Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Cơ sở lí luận của vấn đề

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Đội TNTP HCM)là tổ chức của thiếu

niên Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong

trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của

Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực

hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội, Đội lấy

năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu cho đội viên, giúp đỡ

đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi,

cháu ngoan Bác Hồ. Có thể nói hoạt động Đội là một trong những con đường giáo dục

không thể thiếu trong quá trình giáo dục nhân cách cho trẻ, giúp các em phát triển tồn

diện. Đội hoạt động có tính chất đặc trưng đáp ứng nhu cầu của lứa tuổi và đảm bảo các

nguyên tắc giáo dục trẻ em. Trong điều năm chương hai điều lệ Đội ghi rõ: Đội tổ chức

theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của anh chị phụ trách” Cũng chính

lẽ đó mà Đội phải có một lực lượng cán bộ rất quan trọng, đó là Ban chỉ huy liên-chi

đội.

Để có một Liên đội thực sự hoạt động đi vào chiều sâu đạt hiệu quả trong một

năm học trước hết phải có ban chỉ huy liên – chi đội năng nổ, vững vàng trong công tác,

là lực lượng đã được người giáo viên Tổng phụ trách giao trọng trách quan trọng, định

hướng cho mọi hoạt động Đội trong nhà trường.

Ban chỉ huy là đại diện số đông đội viên trực tiếp chỉ huy điều hành các hoạt động

của Đội.Ban chỉ huy Liên đội là những đội viên được Liên đội tín nhiệm bầu ra, có

nhiệm vụ điều hành các hoạt động của đội, thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên trở

thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác Hồ. Ban chỉ huy Đội là cánh tay

đắc lực của Tổng phụ trách và là đơn vị trực tiếp biến Nghị quyết của liên đội thành mọi

hoạt động của Đội trong nhà trường. Ban chỉ huy có giỏi, có năng lực thì cơng việc của

Tổng phụ trách sẽ đỡ vất vả hơn, các em cũng sẽ phát huy được tính sáng tạo, tính năng

động, tự chủ của mình.

Để làm tốt được công tác Đội, đẩy mạnh phong trào Đội trong nhà trường, BCH

Đội phải phát huy được vai trò tự quản, chủ động trong mọi công tác. Sự tự quản của

đội là một trong những nguyên tắc hoạt động của đội TNTP Hồ Chí Minh. Nguyên tắc

này được nêu trong điều lệ Đội. TạiHội nghị lần thứ 3 BCH TW ĐồnTNCS Hồ Chí

Minh, khố VIII thơng qua ngày 25/7/2003 (sửa đổi năm 2008) đã xác định nguyên tắc

tự quản của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như sau: “Tự quản của Đội TNTP

Hồ Chí Minh là thể hiện tính đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng định tổ chức

Đội là của chính các em đội viên, đồng thời cũng thể hiện rõ khả năng làm chủ của các

em.

Vậy “nâng cao vai trò tự quản của Ban chỉ huy Liên Đội” chính là rèn luyện các

nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cho Ban chỉ huy Liên Đội trong việc điều hành các hoạt

động của Đội.Nâng cao tính tự giác, tích cực và có trách nhiệm trong cơng việc được

giao, có ý thức xây dựng khối đồn kết trong Liên Đội, khơng chỉ giúp Đội viên thực

2hiện đúng nguyên tắc, nội qui, qui định của Liên Đội, của Nhà trường, mà còn giúp đỡ

các bạn có hồn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hồn thành tốt các nề nếp,

các phong trào thi đua trong Liên Đội. BCH Liên Đội trở thành những nhân tố tốt, là

những tấm gương sáng được Đội viên, Nhi Đồng toàn trường yêu mến, nể phục và noi

theo.

