )).(1  e 2 ) (3-40)

2.Rc

dic

a

 .t( Lcs  2.M cs (t )). 2 .e 2

dt 2.Rc

2.Rc

2 

Lcs  2.Lcsc(3-41)

(3-42)Điện áp đặt lên cách điện pha A,

Để so sánh Ucđ(a,t) ta sẽ tiến hành so sánh với 1 giá trị cụ thể như sau:

a= 10kA/ s ; t = 3 s

Ta có các thơng số đối với pha A như sau.

Ldd

c  l 0 .h A  0,6.21  12,6( H )

Lcsc  l 0 .hcs  0,6.27  16,2( H )TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4865ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPZ cs .l kv 555,48.320 581,407( H )

c

300

K  0,235; RC  15;   0,3; c  300m / s

v  0,3.300  90(m / s )

H  hC  hdd  27  21  48(m)

Lcs h  hc  hdd  27  21  6(m)

U dm  220kV .Từ các thơng số trên ta tính được các giá trị của các thành phần điện áp

như sau.

t  3s 2.l kv 2.320 2,133 ( s )

v

300Ở thời gian này có sóng phản xạ từ cột lân cận về do đó điện áp đặt lên

cách điện được tính theo sơ đồ hình 3-9.

 90.3  2.27M cs  0,2.27.ln

 1  13,66( H )

 2.(1  0,3).27 

2.15

2 

 0,049

581,407  2.16,2

10

ic 

( 581 , 407  2 . 13 , 66 ).( 1  e  0 , 049 .3 )  25 ,189 ( kA )

2 . 15

dic

10(581,407  2.13,66).0,049.e  0, 049.3 )  7,796 ( kA / s )

dt 2.15Thành phần điện áp giáng trên cột.

U c (a, t )  U c (10,3)  25,189.15  12,6.7,796  476,071 ( kV )Thành phần điện áp cảm ứng do hỗ cảm giữa dây dẫn và kênh sét.

 90.3  48

6

48 

M dd  0,2.21.ln. ln  1

6

 (1  0,3).48 2.21 9,79( H )

dd

U cu .tu  M dd .a  9,79.10  97,9(kV )Thành phần điện áp cảm ứng do cảm ứng tĩnh điện giữa dây dẫn và điện

tích dòng điện sét.

27 0,1.10.21 (90.3  27). (90.3  48).(90.3  6)

).

.ln

21

0, 3

(1  0,3) 2 .27. 6.48

 231, 383(kV )U cudd.dien  (1  0, 235.Thành phần điện áp do dòng điện sét đi trong dây chống sét gây ra.

U dcs  0,235.(25,189.15  16,2.7,796  10.13,66)  150,299 kV

TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4866ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPThành phần điện áp làm việc.

U lv  0,52.220  114,4(kV )Vây điện áp tác dụng lên cách điện pha A.

A

U cd

(a, t )  U cdA (10,3)  476, 07  97,92  231,383  150, 299  114, 4 769, 475(kV )Điện áp tác dụng lên cách điện pha B hoặc C.

Tính tốn tương tự pha A ta có:

Điện áp tác dụng lên cách điện pha B.

B

U cd

(a, t )  U cdB (10,3)  687,946 (kV )Kết luận.

Vậy pha A có Ucđ(t) lớn hơn nên ta sẽ tiếp tục tính tốn điện áp đặt lên

cách điện chuỗi sứ trong trường hợp tổng quát là với pha A.

Tính tốn q điện áp đặt lên chuỗi sứ Ucđ(a,t).

Để tính được Ucđ(a,t) ta cần phải tính các thành phần điện áp như sau:

Thành phần điện áp làm việc:

U lv  114, 4( kV )Thành phần điện áp cảm ứng do cảm ứng tĩnh điện giữa dây dẫn và điện

tích dòng điện sét.

U cudd.dien  (1  0,235.27 0,1.a.21 (90.t  27 ). (90.t  48).(90.t  6)

(kV )

).

