Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường Mầm Non Sao Mai đóng trên địa bàn xã thuộc diện xã còn khó khăn, hầu hết phụ huynh làm nghề nông nên thời gian chủ yếu họ tập trung vào làm kinh tế dẫn đến tình trạng ít quan tâm đến con em của mình về tất cả các mặt như chăm sóc – giáo dục trẻ, cũ

Trường Mầm Non Sao Mai đóng trên địa bàn xã thuộc diện xã còn khó khăn, hầu hết phụ huynh làm nghề nông nên thời gian chủ yếu họ tập trung vào làm kinh tế dẫn đến tình trạng ít quan tâm đến con em của mình về tất cả các mặt như chăm sóc – giáo dục trẻ, cũ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp kết hợp với phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ

5 - 6 tui ti Trng Mm Non Sao Maivề tất cả các mặt: Đức ,trí, thể ,mỹ, lao động để chuẩn bị

tốt cho trẻ vào lớp 1.

II. Mc ớch nghiờn cu:

Hng ti mc ớch trang bị đầy đủ về tất cả các mặt:

Đức,trí, thể ,mỹ, lao động. Tụi nghiờn cu Mt s biện pháp kÕt hợp

phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Sao

Mai ” nhm trang bị đầy đủ về tất cả các mặt: §øc ,trÝ, thĨ

,mü, lao ®éng cho trẻ đặc biệt là lứa tuổi mầm non. Vì vậy việc phối hợp

với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ là một phần quan trọng trong

nội dung giáo dục trẻ, việc chăm sóc giáo dục trẻ tạo được sự thống nhất giữa

gia đình và giáo viên về nội dung phương pháp, cách thức tổ chức chăm sóc

giáo dục trẻ ở lớp học cũng như ở nhà, tránh đựơc những mâu thuẫn về cách

chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành thói quen và

các phẩm chất nhân cách tốt ở trẻ. Đối với giáo viên thì sẽ chăm sóc trẻ một

cách khoa học hơn cũng thơng qua đó sẽ giúp phụ huynh hiểu hơn về cơng việc

mà giáo viên làm hằng ngày, giúp cho phụ huynh có mối quan hệ mật thiết, thân

thiện hơn với giáo viên.

Sự kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh sẽ trang bị cho trẻ những gì tốt

nhất kể cả về mặt vật chất và tinh thần giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Phần thứ 2 – Giải quyết vấn đề

I. Cơ sở lí luận của vấn đề:

Trong bối cảnh kinh tế trên tồn thế giới nói chung và bối cảnh kinh tế Việt

Nam hiện nay nói riêng, thì giáo dục được xã hội nhìn nhận với con mắt rất tích

cực, mọi vấn đề về giáo dục nhất là việc kết hợp với phụ huynh một cách chặt

chẻ để chăm sóc giáo dục trẻ thường được chú trọng, quan tâm nhiều hơn. Kết

hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc cũng như giáo dục trẻ góp phần quan

trọng và rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Phương pháp phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ

mầm non được coi là hệ thống các nguyên tắc chủ yếu nêu lên những phương

hướng xác định, mục đích yêu cầu, nội dung và cách thức để chăm sóc giáo dục

trong những điều kiện cụ thể để đạt mục đích đề ra. Với ý nghĩa này phương

pháp đồng nghĩa với chiến lược hành động chung nhất, phương hướng để đạt

được mục tiêu phối hợp ở cấp độ hai, phương pháp là cách thức tổ chức là

phương thức tổ chức phối hợp hoạt động chung giữa hoạt động của cô và hoạt

động của phụ huynh tại gia đình nhằm thực hiện được mục đích và u cầu nội

dung của việc chăm sóc giáo dục. Ở cấp độ cuối cùng phương pháp là thủ pháp

đó chính là các hoạt động, các thao tác cụ thể nối tiếp nhau để thực hiện nhiệm

vụ chăm sóc giáo dục nào đó. Như vậy, chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu

phương pháp dạy học ở cả 3 cấp độ.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh2Trường Mầm Non Sao MaiMột số biện pháp kết hợp với phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ

5 - 6 tuổi tại Trường Mầm Non Sao MaiTrên cơ sở đó, phương pháp chăm sóc cũng như giáo dục ở lứa tuổi mẫu

giáo được xem như là cách thức hướng dẫn của nhà giáo dục với trẻ mầm non

nhằm mục đích lĩnh hội những kiến thức kỹ năng, kỹ xảo, hình thành thế giới

quan và phát triển các năng lực khác. Với định nghĩa, phương pháp chăm sóc

giáo dục trẻ mầm non khơng chỉ được xem dưới góc độ nhà giáo dục đưa ra ý

kiến thức đến trẻ theo cách thức nào, mà còn xem xét cả hoạt động nhận thức

của trẻ diễn ra như thế nào. Bởi những kiến thức mà trẻ nắm được là sản phẩm

của chính hoạt động của trẻ chứ không phải của nhà giáo dục. Thơng qua hoạt

động có tính khác nhau mà trẻ nắm được những kiến thức. Vì vậy, việc tổ chức

các hoạt động mang tính chất phối hợp giữa phụ huynh với giáo viên đóng vai

trò quyết định.

Được ban hành Theo Thơng tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn bản này quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ

em năm tuổi gồm: nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; trách nhiệm

của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non; được áp dụng đối với

các trường mầm non Bộ chuẩn này gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ số,

được ban hành nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm

non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em

năm tuổi vào lớp 1; là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo

dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ

mẫu giáo năm tuổi; là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát

triển của trẻ mẫu giáo năm tuổi, đồng thời là căn cứ để xây dựng chương trình,

tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc phụ huynh việc chăm sóc, giáo dục trẻ

em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em, trên cơ sở đó

tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã

hội.

Căn cứ quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ký ngày 28/3/2008 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hướng

dẫn tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, làm cầu nối giữa

cha mẹ trẻ với nhà trường, hỗ trợ nhà trường trong việc vận động phụ huynh

tham gia thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Căn cứ quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo việc ban hành Điều lệ Trường mầm non. Tại Điều 46, chương

VII của Điều lệ nêu rõ nhiệm vụ của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu

giáo độc lập trong công tác phối kết hợp với gia đình và xã hội để nâng cao chất

lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, trong đó có nhiệm vụ "tuyên truyền,

phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng".

Ngày 23/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số

71/2008/CT-BGDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội

trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, trong đó nêu rõ: "Đối với

các trường mầm non cần tập trung: trao đổi thông tin thường xuyên giữa nhà

trường với gia đình; kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học ni

Người thực hiện: Nguyễn Hồi Thanh2Trường Mầm Non Sao MaiMột số biện pháp kết hợp với phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ

5 - 6 tuổi tại Trường Mầm Non Sao Maidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xử lí kịp thời các vấn đề liên quan đến chăm

sóc, ni dưỡng trẻ em trong trường học".

Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên cụ thể là module 40 về việc phối

hợp với phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ. Căn cứ vào kết quả bồi dưỡng thường

xuyên của cá nhân trong các năm học trước, nay tôi xây dựng kế hoạch bồi

dưỡng thường xuyên của năm học nhằm sát thực tại một số nội dung trong

modul 40 để phù hợp với đề tài kết hopự với phụ huynh trong việc chăm sóc

giáo dục trẻ 5-6 tuổi để nghiên cứu .

II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:

Vào những năm học trước, tôi đặc biệt chủ động kiểm tra khảo trẻ tại lớp

lá. Thống kê tỷ lệ đầu năm kết quả như sau:

Lớp lá 1 năm học 20162017 (40 học sinh)Lớp lá 2 năm học

2017-2018 (37 học

sinh)Nội dung thực hiện

Số học sinh

đạtTỷ lệSố học sinh

đạtTỷ lệTỷ lệ chuyên cần của trẻ3280 %3080 %Tỷ lệ trẻ bán trú tại trường3485 %3286 %Tỷ lệ suy dinh duỡng615%514%3587,5%

khá tốt3389% khá

tốtChất lượng trẻ

Xây dựng đóng góp cho lớpKhơng cóKhơng có*. Thuận lợi:

Bản thân là giáo viên trực tiếp dạy lớp 5 tuổi đã nhiều năm nên việc nắm

bắt được tâm lý của học sinh là khá tốt, hơn thế nữa bản thân không chỉ đơn

thuần là một giáo viên mà cũng là một phụ huynh nên việc phối hợp giữa phụ

huynh học sinh và giáo viên trong việc chăm sóc trẻ là một việc vơ cùng quan

trọng. Bản thân được nắm nhiều kiến thức, được học hỏi và tiếp thu đầy đủ các

chuyên đề của phòng giáo dục cũng như nhà trường đưa ra. Tôi được phân công

vào lớp là 1, là lớp điểm nên được ban giám hiệu quan tâm đầu tư đồ dùng , đồ

chơi,trang thiết bị dạy học đầy đủ hơn so với các lớp trong trường, lại huy động

được các cháu đến lớp đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ cháu trai và cháu gái ngang

nhau,các cháu ít nên thuận lợi trong việc chăm sóc ni dưỡng và giáo dục trẻ.