II. Thực trạng vấn đề:

Liên Đội TH Lê Hồng Phong có 10 Chi Đội và 14 lớp Nhi Đồng với 3 phân hiệu ở

3 địa bàn khác nhau, trong đó có 2 phân hiệu đóng trên địa bàn bn khó khăn (Bn

Eana và bn Drai) nên cơng tác Đội rất khó để tập trung. Trong nhiều năm qua hoạt

động Công tác Đội chưa phát huy được tính tự quản, tự giác của Ban chỉ huy Liên Đội,

đặc biệt là ở các phân hiệu. Tổng phụ trách Đội vẫn còn làm thay cho các em một số

công việc. Dẫn đến kết quả hoạt động Công tác Đội tại liên đội chưa đồng bộ, chưa phát

huy vai trò của tập thể, chưa đạt kết quả cao.

Các BCH Liên, Chi Đội, chưa thật sự chủ động, nhiệt tình trong các hoạt động,

còn trơng chờ vào các Giáo viên phụ trách, tổng phụ trách Đội.

Nguyên nhân là do: bầu chọn BCH Liên Đội trong Đại hội Đội chưa phát huy

tính xung phong, ứng cử, mà chủ yếu dựa vào sự đề cử của Đội viên, mà các em đề cử

đơi khi còn dựa vào cảm tính, tình cảm cá nhân...dẫn đến việc chưa chọn được đúng đối

tượng vào BCH Liên Đội, các thành viên BCH chưa biết chủ động, chưa nhiệt tình

trong quá trình chỉ huy Liên Đội.

Một số thành viên BCH Liên Đội còn chưa hiểu và ý thức được vai trò của mình

trong tập thể. Ban chỉ huy Liên đội chưa phát huy được hết năng lực của mình, chưa chủ

động trong mọi hoạt động, chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến, xây dựng kế hoạch tổ chức

các hoạt động.

Ban chỉ huy Liên Đội còn thiếu các kiến thức, kỹ năng về tổ chức hoạt động công

tác Đội dẫn đến việc các em thiếu tự tin trong khi tổ chức,còn lúng túng trong việc chỉ

huy, điều khiển các hoạt động Đội, từ đó chưa tạo được uy tín cao trong tập thể nên khó

quản được nề nếp, qui định cũng như đẩy mạnh hiệu quả phong trào hoạt động trong

Liên Đội.

Mặt khác, do GV Tổng Phụ trách cũng chưa thật sự tin tưởng các em, còn có tư

tưởng “phải cầm tay chỉ việc” đơi khi còn hay ơm đồm, làm thay cơng việc cho BCH

Liên Đội, dẫn đến thói quen ỷ lại, chưa có trách nhiệm cao, chưa chủ động và chưa phát

huy tích cực đúng vai trò của mình trước tập thể. Từ đó dẫn đến kết quả các phong trào

hoạt động các năm chưa được cao. Cụ thể:STTCÁC PHONG TRÀO

THI ĐUAN.H 2015 -2016N.H 2016 -2017Ghi chú31

2

3

4Tiết kiệm

Kếhoạch nhỏ đợt 1

Kế hoạch nhỏ đợt 2

Vòng tay bè bạn:5

6

7Lon gạo nghĩa tình:

Giúp bạn đến trường

Qun góp từ thiện

giúp gđ bạn hoạn nạn

Giúp bạn vượt khó:

Cơng trình măng non

Phát thanh măng non8

9

10

11

12Gương người tốt việc tốtKhen thưởng cuối năm2.021.000đ

330kg

545.000đ

30 bộ quần áo2.321.000đ

350kg

645.000đ

50 bộ quần áo55 kg gạo

200.000đ95 kg gạo

359.000đ

454.000đ1 cơng trình

1bài/tháng

5 bạn

12/24 lớp5chiếc cặp xách

1 cơng trình

1bài/tháng

5 bạn

12/24 lớpIII. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

Để phát huy vai trò tự quản, nâng cao chất lượng BCH Liên Đội tôi đã tiến hành

nghiên cứu và sử dụng những giải pháp thiết yếu sau:

1. Giải pháp thứ nhất:Lựa chọn và bồi dưỡng năng lực cho Đội ngũ BCH

Liên Đội

*Biện pháp 1: Bầu chọn Ban chỉ huy liên đội:

- BCH Liên Đội là một bộ máy gồm những thành viên để chỉ huy công tác Đội

tại Liên Đội. Bầu chọn BCH Liên Đội được thực hiện ngay từ đầu năm học, trong buổi

Đại hội liên Đội. Trước khi bầu chọn BCH Liên đội cần có một lưu ý sau:

+ Tiêu chuẩn bầu chọn BCH Liên Đội:Các nhân tố bầu chọn phải là các em có

đạo đức tốt, có đầy đủ phẩm chất và năng lực,có hiểu biết về Đội, gương mẫu về các

mặt học tập, tác phong nhanh nhẹn chuẩn mực, đoàn kết với bạn bè, tích cực với cơng

tác Đội…Có khả năng tổ chức và hoạt động tập thể, khả năng lôi cuốn bạn bè vào hoạt

động Đội.

+ Phối hợp với Giáo viên phụ trách trong việc chọn nhân tố bầu cử: Tham mưu ý

kiến của Phụ trách Chi Đội, là những người sâu sát và nắm rõ nhất về đặc điểm cá tính

cũng như năng lực của các em. Có thể trưng dụng và đề cử các em trong BCH của các

Chi Đội.

+ Thăm dò ý kiến của đội viên: Đây là cơng việc khơng kém phần quan trọng, mục

đích là để các em giới thiệu những đội viên gương mẫu, được các em tín nhiệm chọn

làm “ Thủ lĩnh nhỏ tuổi của mình”. Tuy nhiên người TPT phải là người theo dõi và định

hướng cụ thể cho các em, bởi vì các em tiểu học đơi khi còn bầu chọn theo cảm tính yêu

ghét, chưa khách quan.4+ Kiểm tra cụ thể năng lực và uy tín của các em: Trao đổi trực tiếp, trắc nghiệm

khách quan, thử thách một số nhiệm vụ với vai trò tự quản, tạo tình huống có vấn đề để

thử thách, tìm hiểu các em.

+ Ngồi ra: Khi đã có định hướng một số em vào Ban chỉ huy Liên Đội, tôi hướng

dẫn cho các em tập viết bản tự thuyết trình ứng cử trước tồn Liên Đội để giới thiệu bản

thân, và lời hứa thực hiện nhiệm vụ. Điều này là đặc biệt cần thiết vì: Bản thân các em

được rèn tính mạnh dạn, chủ động, tự tin, ý thức được trách nhiệm của mình với nhiệm

vụ. Mặt khác để cho tất cả Đội viên hiểu rõ hơn về vai trò của BCH Liên Đội, tạo sự tin

tưởng và thực hiện theo sự chỉ đạo của BCH Liên Đội.

-Tóm lại:Qua các bước thực hiện biện pháp “lựa chọn Đội ngũ BCH Liên Đội” tôi đã

lựa chọn ra các nhân tố có đầy đủ tố chất, tiêu chuẩn của người chỉ huy, có sự ủng hộ

của giáo viên phụ trách, được sựtin tưởng, tín nhiệm của các bạn Đội viên, hơn nữa,

qua thử thách và các tình huống đưa ra, tôi đã củng cố thêm niềm tin đối với các em. Đó

là các điều kiện cần thiết và là cơ sở, là tiền đề để có được một bộ máy BCH Liên Đội

tự quản hiệu quả.Hình 1: Bộ máy BCH nhiệt tình, năng động chuẩn bị ra mắt toàn Liên Đội

* Biện pháp 2: Giao nhiệm vụ - bồi dưỡng, tập huấn công tác:

-Phân công , giao nhiệm vụ cụ thểcho từng thành viên BCH Liên Đội: Sau khi đã

bầu chọn được BCH Liên Đội ,TPT Đội dựa vào năng lực của mỗi em để giao nhiệm

vụ cho các em phụ trách từng mảng riêng: Phụ trách văn thể mỹ, Phụ trách cờ đỏ, phụ

trách Sao nhi, phụ trách Lao động, phụ trách Nghi lễ, phụ trách Phát thanh măng

non,Phụ trách quản lí sổ sách Đội, Phụ trách các phong trào thi đua,các hoạt động...vv.