. ln

21

0,3

(1  0,3) 2 .27. 6.48U cudd.dien (a, t )  4,889.a. ln(90.t  27). (90.t  48).(90.t  6)

774,37(kV )Kết quả tính tốn với các a,t khác nhau cho ở bảng sau:TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4867ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPBảng 3-5: Giá trị U cudd.dien (a, t ) .

a

10

20

30

t

0 -25,654 -51,308 -76,963

0,

181,56

90,780

272,341

5

1

139,62 279,25

1

418,879

6

2

1, 171,83 343,66

515,497

5

2

4

195,96 391,92

2

587,885

2

3

2, 200,14 400,28

600,432

1

4

8

231,39 462,78

3

694,176

2

4

257,32 514,64

4

771,972

4

8

277,79 555,58

5

833,381

4

7

294,70 589,41

6

884,124

8

6

309,12 618,24

7

927,366

2

4

321,68 643,36

8

965,042

1

2

332,80 665,61

9

998,424

8

6

342,79 685,59 1028,39

10

7

4

1405060708090100-102,617 -128,271 -153,925 -179,579 -205,233 -230,888 -256,542

363,121 453,902 544,682 635,463 726,243 817,023 907,804

558,505 698,131 837,757 977,383

687,329 859,161

783,847 979,808

800,575

925,568

1029,29

6

1111,17

4

1178,83

2

1236,48

8

1286,72

3

1331,23

2

1371,18

91000,71

9

1156,95

9

1286,62

0

1388,96

8

1473,54

0

1545,61

0

1608,40

4

1664,04

0

1713,98

61030,99

3

1175,77

0

1200,86

3

1388,35

1

1543,94

4

1666,76

2

1768,24

8

1854,73

2

1930,08

5

1996,84

9

2056,78

31202,82

5

1371,73

1

1401,00

7

1619,74

3

1801,26

8

1944,55

5

2062,95

6

2163,85

4

2251,76

6

2329,65

7

2399,58

01117,00

9

1374,65

8

1567,69

3

1601,15

1

1851,13

5

2058,59

2

2222,34

9

2357,66

5

2472,97

6

2573,44

7

2662,46

5

2742,37

71256,63

6

1546,49

0

1763,65

5

1801,29

5

2082,52

7

2315,91

6

2500,14

3

2652,37

3

2782,09

8

2895,12

7

2995,27

3

3085,17

41396,26

2

1718,32

2

1959,61

6

2001,43

9

2313,91

9

2573,24

0

2777,93

6

2947,08

1

3091,22

0

3216,80

8

3328,08

1

3427,97

2Thành phần điện áp cảm ứng do hỗ cảm giữa dây dẫn và kênh sét.

 90.t  48

6

48 

M dd (t )  0,2.21.ln. ln

 1

6

 (1  0,3).48 2.21 90.t  48 4,2.ln

 0,7  ( H )

62,4

 90.t  48U cudd.tu (a, t )  4,2.a.ln

 0,7  (kV )

62,4Kết quả tính tốn với các a,t khác nhau cho ở bảng.

Bảng 3-6: Giá trị U cudd.tu (a, t ) ,

a

t

0

0,5

1

1,5

2

2,110

16,159

32,931

44,885

54,179

61,785

63,1532030405060708032,318 48,477 64,636 80,795 96,954 113,113129,272

65,862 98,794 131,725164,656 197,587230,519263,450

89,769 134,654179,539224,423 269,308314,192359,077

108,358162,537216,716270,895 325,073379,252433,431

123,569185,354247,138308,923 370,707432,492494,276

126,307189,460252,613315,766 378,920442,073505,226TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4890100145,431

296,381

403,962

487,610

556,061

568,380161,590

329,312

448,846

541,789

617,845

631,53368ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP3

4

5

6

7

8

9

10KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP73,802 147,604221,407295,209369,011 442,813516,615590,417 664,220 738,022

