Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chỉ tiêu của dãy số thời gian.

Các chỉ tiêu của dãy số thời gian.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hỗ trợ ơn tập[ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC]-Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn : là hiệu số giữa mức độ kỳ

ngiên cứu (yi) và mức độ của kỳ đứng liền trước (yi-1).i = yi – yi-1

-Lượng tăng ( giảm) tuyệt đối định gốc : là hiệu số giữa mức độ

kỳ ngiên cứu (yi) và mức độ của một kỳ nào đó được chọn làm gốc

thường là mức độ đầu tiên (y1)

i = yi - y1

Mối liên giữa i và i là : i =  i-Lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình là trung bình cộng của

các lượng tăng ( giảm) tuyệt đối liên hoàn.

niy  y

  i1  n  n 1 id

n 1 n 1 n 1d.Tốc độ phát triển.

Tốc độ phát triển là một số tương đối biểu hiện bằng lần hoặc

% phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng qua thời

gian. Tốc độ phát triển có ba chỉ tiêu :

-Tốc độ phát triển liên hoàn phản ánh sự biến động của hiện

tượng giữa hai thời gian liền nhau :

ti yi

y i 1Trong đó ti là tốc độ phát triển liên hoàn của cả thời gian (i) so

với thời gian (i-1).

-Tốc độ phát triển định gốc phản ánh sự biến động của hiện

tượng trong những khoảng thời gian dài:Lê Xuân Quyết Thống kê 38ATrang 18Hỗ trợ ôn tập[ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC]Ti yi

(i= 2,3,...n)

y1Mối liên hệ giữa Ti và ti : Ti = ti

-Tốc độ phát triển trung bình là mức độ đại biểu cho các tốc độ phát

triển liên hoàn

t n  1 t 2 t 3 ....t n n  1  t ie.T ốc độ tăng hoặc giảm

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ của hiện tượng ngiên cứu giữa hai thời

kỳ đã tăng hoặc giảm bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu %. Ta có ba chỉ tiêu

sau :

-Tốc độ tăng hoặc giảm liên hoàn là tỷ số so sánh giữa lượng tăng

hoặc giảm liên hoàn với mức độ kỳ gốc liên hoàn .

ai i

y  y i 1

 i

t i  1

yi 1

y i 1-Tốc độ tăng hoặc giảm định gốc ; là tỷ số so sánh giữa lượng tăng

hoặc giảm định gốc với mức độ kỳ gốc cố định:

Ai  i y i  y1Ti  1

y1

y1-Tốc độ tăng hoặc giảm tuyệt đối bình quân : là chỉ tiêu tương đối

nói lên nhịp điệu tăng hoặc giảm đại diện trong một thời kỳ nhất định .

a t  1e.Giá trị tuyệt đối của 1% tăng hoặc giảm.

Chỉ tiêu này nói lên rằng cứ 1% tăng hoặc giảm của tốc độ tăng

liên hồn thì tương ứng với một số tương đối là bao nhiêu?gi  i

aiLê Xuân Quyết Thống kê 38ATrang 19Hỗ trợ ôn tập[ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC]Chỉ tiêu chỉ tính với tốc độ biến động liên hồn chứ khơng tính với

định gốc vì kết quả ln bằng y1\ 100.

Sự biến động của hiện tượng qua thời gian chịu sự tác sự tấc động

của nhiều nhân tố, ngoài các nhân tố chủ yếu, cơ bản quyết định xu hướng

biến động của hiện tượng, còn những yếu tố ngẫu nhiên gây ra hiện tượng

biến động sai lệch khỏi xu hướng. Vì vậy cần sử dụng các phương pháp

thích hợp để trong một trừng mực nhất định nào đó loại bỏ tác động của

những nhân tố ngẫu nhiên nêu lên xu hướng và tính quy luật của sự biến

động của hiện tượng.

3.Phương pháp biểu diễn xu hướng biến động

cơ bản của hiện tượng.

a.Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian.

Phương pháp này được sử dụng khi một dãy số thời kỳ có khoảng

cách thời gian tương đối ngắn và có nhiều mức độ mà qua đó chưa phản

ánh được xu hướng biến động của hiện tượng.

Cách làm : ghép một số thời gian liền nhau vào thành một khoảng

hời gian dài hơn. ví dụ ghép 3 tháng thành một quý.

b.Phương pháp số trung bình trượt.

Sè trung bình trượt là số trung bình cộng của một nhóm nhất định các

mức độ của dãy số được tính bằng cách loại dần các mức độ đầu, đồng

thời thêm vào các mức độ tiếp theo, sao cho tổng giá trị các mức độ tham

gia tính số trung bình trượt không thay đổi.

Khi sử dụng phương pháp này, việc lùa chọn nhóm bao nhiêu mức

độ để tính trung bình trượt đòi hỏi phải dùa vào đặc điểm biến động của

hiện tượng và số lượng các mức độ của dãy thời gian.

c.Phương pháp hồi quy.Lê Xuân Quyết Thống kê 38ATrang 20Hỗ trợ ơn tập[ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC]Trên cơ sở dãy số thời gian, người ta tìm một hàm số gọi là hàm hồi

quy phản ánh sự biến động của hiện tượng qua thời gian, có dạng tổng

quát : y t f  t , a 0 , a 1 ,....a n 

Trong đó :

y t : mức độ lý thuyếta1, a0, ,....an : các tham sè.

t : thứ tự thời gian.

Để xây dựng được một phương trình hồi quy phản ánh xu hướng

biến động của hiện tượng phải dùa trên cơ sở phân tích đặc điểm của hiện

tượng qua thời gian đồng thời kết hựop với các phương pháp khác.

d.Phương pháp biến động thời vụ.

Sự biến động của một số hiện tượng kinh tế - xã hội thường có tính

thời vụ, nghĩa là hàng năm, trong từng thời gian nhất định sẽ biến động lặp

đi lặp lại. Ví dụ các sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm như bánh

kẹo thường tăng số lượng vào các dịp lễ tết,..biến động thời vụ làm cho

hoạt động của một số ngành khi thì căng thẳng, khi thì nhàn rỗi,.. vì vật

nhiệm vụ của nghiên cứu thống kê biến động thời vụ nhằm hạn chế ảnh

hưởng của biến động thời vụ với sản xuất và sản xuất và sinh hoạt xã hội.

Nghiên cứu biến động thời vụ ta phải tìm ra chỉ số thời vụ thông qua

số liệu của nhiều năm (tối thiểu là 3 năm).

Trường hợp sự biến động khơng có gì đặc biệt, ta xác định hệ số

biến động thời vụ theo cơng thức :

Ii yi

100

y0Trong đó :

y i : sè trung bình của tất cả các mức độ của thời gian cùng tên i

y 0 : sè trung bình của tất cả các mức độ trong dãy số.Ii : chỉ số biến động thời vụ của thời gian iLê Xuân Quyết Thống kê 38ATrang 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chỉ tiêu của dãy số thời gian.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×