1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d) Khi đặt chống sét van gần máy biến áp của trạm:

d) Khi đặt chống sét van gần máy biến áp của trạm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPHình 4-21 Sơ đồ mô phỏng trạm biến áp.

800

[kV]

580360140-80-300

0.000.02(f ile 3-5.pl4; x-v ar t) v :T1Av :T1B0.040.060.08[ms] 0.10v :T1CHình 4-22: Điện áp tại đầu cực MBA.TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K48103ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPNhận xét: Khi đặt thêm chống sét van gần máy biến áp thì biên độ điện áp

tại đầu cực máy biến áp giảm đi đáng kể và bảo vệ được cho cách điện máy

biến áp không bị phá hỏng.

Vậy trạm biến áp với mặt bằng được thiết kế như trong phần trước cần

được đặt chống sét van bảo vệ chống sóng truyền tại đầu đường dây vào trạm

và tại gần máy biến áp do khoảng cách từ máy biến áp đến đường dây là khá

lớn.TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K48104ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁPTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Trần Văn Tớp, Kỹ thuật điện cao áp, Quá điện áp và bảo vệ chống

quá điện áp; Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

2. TS. Nguyễn Minh Chước, Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Kỹ thuật điện

cao áp. Bộ môn Hệ thống điện, trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2002.

2. Vũ Viết Đạn, Giáo trình kỹ thuật điện cao áp. Bộ môn Hệ thống điện,

trường đại học Bách khoa Hà Nội.

4. Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu kỹ thuật điện, Nhà xuất bản khoa học và

kỹ thuật, Hà nội, 2005

5. GS. TS. Lã Văn Út, Ngắn mạch trong hệ thống điện, Nhà xuất bản khoa

học và kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

6. TS. Đào Quang Thạc, TS. Phạm Văn Hòa, Phần điện trong nhà máy

điện và trạm biến áp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

7. PGS. TS. Trần Bách, Lưới điện & Hệ thống điện (tập 3), Nhà xuất bản

khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

8. J.W.Woo, J.S.Kwak, H.J.Ju, H.H.Lee, J.D.Moon, The Analysis Results

of Lightning Overvoltages by EPTM for Lightning Protection Design of 500

kV Substation; Presented at the International Conference on Power Systems

Transisents (ICPST’05) in Montreal, Canada on June 19-23, 2005, Pager No,

IPST05 -111.

9. ATP Rule book – XIX.I- ZnO FITTER to punch Type 92 ZnO branch

cards.

10. ATP Rule book – V.E- Exponential ZnO surge arrester R(i)..

11. Pinceti, P, Giannettoni, M; A simplified model for zinc oxide surge

arresters; Power Delivery, IEEE Transactions on Volume 14, Issue 2, Apr 1999

Page(s):393 – 398.TRẦN TÂN ANHHTĐ4-K48105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d) Khi đặt chống sét van gần máy biến áp của trạm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×