Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Make a greeting card for Tet. Then write wishes to your friend.

Make a greeting card for Tet. Then write wishes to your friend.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4Work in pairs. Ask your partners about their plans for the summer holidays.

Then tell the class about them.- Tiến hành tương tự Unit 5.

Giải pháp 3: Cách thực hiện dự án nhỏ theo cá nhân tại nhà

Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích của dự án sau khi kết thúc Lesson 2

của mỗi đơn bị bài học.

Bước 2: Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện dự án tại nhà trước

khi học Lesson 3. Cung cấp worksheet hoặc hướng dẫn chi tiết, đưa ta gợi ý

hoặc sản phẩm minh họa nhiệm vụ dự án.

Bước 3: Thu sản phẩm của học sinh, có thể tổ chức trưng bày hoặc triển lãm

để làm mới mẻ hình thức báo cáo. Tổ chức cho học sinh trình bày trước lớp

bằng cách thuyết trình khi dạy phần 6. Project của những bài học phù hợp. Học

sinh quan sát và nhận xét. Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh trong lúc giới

thiệu sản phẩm của mình.

1. Unit 7: What do you like doing? – Project: MY COLLECTION

Collect things that you like (e.g., stickers, stamps, candy wrappers) and show

them to your classmates.- Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong lúc trình bày lại

trước lớp; có cơ hội tự tìm tòi, nghiên cứu và khám phá.

- Nội dung: Cho các bạn xem vật mình sưu tầm được.

- Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích bài tập.

2) Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện dự án tại nhà.14Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 43) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản phẩm theo nhóm, trình

bày trong nhóm trước khi trình bày trước lớp. Học sinh tự nhận

xét, nhận xét chéo và giáo viên nhận xét.Bộ sưu tập sticker của học sinhGiới thiệu trong nhóm trước khi trình bày trước lớp2. Unit 12: What does your father do? – Project: MY FAMILY’S JOB

Draw a family tree about their job and appearence- Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong lúc trình bày lại

trước lớp; tóm tắt lại kiến thức đã học về từ vựng các thành viên trong gia đình,

ngoại hình của mỡi người.

- Nội dung: Cho các bạn xem nghề nghiệp của các thành viên trong gia

đình.

- Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích bài tập.

4) Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện dự án tại nhà;

đưa sản phẩm làm mẫu của giáo viên, khuyến khích học sinh sử

dụng bản đồ tư duy.

5) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản phẩm theo nhóm, trình

bày trong nhóm trước khi trình bày trước lớp. Học sinh tự nhận

xét, nhận xét chéo và giáo viên nhận xét.

3. Unit 18: What’s your phone number? – Project: MY CONTACTS

Using mindmap to show your friends your members family’s phone

number15Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4- Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong lúc trình bày lại

trước lớp; sử dụng được sơ đồ tư duy đơn giản.

- Nội dung: Nói được số điện thoại của các thành viên trong gia đình.

- Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích bài tập.

2) Hướng dẫn học sinh sơ đồ tư duy đơn giản để thiết kế danh

bạ có số điện thoại của các thành viên trong gia đình; tổ chức

cho học sinh thực diện dự án tại nhà.

3) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản và trình bày trước lớp.

Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi với những tác phẩm ấn

tượng. Học sinh tự nhận xét và giáo viên nhận xét.Giới thiệu sản phẩm theo cặpDanh bạ theo sơ đồ tư duyGiải pháp 4: Cách thực hiện dự án nhỏ theo nhóm tại nhà

Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích của dự án.

Bước 2: Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện dự án sau khi học

xong Lesson 2 theo nhóm tại nhà, hình thức làm việc nhóm tương tự như trên

lớp. Giáo viên chia nhóm, phân cơng nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể

cho các thành viên trong nhóm. Các thành viên trong nhóm phải được chia đều

các thành viên có lực học tốt và khá để đảm bảo hoạt động nhóm có hiệu quả,

học sinh có thể giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện dự án. Hướng dẫn học

sinh chọn địa điểm làm nhóm phù hợp về khoảng cách địa lí, các thành viên

trong nhóm phải tuân thủ thời gian và yêu cầu mà nhóm đưa ra, tuyệt đối phải

đảm bảo an tồn cho mỡi cá nhân. Giáo viên đưa ra thời hạn nộp dự án (trước16Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4khi bắt đầu học Lesson 3), đôn đốc việc thực hiện, hướng dẫn ngay khi học sinh

có vướng mắc.

Bước 3: Tổ chức cho học sinh trình bày trước lớp bằng cách thuyết trình hoặc

phân vai. Các nhóm quan sát và nhận xét. Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh

trong lúc giới thiệu sản phẩm của mình.

1. Unit 13: Would you like some milk? – Projec: MY MENU

Make a menu for your small restaurant- Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong lúc trình bày lại

trước lớp.

- Nội dung: Nói được tên các loại đồ ăn, đồ uống.

- Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích bài tập.

2) Hướng dẫn học sinh thiết kế thực đơn đồ ăn và đồ uống theo

nhóm tại nhà, chú trọng sử dụng ý tưởng và hình ảnh minh họa

hợp lí, bắt mắt.Chia nhóm, phân công nhiệm vụ.

3) Tổ chức cho học sinh triển lãm sản và trình bày trước lớp.

Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi với những tác phẩm ấn

tượng. Học sinh tự nhận xét, nhận xét chéo và giáo viên nhận

xét. Các nhóm khác đưa ra câu hỏi phụ: “What your favourite

food/drink?”, “Would you like some …?” và nhận xét. Giáo

viên đánh giá dự án dựa trên các tiêu chí đã đưa ra.17Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4Một số sản phẩm tại nhà của học sinhTrình bày dự án của nhóm trước lớp2. How much is the T-shirt? – MY FUNNY FLASCARDS

Make four flashcards of clothes. Draw a picture of a clothing item

on one side of the card and write the word for it on the other

side.- Thực hiện tương tự như Unit 13.18Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4Flashcard chủ đề quần áo Unit 17Giải pháp 5: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá dự án của học sinh

- Việc đánh giá dự án của học sinh cần dựa vào các tiêu chí sau:

+ Học sinh hướng đến các mục tiêu học tập như thế nào?

+ Học sinh đã sử dụng được những kỹ năng nào?

+ Thái độ học tập của học sinh?

+ Hiệu quả đạt được sau khi học sinh thực hiện dự án?

- Học sinh tự đánh giá.

- Giáo viên kết hợp cho học sinh trong nhóm tự đánh giá, đánh giá của

nhóm bạn và đánh giá của giáo viên.

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ làm việc cuả các thành viên trong

nhóm trong q trình thực hiện dự án.

- Đánh giá chất lượng của sản phẩm thu được từ dự án. Tuyên dương nhóm

và cá nhân xuất sắc; khích lệ, động viên các nhóm chưa hồn thành dự án.

- Xây dựng biểu mẫu đánh giá để học sinh hình dung được các nhiệm vụ cụ

thể, các tiêu chuẩn đánh giá phải rõ ràng, học sinh theo dõi được sự tiến bộ của

bản thân.

- Mẫu phiếu đánh giá dự án học sinh:

ASESSMENT FORM

Project: ……………………………………………………………………………

Class: ………………………………......................................................................

Group

Content

Creativity

Speaking

Time

TOTAL

Skill

3 marksGroup 1

Group 2

Group 3

Group 4

IV.2 marks4 marksTính mới của giải pháp

191 mark10 marksTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Make a greeting card for Tet. Then write wishes to your friend.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×