*. Khó khăn.Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh2Trường Mầm Non Sao MaiMột số biện pháp kết hợp với phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ

5 - 6 tuổi tại Trường Mầm Non Sao MaiBên cạnh đó thì số lượng các cháu trong lớp thuộc hai khu vực khác nhau

trong xã nên không thuận tiện cho việc phối hợp giữa phụ huynh và cô giáo.

Các cháu chủ yếu là con nông dân, bố mẹ đi làm ăn xa chủ yếu ở với ông bà nên

việc quan tâm đến trẻ cũng còn nhiều hạn chế đồng thời việc phối hợp với phụ

huynh gặp rất nhiều khó khăn.

Về phụ huynh: Một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về các nội dung

chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non, ít để ý đến con mình

đang học cái gì , hoạt động ra làm sao, ăn như thế nào, nên công tác tun

truyền về nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ chưa có hiệu quả.

Giáo viên thiếu mạnh dạn trong việc phối hợp với phụ huynh, chưa tìm ra

biện pháp để tuyên truyền đầy đủ các nội dung giáo dục trẻ.

- Thành công, hạn chế:

Tôi đã luôn nhận được sự quan tâm tận tình cũng như ln có những chỉ

đạo sát sao của Ban Giám Hiệu nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ của

giáo viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như bồi dưỡng chuyên môn cho

giáo viên.

Phụ huynh trong lớp đa số làm nghề nơng nhưng đã nhiệt tình giúp đỡ tơi

trong cơng tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

Học sinh được đi học đúng độ tuổi và thực hiện đúng chương trình mầm

non theo quy định. Trẻ yêu thích đến trường ,vui vẻ, gần gũi và quý mến cô

giáo, trẻ phát triển tốt.

*Mặt yếu:

Một số trẻ tiếp thu chậm, đặc thù hầu như 100% trẻ nói theo ngon ngữ địa

phương nên phát âm con hạn chế. Một số trẻ trong lớp còn có tính thụ động ít

giao lưu trong giờ chơi. Đa phần cha mẹ học sinh là nơng dân nên chưa có thời

gian và sự hiểu biết sâu rộng về các phương pháp phối hợp với giáo viên để

chăm sóc và giáo dục trẻ đuợc tốt

Tài liệu phục vụ cho hoạt động này còn khiêm tốn.

- Các nguyên nhân, các yếu tố tác động

Như đã nêu ở trên, việc tổ phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc

và giáo dục trẻ trong thời gian vừa qua chưa đạt hiệu quả cao. Những yếu tố

khách quan khác làm cho thực trạng của đề tài còn tồn tại nhiều hạn chế như

kinh nghiệm giảng dạy chưa lâu, sự tích lũy chun mơn còn gặp nhiều hạn

chế. Khả năng giao tiếp với phụ huynh còn nhiều hạn chế, khi muốn biểu đạt

mong muốn của cơ giáo về trẻ còn lúng túng thiếu nhanh nhẹn.

Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình trong quá trình học

tập. Trong lớp một số trẻ nhận thức còn hạn chế, một số trẻ đi học chưa đều.

Xác định loại tiết để chọn phương pháp thích hợp. Đồ dùng trực quan

phục vụ tiết học sinh động, phong phú, đa dạng.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh2Trường Mầm Non Sao MaiMột số biện pháp kết hợp với phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ

5 - 6 tuổi tại Trường Mầm Non Sao MaiIII. Các giải pháp đã tiến hành và giải quyết vấn đề.

- Mục tiêu của giải pháp, biện pháp

Đặt ra mục tiêu cho mình trong cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ tôi hiểu

được một điều việc kết hợp với phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ

là vơ cùng quan trọng nhằm hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách của

con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế mỗi cơ giáo mầm non có trách

nhiệm góp phần đào tạo thế hệ trẻ những con người phát triển tồn diện về nhân

cách và trí tuệ cho trẻ mẫu giáo.