83,135 166,270249,405332,541415,676 498,811581,946665,081 748,216 831,352

90,767 181,533272,300363,067453,833 544,600635,366726,133 816,900 907,666

97,222 194,445291,667388,889486,112 583,334680,556777,779 875,001 972,223

102,817 205,633308,450411,267514,083 616,900719,717822,534 925,350 1028,167

107,753 215,505323,258431,011538,764 646,516754,269862,022 969,774 1077,527

112,169 224,338336,507448,677560,846 673,015785,184897,3531009,5221121,692

116,165 232,330348,495464,660580,825 696,990813,156929,3211045,4861161,651TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4869ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPThành phần điện áp giáng trên cột.

Để tính được phần này ta cần tính trong hai trường hợp.

+ Khi chưa có sóng phản xạ về t 2.320

 2,133 ( s )

300 90.t  2.27M cs (t )  0,2.27.ln

 1

 2.(1  0,3).27 

 90.t  54 

 5,4.ln

 1 ( H )

70,2

389,335  2.15

1 

 12,942

2.16,2

a

389,335

ic ( a, t ) 

(389,335.t  2.M cs (t ) 

)

389,335  2.15

12,942

a(389,335.t  2.M cs (t )  30,082)(kA)

419,335

dic (a, t )

a.389,335  0,928.a ( kA / s )

dt

389,335  2.15+ Khi có sóng phản xạ về t 2.320

 2,133 ( s )

300 90.t  2.27M cs (t )  0,2.27.ln

 1

 2.(1  0,3).27 

 90.t  54 

 5,4.ln

 1 ( H )

70,2

2.15

 0,049

581,407  2.16,2

a

ic ( a , t ) 

( 581 , 407  2 . M cs ( t )).( 1  e  0 , 049 .t )

2 . 15

a( 581 , 407  2 . M cs ( t )).( 1  e  0 , 04 t .t )( kA )

30

dic (a, t ) a(581,407  2.M cs (t )).0,049.e 0,049.t

dt

30

a(581,407  2.M cs (t )).e 0, 049.t (kA / s )

613,82 Kết quả tính tốn cho ở bảng:

Bảng 3-7: Giá trị I C (a, t ) .TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4870ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPa

t100

0,5

1

1,5

2

2,1-0,907

3,579

8,125

12,697

17,284

18,20320

-1,815

7,158

16,249

25,394

34,568

36,406KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP30

-2,722

10,736

24,374

38,091

51,852

54,60940

-3,629

14,315

32,498

50,787

69,137

72,81250

-4,537

17,894

40,623

63,484

86,421

91,01460

-5,444

21,473

48,748

76,181

103,705

109,21770

-6,351

25,052

56,872

88,878

120,989

127,42080

-7,259

28,631

64,997

101,575

138,273

145,62390

-8,166

32,209

73,122

114,272

155,557

163,8268090100

-9,074

35,788

81,246

126,969

172,842

182,029Khi có sóng phản xạ từ cột lân cận trở về

a

t

2,1

3

4

5

6

7

8

9

101020304050607018,161 36,323 54,484 72,646 90,807 108,968 127,130 145,291

25,249 50,498 75,747 100,997 126,246 151,495 176,744 201,993

32,717 65,433 98,150 130,867 163,583 196,300 229,017 261,733

39,788 79,576 119,364 159,152 198,940 238,729 278,517 318,305

46,491 92,981 139,472 185,963 232,454 278,944 325,435 371,926

52,848 105,695 158,543 211,391 264,239 317,086 369,934 422,782

58,880 117,759 176,639 235,519 294,398 353,278 412,158 471,037

64,605 129,210 193,815 258,420 323,025 387,630 452,235 516,840

70,041 140,081 210,122 280,162 350,203 420,243 490,284 560,324Bảng 3-8: Giá trị

a

t100

0,5

1

1,5

2

2,1-0,907

3,579

8,125

12,697

17,284

18,20320

-1,815

7,158

16,249

25,394

34,568

36,40630

-2,722

10,736

24,374

38,091

51,852

54,60940

-3,629

14,315

32,498

50,787

69,137

72,81250

-4,537

17,894

40,623

63,484

86,421

91,014100163,453

227,242

294,450

358,093

418,416

475,630

529,917

581,445

630,365181,614

252,491

327,167

397,881

464,907

528,477

588,797

646,049

700,406dI C (a, t )

