Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về công tác Đội: Với Ban chỉ huy Chi đội năng động, nhiệt tình, với tinh thần tự giác trách nhiệm ý thức cao cộng với sự rèn luyện tốt. Các em đã luôn thực hiện và tham gia đầy đủ mọi phong trào của Hội đồng Đội, và Liên đội tổ chức.

Về công tác Đội: Với Ban chỉ huy Chi đội năng động, nhiệt tình, với tinh thần tự giác trách nhiệm ý thức cao cộng với sự rèn luyện tốt. Các em đã luôn thực hiện và tham gia đầy đủ mọi phong trào của Hội đồng Đội, và Liên đội tổ chức.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị

I.Kết luận

Tăng cường kỹ năng sống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề

rất cấp bách và cần thiết, việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh cần phải

được chú trọng trong các nhà trường. Nhà trường không chỉ là nơi giúp các em

lĩnh hội tri thức mà còn là nơi bồi dưỡng, rèn luyện các em giúp các em có đầy

đủ cả kiến thức lẫn kỹ năng cần thiết để trang bị cho các em trong cuộc

sống.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động, để học sinh

tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua các hành vi và từ đó hình thành các kỹ

năng; thực hiện sự phối hợp trong và ngoài nhà trường làm tốt cơng tác xã hội

hố trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.Giáo dục kỹ năng sống trong

trường học góp phần rèn luyện, hình thành cho học sinh sống có trách nhiệm

hơn và biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, ứng phó các sức ép, thách thức trong

cuộc sống; thúc đẩy hành vi mang tính xã hội, giảm bớt tỷ lệ phạm pháp.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống còn tạo mối quan hệ thân thiện, cởi

mở giữa thầy, trò, sự hứng thú tự tin, chủ động sáng tạo trong học tập, nâng cao

chất lượng, hiệu quả giáo dục. Học sinh được giáo dục kĩ năng sống xác định

được bổn phận và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh không phải là cơng việc

“một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải có q trình, kiên nhẫn và bằng cả tâm

huyết và ở mọi lúc, mọi nơi, thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em. Kỹ

năng sống rất đa dạng và mang đặc trưng vùng, miền đòi hỏi người giáo viên

phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ

của học sinh và đặc điểm, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương.

Việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống không phải chỉ là công việc của

giáo viên, nhà trường mà của cả xã hội, cộng đồng, có như vậy mới mong đào

tạo ra được những thế hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện

cơng nghiệp hố, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Vấn đề tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS còn cần đến vốn

sống, tình thương và nhân cách của người thầy. Học kiến th ức ở th ầy tr ước

hết là ở tấm gương sống của thầy. Vì vậy để giáo dục k ỹ năng sống cho

học sinh trước hết “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và

sáng tạo” mà ngành Giáo dục đã phát động.

II.Kiến nghị

Để việc giáo dục tăng cường kỹ năng sống cho h ọc sinh có đ ược k ết

quả tốt cần được sự phối hợp của toàn xã hội, của nhà trường, của gia

23đình học sinh. Vì vậy theo tơi thấy cần phải th ực hiện một số ý ki ến nh ư

sau:

Đối với các cấp lãnh đạo hằng năm các cấp lãnh đạo cần tổ chức các

chuyên đề, các lớp tập huấn về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Đối với chính quyền địa phương cần có biện pháp quản lý v ới các

quán Internet, các điểm vui chơi… Thường xuyên kiểm tra việc th ực hiện

hoạt động của các dịch vụ kinh doanh này. Tránh đ ể xảy ra tình tr ạng vi

phạm pháp luật với thiếu nhi trong địa phương. Có phương án để xây dựng

các điểm vui chơi cho thiếu nhi trong địa ph ương, giúp các em có n ơi sinh

hoạt lành mạnh, một biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho thi ếu nhi m ột

cách gián tiếp.

Đối với Nhà trường: cần thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên trong

việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt việc lồng ghép giáo

dục kỹ năng sống trong các môn học chính khóa. Giảng dạy theo quy đ ịnh

đối với các tiết học giáo dục kỹ năng sống trong ch ương trình.T ạo điều

kiện thuận lợi để giáo viên Tổng phụ trách Đội tổ ch ức các hoạt đ ộng

ngoài giờ lên lớp phù hợp với thực tế của nhà trường, phù h ợp v ới tâm lý

học sinh tại Liên đội. Thực hiện tốt các nội dung trong phong trào thi đua

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với 5 n ội dung. Đối v ới

học sinh tiểu học quan trọng nhất là rèn cho các em những kỹ năng c ơ bản

như kỹ năng giao tiêp với thầy cô, cha mẹ, với bạn bè, kỹ năng trong vi ệc

chủ động học tập, giữ gìn sức khỏe, kỹ năng về sự chia sẻ... đ ể tạo tiền đề

tốt cho các em phát triển tương lai.

Đối với gia đình học sinh: Việc giáo dục nhân cách cho học sinh, c ụ

thể là giáo dục kỹ năng sống là một nhiệm vụ không ch ỉ của xã hội, nhà

trường mà quan trọng nữa là gia đình các em. Phụ huynh h ọc sinh c ần

quan tâm chặt chẽ đến hoạt động của các em, đ ến tâm lý c ủa các em. Các

bậc phụ huynh cần quan tâm gần gũi để hiểu các em. Chú ý đ ến các ho ạt

động hàng ngày của các em, cũng như tìm hiểu bạn bè các em là ai, m ối

quan hệ trong xã hội của con em mình như thế nào qua đó chung tay cùng

thầy cơ, nhà trường và xã hội giáo dục con em mình phát tri ển nhân cách

một cách tồn diện, trở thành một người có ích cho xã hội.

Ea Bông, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Người viết24Trương Thị Thái ThịnhNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾNTrần Năng Hiếu

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN25TÀI LIỆU THAM KHẢO

STTTÊN TÀI LIỆUTÁC GIẢ1Sổ tay phụ trách ĐộiNXB Kim Đồng2Người phụ trách thiếu nhi cần biếtNXB Thanh niên3Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở Tiểu NXB Giáo dục

học

Việt Nam4Chuẩn Kiến thức Kĩ năng5Sách báo; Internet; Các kênh truyền hình,…6Các cơng văn, văn bản liên quan đến giáo dục kỹ Bộ GD&ĐT

năng sống(CV số: 463; 4026/ BGD&ĐT, Các

modul Bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học...)NXB Giáo dục

Việt Nam26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về công tác Đội: Với Ban chỉ huy Chi đội năng động, nhiệt tình, với tinh thần tự giác trách nhiệm ý thức cao cộng với sự rèn luyện tốt. Các em đã luôn thực hiện và tham gia đầy đủ mọi phong trào của Hội đồng Đội, và Liên đội tổ chức.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×