Mỗi em Phụ trách chính sẽ phải có trách nhiệm thành lập một đội hoạt động riêng trong

đó sẽ có “Đội trưởng” “đội phó” và “thư ký” cùng với một số thành viên hỗ trợ. Ví dụ:

5DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018 - 2019

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤPHỤ TRÁCH1Vũ Nguyễn Hồi AnLĐ TrưởngChỉ huy chung2Lương Thị Kim ThươngLĐ phóPT P.H. Chính3Nguyễn Vũ Tú AnhLĐ phóPT P.H. Chính4Nguyễn Yến NhiThành viênPT Văn thể mỹ5Nguyễn Thị Minh ÁnhThành viênPT Cờ đỏ6Nguyễn Văn TuấnThành viênPT Lao động VS7Trần Đức ThiệnThành viênPT Sao Nhi8Y Gia Long ByăThành viênPT P.H Buôn Drai9Trần Phan Tuấn AnhThành viênPT P.H Buôn Eana- Tập huấn kỹ năng tự quản cho BCH Liên Đội:

+ Việc tập huấn đầu năm:Nhằm giúp các em hiểu thế nào là công tác tự quản: Đó

là rèn luyện các phương pháp tổ chức, tự phân công, tự điều hành, tự đánh giá công

việc, cách vận động Đội viên tham gia tốt các phong trào do liên đội phát động.

+ Hướng dẫn từng nhiệm vụ hoạt động: Bồi dưỡng các kỹ năng cho từng đội

nhóm trong Ban chỉ huy Liên Đội.

- Lựa chọn các nội dung tập huấn: việc tập huấn bồi dưỡng BCH cần xoáy sâu

vào những nội dung sau:

+ Bồi dưỡng phương pháp công tác của BCH:

Bồi dưỡng cách ghi chép văn bản, thực hiện các sổ sách của đội, báo cáo thi đua,

báo cáo tổng kết.

Phương pháp tổ chức họp BCH Đội : Họp đầu năm, họp giao ban định kỳ hàng

tháng, hàng tuần, họp theo chuyên để, chủ điểm, họp đột xuất, họp thi đua cuối kỳ...

Phương pháp xây dựng kế hoạch: kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần, kế

hoạch theo chủ đề, kế hoạch các phong trào thi đua...

Phương pháp tổ chức và điều khiển sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể: đại hội

Đội, sinh hoạt liên đội, chi đội, các phương pháp tổ chức các trò chơi tập thể...

Phương pháp kiểm tra đánh giá: Đánh giá sau mỗi hoạt động, mỗi phong trào thi

đua, đánh giá xếp loại hàng tháng, hàng kỳ, và cuối năm học.

6Phương pháp chỉ đạo điểm và tổng kết kinh nghiệm: Các hoạt động của các đội

nhóm mẫu, nhận xét, trao đổi kinh nghiệm giữa các đội nhóm với nhau.

+ Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của BCH:

Bồi dưỡng các thủ tục, nghi lễ của đội: Lễ Chào cờ, lễ kết nạp đội viên, lễ phát

động chủ đề...

Bồi dưỡng các phương pháp tổ chức: Tổ chức các buổi hoạt động tập thể, tổ chức

các các tiết sinh hoạt, các trò chơi....

+ Bồi dưỡng tác phong chuẩn mực của BCH:

Bồi dưỡng theo nhiệm vụ được phân cơng: Giúp các em thạo việc, có bản lĩnh

trong giao tiếp và phối hợp với người khác.

Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lí một cách toàn diện, khoa học.

Bồi dưỡng BCH trở thành một cán bộ mẫu mực có kỹ năng nghiệp vụcó uy tín

trong tập thể.

+ Bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ Đội:

Thực hành các động tác nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức cho các

bạn.

Các kỹ năng sinh hoạt Đội: hướng dẫn Đội viên sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao nhi.

- Tóm lại: Qua biệnpháp “Giao nhiệm vụ - bồi dưỡng, tập huấn cơng tác”Người

TPT đã hình thành được một đội ngũ BCH Liên Đội với bộ máy hoạt động rất khoa

học và chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ kiến thức, phương pháp và kỹ năng để có

thể tổ chức các hoạt động Đội một cách hiệu quả nhất, nhằm đạt được kết quả cao nhất

trong công tác Đội tại trường học.Hình 2 : Các em BCH LĐ đã có thể tự chủ động trong mỗi cơng việc

7Hình 3: Qun góp giúp đỡ gia đình bạn gặp hoạn nạn, khó khăn

2. Giải pháp thứ 2:Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá công việc.

* Biện pháp 1:Thông qua danh sách BCH liên đội, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

- Thông qua danh sách BCH liên đội : Trước khi các em trong BCH LĐ chính thức

thực hiện nhiệm vụ của mình, TPT phải có một buổi sinh hoạt trước toàn Liên Đội để

giới thiệu các thành viên của BCH LĐ, của mỗi Đội nhóm và nhiệm vụ của từng đội

nhóm trước tồn Liên Đội để tất cả Đội viên, nhi đồng đều biết, cũng là để tăng sự

nghiêm túc trước toàn Liên Đội, để mỗi thành viên trong BCH LĐ ý thức được trách

nhiệm của mình cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của các em.

- Hướng dẫnmẫuBCH Liên Đội hoạt động: Trước khi cho các đội nhóm chính thức đi

vào hoạt động, TPT luôn hướng dẫn và làm mẫu cụ thể để cho các hiểu và nắm bắtrõ

hơn. Trong quá trình hướng dẫn cũng phải đưa ra them tất cả cac tình huống có thể xảy

ra để các em tập luyện xử lý.

- Giám sát, tổ chức thực hiện: Trong suốt q trình làm việc của các em, Tổng phụ

trách khơng được bỏ mặc các em mà phải thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt

động của các em, giúp đỡ kịp thời khi các em gặp khó khăn, khúc mắc. Tuy nhiênTPT

phải linh hoạt, tế nhị, khéo léo cho các em tự nghĩ cách khắc phục và điều chỉnh trước

khi người TPT ra mặt giải quyết những khó khăn đó, khơng nên nóng lòng can thiệp

sớm vì như vậy sẽ làm giảm khả năng sáng tạo, linh hoạt của các em.

- Tóm lại: Khi thực hiện biện pháp “Thơng qua danh sách BCH Liên Đội, hướng dẫn,

tổ chức thực hiện” sẽ làm cho đội ngũ BCH Liên Đội cảm thấy tự tin hơn trước tập thể,

trước các nhiệm vụ được giao.8Hình 4: BCH Liên Đội ở các phân hiệutổ chức sinh hoạt trong tiết chào cờ.

* Biện pháp 2: Kiểm tra và đánh giá công việc:

- Kiểm tra:

+ Sau khi các em hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần, mỗi tháng, Ban chỉ huy Liên Đội lại

họp định kỳ để kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các em, đánh giá

được năng lực, ưu điểm, khuyết điểm của từng em. Từ đó đề ra những hướng khắc phục

các mặt hạn chế, phát huy tối đa những năng lực vượt trội, rút kinh nghiệm để phân

công và giao nhiệm vụ phù hợp hơn cho những lần tiếp theo.

+Ghi lại những thông tin cần lưu ýsau kiểm tra:Trong quá trình kiểm tra, giám sát,

hướng dẫn, đánh giá cơng việc, thì người Tổng phụ trách Đội cần có một sổ tay ghi

chép riêng, để ghi chú lại những thông tin cần lưu ý để xác nhận kết quả, động viên,

khích lệ, nhắc nhở hay hướng dẫn cho các em, tạo hướng đi đúng đắn, hiệu quả trong

công việc của các em.

