Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC

PHẦN 3: ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

*Nghiêncứu tiến hành chiết tách DNA từ 3 loại dịch ối: dịch ối

nguyên không nuôi cấy ( tế bào ối nguyên),dịch ối gồm các tế

bào ối và thành phần tế bào bong trong q trình ni cấy ( tế

bào ối bong), dịch ối gồm các tế bào ối nuôi cấy( tế bào ối bám).

Sử dụng kỹ thuật PCR nhân gen FMR1

*Đã chiết tách được DNA từ các loại tế bào ối nguyên, tế bào ối

bong, tế bào ối bám. DNA sạch và nguyên nhiều khi được chiết

tách ở tất cả các loại tế bào ối. Để tiết kiệm tế bào ối hay dich ối,

chỉ cần chiết tách DNA từ tế bào ối và thành phần của tế bào ối

bong trong q trình ni cấy. Ứng dụng thành cơng trong việc

nhân gen FMR1 đối với DNA của thai nhi chiết tách từ tế bào ối.Gen FMR1 là gì?

• FMR1 là một gen rất quan trọng, khi xảy ra một khiếm khuyết

trong gen FMR1, hiện diện trên NST X là nguên nhân gây ra hội

chứng Fragile X. Có hai loại NST giới tính là X và Y. Khiếm khuyết

của gen FMR1 được biết đến là thiểu năng trí tuệ fragile X1

protein gây cản trở gen sản xuất protein đúng cách. Protein này

đóng một vai trò quan trọng chức năng hệ thần kinh.

• Chẩn đoán hội chứng fragile X bằng việc xét nghiệm có thể thực

hiện ở trẻ có biểu hiện chậm phát triển hoặc có triệu chứng khác

của hội chứng này như vòng đầu lớn hoặc một số khác biệt ở

mặt. Kiểm tra ADN \FMR1 là một xét nghiệm máu được thực hiện

để chẩn đốn. Xét nghiệm này nhằm tìm kiếm sự thay đổi của

gen FMR1 liên quan đến hội chứng fragile X.=> Tách chiết DNA là khâu đầu tiên cơ bản quan trọng để

thực hiện các phương pháp tiếp theo nhằm chuẩn đoán

bệnh và phát hiện bệnh một cách sớm nhất có thểTHANKS

FOR

LISTENINGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×