.

dt60

-5,444

21,473

48,748

76,181

103,705

109,21770

-6,351

25,052

56,872

88,878

120,989

127,42080

-7,259

28,631

64,997

101,575

138,273

145,62390

-8,166

32,209

73,122

114,272

155,557

163,8268090100

-9,074

35,788

81,246

126,969

172,842

182,029Khi có sóng phản xạ từ cột lân cận trở về

a

t

2,1

3

4

5

6

7

8

9

1010

8,190

7,793

7,385

7,005

6,648

6,313

5,996

5,697

5,41420

16,380

15,586

14,770

14,010

13,297

12,625

11,992

11,394

10,828TRẦN TÂN ANH30

24,570

23,379

22,155

21,014

19,945

18,938

17,989

17,091

16,24240

32,761

31,173

29,540

28,019

26,593

25,251

23,985

22,788

21,65650

40,951

38,966

36,925

35,024

33,241

31,564

29,981

28,485

27,06960

49,141

46,759

44,310

42,029

39,890

37,876

35,977

34,182

32,483HTĐ4-K4870

57,331

54,552

51,695

49,033

46,538

44,189

41,973

39,879

37,89765,521

62,345

59,080

56,038

53,186

50,502

47,969

45,576

43,31173,711

70,138

66,465

63,043

59,834

56,815

53,966

51,273

48,725100

81,902

77,931

73,850

70,048

66,483

63,127

59,962

56,970

54,13971ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPVậy thành phần điện áp giáng lên cột:

U C (a, t )  15.iC (a, t )  16,2.diC (a, t )

dtKết quả tính tốn cho ở bảng:

Bảng 3-9: Giá trị U C (a, t ) ,

a

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

t

0 -28,309 -56,619 -84,928 -113,238 -141,547 -169,856 -198,166 -226,475 -254,785 -283,094

0,5111,659 223,319 334,978 446,638 558,297 669,957 781,616 893,2751004,9351116,594

1 253,488 506,976 760,4641013,9521267,4401520,9281774,4162027,9042281,3922534,880

1,5396,142 792,2851188,4271584,5691980,7122376,8542772,9963169,1393565,2813961,423

2 539,266 1078,5311617,7972157,0622696,3283235,5943774,8594314,1254853,3915392,656

2,1567,930 1135,8611703,7912271,7212839,6513407,5823975,5124543,4425111,3725679,303Khi có sóng phản xạ từ cột lân cận trở về