- Động viên, khích lệ, khen thưởng:

+ Ghi nhận, TPT phải ghi nhận kết quả các em làm được để tuyên dương, khen

thưởng, động viên, khích lệ tinh thần các em trong Ban chỉ huy Liên Đội, tạo động

lựccho các em phát huy hết khả năng tính tích cực, sáng tạo để hồn thành tốt cơng việc

của mình.

+Khen thưởng phải cơng bằng, khách quan, chính xác và kịp thời để tạo niềm tin cho

các em nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

- Tóm lại: Sau “Kiểm tra, đánh giá cơng việc” TPT giúp các em ln có tinh thần tích

cực, tự giác hơn với nhiệm vụ của mình, giúp các em nâng cao ý thức thi đua thực hiện

xuất sắc mọi cơng việc được giao.

9Hình 5 : Khen thưởng các công tác Đội.

3. Giải pháp thứ ba:Đề caovai trò của các em trong mỗi hoạt động tập thể và

trong xếp loại thi đua của các Chi Đội trong tồn Liên Đội:

- Phát huy tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của BCH Liên Độitrong các hoạt

động:Trong mỗi tiết chào cờ đầu tháng, các buổi sinh tập thể, hay các hoạt động lớn

TPT cho các em thực hiện từ khâu chuẩn bị tổ chức, phân công, tổ chức thực hiện cho

đến nhận xét ưu khuyết điểm sau mỗi hoạt động, cũng như xếp loại thi đua của mỗi lớp,

mỗi Chi Đội trong mỗi hoạt động, mỗi phong trào thi đua. Điều đó giúp các em thấy

được tầm quan trọng của mình trước tập thể và ý thức hơn về nhiệm vụ được giao để

tích cực, tự giác hơn trong cơng việc của mình.

- Đề cao vai trò của các em trong việc xếp loại thi đua của Liên Đội:Sau mỗi tuần,

mỗi tháng và sau mỗi hoạt động Tổng Phụ Trách Đội lại tổ chức họp BCH Liên Đội để

tổng hợp kết quả và xếp hoại thi đua của các Chi Đội trong tháng, trong các hoạt động

phong trào thi đua, cho các em trong BCH Liên Độinêu ra những ưu điểm, tồn tại của

các Chi Đội, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các em để làm căn cứ xếp loại thi đua

của các lớp, các Chi Đội.Hình 6: Các hoạt động lớn thành cơng của các em trong BCH Liên Đội

10Hình 7: Hoạt động múa hát tập thể sân trường do các em trong BCH hướng dẫn, tập

luyện.

IV. Tính mớicủa giải pháp:

Theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, nguyên tắc hoạt động của Đội là đề cao

nguyên tắc tự quản – tự giáo dục của đội viên, và để cho tổ chức Đội được phát huy tối

đa ngun tắc đó thì bộ máy BCH Liên Đội là đội ngũ chủ chốt và không thể thiếu. Với

những giải pháp cụ thể như trên, các em trong Ban chỉ huy Liên Đội đã tự giác thực

hiện công việc của mình một cách tích cực, tự tin và năng động sáng tạo, tạo cho các em

có khơng khí làm việc thoải mái. Đặc biệt các em đã thể hiện được tính tích cực, tự giác,

tự quản, tự chủ trong công việc, đã tập dượt cho các em thực hành dân chủ, có thói quen

xử lý mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, quyền lợi và nghĩa vụ để đưa phong trào của

Liên Đội được đi vàokhuôn khổ, có chiều sâu.Trong q trình làm việc tơi có thể gặp gỡ

riêng từng em trong BCH để kịp thời động viên khích lệ những cố gắng của từng em,

tạo điều kiện để mỗi em phát huy tốt nhất thế mạnh của mình và góp ý chân thành về

những hạn chế thiếu sót có thể có. Từ đó giúp mỗi em dần dần tiến bộ, trưởng thành.