Trong năm học này tôi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành,

của trường cũng như chuyên môn phát động và luôn lấy mục tiêu gần gủi với

phụ huynh, thường xuyên liên lạc với phụ huynh để cùng nhau chăm sóc, giáo

dục cho trẻ và tôi cũng cho đây là nhiệm vụ hàng đầu trong việc chăm sóc giáo

dục trẻ, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục cho trẻ những kiến thức cũng như hành

trang để trẻ bước qua môi trường khác một cách tự tin thì việc hình thành từ khi

trẻ còn học mẫu giáo là rất quan trọng chính vì vậy tơi đặt ra mục tiêu trẻ phải

đạt tỷ lệ cao trong vấn đề này, để góp một phần nhỏ bé của mình vào quá trình

hình thành cho trẻ một nhân cách theo mục tiêu của ngành, của toàn xã hội.

- Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, giải pháp

Biện pháp 1: Thành lập hội cha mẹ của nhóm lớp

Dựa trên cơ sở thành lập hội cha mẹ phụ huynh của nhà trường tôi đã mạnh

dạn họp phụ huynh xin thành lập hội phụ huynh của nhóm lớp mình với các

thành viên như sau : Lớp có các cháu chủ yếu thuộc ba khu vực khác nhau trong

xã nên tôi đã bầu ba phụ huynh làm ba tổ trưỏng của ba khu vưc , mổi người

chịu trách nhiệm một khu vực với các nội dung như: Xây dựng kế hoạch năm

học ,tháng, được hội phụ huynh thông qua,phối hợp thống nhất giữa nội quy ,

quy định của trường, chỉ đạo theo giỏi sơ kết , tổng kết, rút kinh nghiệm thường

xuyên, theo định kỳ, thơng báo giờ đón trả trẻ của trường vv…

Tôi đã đề ra biện pháp thành lập hội cha mẹ của nhóm lớp với các nội dung

hoạt động như :

Cô giáo bàn và thống nhất với cha mẹ về nội quy của lớp

Thống nhất các hình thức và phối hợp cụ thể của hội phụ huynh trong từng

giai đoạn và của cả năm học .

Lập hồ sơ liên kết như sổ liên lạc giữa cô giáo với phụ huynh

Ví dụ : Vào đầu năm học cơ giáo thơng báo về nội quy của lớp như sau :

Động viên con đi học đềuNgười thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh2Trường Mầm Non Sao MaiMột số biện pháp kết hợp với phụ huynh trong cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ

5 - 6 tuổi tại Trường Mầm Non Sao MaiĐưa đón con đúng giờ quy định của nhà trường (Giờ mùa đơng. Đón trẻ

lúc 6h4 phút -7h45 phút – Trả trẻ lúc 16h15phút, giờ mùa hè. Đón trẻ lúc 6h30

-7h30 phút - Trả trẻ lúc 16h30 phút )

Đưa con tận tay cho cơ giáo khơng để con ngồi cổng đi vào.

Thường xuyên xem bảng thông báo của trường,của lớp để kịp thời nắm bắt

được thông tin

Ghi rõ tên con vào đồ dùng riêng ,khăn mặt ,ba lô,giầy ,dép.

Quan tâm và dạy con những hành vi, thói quen như biết chào hỏi , xin cảm

ơn. Biết vệ sinh thân thể,vệ sinh môi trường trong và ngồi lớp học(Hình ảnh họp Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh)

Việc thành lập hội cha mẹ học sinh của nhóm lớp giúp phụ huynh nắm bắt

được các hoạt động trong ngày của trẻ tại truờng. Từ đó giúp phụ huynh hiểu và

có kế hoạch phối hợp với giáo viên trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ mang

để lại hiệu quả cao hơn.

Biện pháp 2: Thiết kế góc tuyên truyền

Để phụ huynh nhận thức và hiểu được những nội dung hoạt động trong

ngày của, lớp. Tôi đã đưa các nội dung trong tuần ,trong tháng vào góc tun

truyền bố trí treo ở chổ ra vào của cữa chính ,để hàng ngày phụ huynh đưa con

đến trường họ nhìn thấy các nội dung hoạt động trong tháng.

Ví dụ: Tháng 9 nhà trường tổ chức cho trẻ vui: “ Tết trung thu” Phát động

thi đua các lớp vận động phụ huynh mua đèn ông sao để tổ chức cho trẻ vui

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh2Trường Mầm Non Sao MaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường Mầm Non Sao Mai đóng trên địa bàn xã thuộc diện xã còn khó khăn, hầu hết phụ huynh làm nghề nông nên thời gian chủ yếu họ tập trung vào làm kinh tế dẫn đến tình trạng ít quan tâm đến con em của mình về tất cả các mặt như chăm sóc – giáo dục trẻ, cũ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×