a

10

20

t

2,

1 405,102 810,204

1009,97

3

504,986

1

1220,77

4

610,387

4

1420,59

5

710,299

7

1610,12

6

805,063

6

1789,96

7

894,983

5

1960,66

8

980,333

6

1061,36 2122,73

9

6

1

1138,31 2276,62

10

3

7TRẦN TÂN ANH30

1215,30

6

1514,95

7

1831,16

1

2130,89

6

2415,18

8

2684,94

8

2940,99

9

3184,09

7

3414,94

040501620,40 2025,50

7

9

2019,94 2524,92

2

8

2441,54 3051,93

8

5

2841,19 3551,49

5

4

3220,25 4025,31

1

4

3579,93 4474,91

1

3

3921,33 4901,66

2

5

4245,46 5306,82

2

8

4553,25 5691,56

4

7607080901002430,61

1

3029,91

3

3662,32

2

4261,79

2

4830,37

7

5369,89

6

5881,99

8

6368,19

3

6829,88

02835,71 3240,81

3

5 3645,917 4051,018

3534,89 4039,88

9

4 4544,870 5049,855

4272,71 4883,09

0

7 5493,484 6103,871

4972,09 5682,39

1

0 6392,688 7102,987

5635,43 6440,50

9

2 7245,565 8050,628

6264,87 7159,86

9

1 8054,844 8949,827

6862,33 7842,66

1

4 8822,997 9803,330

7429,55 8490,92

10613,65

9

5 9552,290

6

7968,19 9106,50 10244,82 11383,13

4

7

1

4HTĐ4-K4872ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPThành phần điện áp do dòng điện sét đi trên dây chống sét gây ra.

Tương tự tính được ic(a,t) vàdic (a, t )

như ở thành phần điện áp giáng trên

dtthân cột.

U dcs (t )  0,235.(15.ic (a, t )  16,2.dic (a, t )

 a.M cs (t ))(kV )

dtKết quả tính tốn với các giá trị (a,t):

Bảng 3-10: Giá trị U dcs (a, t ) .

a

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

t

0

-2,708 -5,416 -8,124 -10,832 -13,539 -16,247 -18,955 -21,663 -24,371 -27,079

0,5 -43,292 -86,585-129,877-173,170-216,462-259,755 -303,047 -346,339 -389,632 -432,924

1 -81,377-162,754-244,131-325,508-406,885-488,262 -569,639 -651,016 -732,393 -813,770

1,5-118,352-236,703-355,055-473,406-591,758-710,110 -828,461 -946,813-1065,164-1183,516

2 -154,696-309,392-464,088-618,783-773,479-928,175-1082,871 -1237,567-1392,263-1546,958

2,1-161,911-323,822-485,733-647,644-809,555-971,466-1133,377 -1295,288-1457,199-1619,109Khi có sóng phản xạ từ cột lân cận trở về

a

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

t

2,1 -123,646-247,293-342,491 -437,690 -532,889 -628,088 -723,287 -818,486 -913,685 -970,711

3 -150,770-301,539-420,211 -538,882 -657,554 -776,226 -894,897 -1013,569-1132,240 -1205,437

4 -178,650-357,299-500,740 -644,181 -787,622 -931,063-1074,504 -1217,945-1361,386 -1453,131

5 -204,625-409,250-576,170 -743,091 -910,011-1076,931-1243,851 -1410,771-1577,692 -1687,923

6 -228,980-457,959-647,149 -836,339 -1025,529-1214,718-1403,908 -1593,098-1782,288 -1910,619

7 -251,901-503,802-714,123 -924,444 -1134,765-1345,086-1555,407 -1765,728-1976,049 -2121,930

8 -273,527-547,054-777,432-1007,811 -1238,189-1468,567-1698,945 -1929,324-2159,702 -2322,504

9 -293,966-587,931-837,352-1086,773 -1336,194-1585,615-1835,036 -2084,457-2333,878 -2512,930

10 -313,306-626,612-894,115-1161,619 -1429,123-1696,626-1964,130 -2231,634-2499,137 -2693,758Từ các thành phần điện áp ta tính được Ucđ(a,t).

U cd (a, t )  U C (a, t )  U cudd.dien (a, t )  U cudd.tu (a, t )  U dcs (a, t )  U lvKết quả tính tốn với các a,t khác nhau cho ở bảng

Bảng 3-11: Giá trị U cd (a, t ) .

a

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

t

0 -40,512 -81,025 -121,537 -162,050 -202,562 -243,075 -283,587 -324,099 -364,612 -405,124

0,5 192,079 384,157 576,236 768,314 960,3931152,472 1344,550 1536,629 1728,707 1920,786

1 356,622 713,2441069,8651426,4871783,1092139,731 2496,353 2852,975 3209,596 3566,218TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K4873Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c) Tính suất cắt do sét đánh vào đỉnh cột và lân cận đỉnh cột.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×