Điều quan trọng là khơng bao giờ làm mất tính tự chủ, tự tin trong các em.

Tổng phụ trách Đội phải tin tưởng vào khả năng của các em, mạnh dạn giao công

việc cho các em, không nên nghĩ các em con nhỏ chưa làm được nên việc gì cũng làm

thay. Muốn các em làm tốt thì ban đầu giao việc dễ, kèm cặp sau đó giao việc khó dần,

Tổng phụ trách rút dần vai trò của mình để các em thay thế dưới sự hướng dẫn của

mình. Phải kiên trì khơng nóng vội trong giao việc, nên để các em phát biểu ý kiến của

mình để tìm phương pháp giải quyết cơng việc và sau mỗi công việc nên để các em tự

kiểm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm. Sau đó Tổng phụ trách mới đưa ý kiến, hướng

cho các em biết cách làm.

V. Hiệu quả SKKN:

Sau thời gian áp dụng đề tài vào thực tế tại Liên đội, tôi nhận thấy hoạt động Công

tác Đội của Liên Đội ngày càng phát triển. Các em trong Ban chỉ huy Liên Đội luôn có

tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo, khẳng định mình trong mọi hoạt động Đội, hồn

thành tốt mọi cơng việc được giao, trở thành cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách Đội.11Phong trào hoạt động Đội tại đơn vị ngày càng phong phú, mang tính giáo dục, tính

lan toả cao, thu hút được các em đội viên, nhi đồng tham gia, tạo nhiều sân chơi góp

phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Kết quả thu được đến tháng 4 năm 2018 – 2019 :STTCÁC PHONG TRÀO

THI ĐUAKết quả

Khi chưa áp

dụng SKKNKết quả sau khi áp dụng SKKNN.H 2016 -2017N.H 2017 -2018 N.H 2018 – 20191

2

3

4Tiết kiệm

Kế hoạch nhỏ đợt 1

Kế hoạch nhỏ đợt 2

Vòng tay bè bạn:2.321.000đ

350kg

645.000đ

50 bộ quần áo3.541.000đ

465kg

1.454.000đ

85 bộ quần áo3.755.000

496.000

1.750.000

95 bộ5Lon gạo nghĩa tình:95 kg gạo165kg gạo200kg gạo6Giúp bạn đến trường359.000đ 5 chiếc bàn học

mớiMột chiếc xe

đạp7Quyên góp từ thiện

giúp gđ bạn hoạn nạn

Giúp bạn vượt khó:454.000đ1.755.000đ1.955.0005chiếc cặp

xách

1 cơng trình

1bài/tháng

5 bạn

12/24 lớp

Vững mạnh10 bộ quần áo

mới

1cơng trình

2 bài/tháng

10 bạn

17/24 lớp

Xuất sắc5 chiếc bàn học8

9

10

11

12

13Cơng trình măng non

Phát thanh măng non

Gương người tốt việc tốtKhen thưởng cuối năm

Xếp loại thi đuaGhi

chú5 cơng trình

8 bài/tháng

50 bạn

24/24 lớp

(chưa có kết quả)Phần thứ ba: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

I/ Kết luận :

Qua nghiên cứu đề tài, tôi thấy việc phát huy vai trò tự quản của Ban chỉ huy

Liên Đội là vô cùng quan trọng. Bởi đây là lực lượng chính điều hành mọi hoạt động

của Đội, là yếu tố quyết định sự thành công của công tác Đội và phong trào thiếu nhi, để

thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên, thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan

Bác Hồ và lực lượng dự bị của Đồn TNCS Hồ Chí Minh. Khơng có Ban chỉ huy Đội

giỏi, biết tự quản tức là khơng có Liên Đội mạnh.

Cũng chính vì vậy, tơi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài này, đưa ra được các giải

pháp áp dụng vào thực tế tại Liên Đội, nhằm phát huy vai trò tự quản của Ban chỉ huy

Liên Đội và đạt được những kết quả nêu trên.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×