Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

27Bảng 3.1.1.1.a.1 TPHH của tinh dầu trầm hương A. crassnaSTTThời

gian lưuTên chất(phút)28Khối

lượng

phân tửHàm

lượng

(%)Độ tương

hợp khối

phổ15.533Benzylacetone

(4-Phenyl-2-butanone)1481.824914211.445Spathulenol22012.824822312.626Dihydro-β-agarofuran2220.774871412.719Aromadendrene2040.907824514.814β-Costol2200.824815616.695Cis-α-Santalol2204.296832717.356Isoaromadendrene epoxide2202.112805819.552epi-γ-Eudesmol2224.197877920.431γ-Eudesmol2223.0319061020.778Cubenol2222.0738361121.069Guaia-1(10),11-diene

(α-Bulnesene)2042.5628061221.492α-Guaiene2047.7388431322.020β -Eudesmol2227.18101422.227Agarospirol22212.1048741523.6813-Isopropyl-4a,5dimethyloctahydro-2-(1H)naphthalenone2224.2338111623.983α-Copaen-11-ol2207.4288281724,273Isovalencenol2201.4337401825.013α-Bisabolol2220.7638501925.276Longiverbenone2181.9377602025,421α-Costol2201.0317902125.5701(2H)-Naphthalenone,

3,4,4a,5,6,7-hexahydro-4a,5dimethyl-3(1-methylethenyl)-,

- [3S-(3α,4aα,5α]-2181.0718082226.347Aromadendrene oxide-(2)2201.3288462326.803Ledene oxide-(I)2202.5437982427.326(E)-Isovalencenal2180.9798002527,468Caryophyllene oxide2200.8867762627.606Widdrenal2181.6258112729.1064a,5-Dimethyl-3-(1methylethylidene)-4,4a,5,6,7,8-2184.73693029Ghi chú: % hàm lượng của một chất tính theo diện tích peak sắc ký của chất đó

trên tổng diện tích peak các chất có trong tinh dầu.Hình 4.14 Sắc ký đồ mẫu tinh dầu trầm hương đem phân tích GC-MS.

4.2 THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU

TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

4.2.1 Các phân đoạn được đánh giá 3+ có mùi đặc trưng của tinh dầu

trầm hương

Khảo sát 3 phân đoạn được đánh giá có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương:

K5-15, K5-32, K6-21. Tất cả được tiến hành phân tích GC-MS để xác định thành phần

hóa học.30Đối với phân đoạn K5-15 có ít nhất 8 thành phần đã được xác định bao gồm:

γ-Eudesmol (13.720), Cubenol (14.217), Guaia-1(10),11-diene (13.927), α-Guaiene

(12.315), Agarospirol (19.623), Elemol (7.637), α-Bisabolol (5.632), α-Costol (5.006).

Trong đó, Agarospirol chiếm hàm lượng cao nhất (Bảng 4.2).

Bảng 4.2.1.1.a.1 Thành phần hóa học trong phân đoạn K5-15Thời gian lưu

STT

(phút)Tên chấtKhối

lượng

phân

tửHàm

lượng

(%)Độ tương hợp

khối phổ120.419γ-Eudesmol22213.720864220.773Cubenol22214.217810321.069Guaia-1(10),11-diene20413.927771421.469α-Guaiene20412.315812522.222Agarospirol22219.623828622.684Elemol2227.637716725.003α-Bisabolol2225.632811825.426α-Costol2205.006743Trong phân đoạn K5-32, tổng cộng có 6 thành phần chính được xác định là:

γ-Eudesmol (5.200), Cubenol (6.057), Guaia-1(10),11-diene (5.016), α-Guaiene

(11.014), -Eudesmol (1.890), Agarospirol (16.803). Kết quả được thể hiện ở bảng

4.3.31Bảng 4.2.1.1.a.2 Thành phần hóa học trong phân đoạn K5-32Tên chấtKhối

lượng

phân

tửHàm

lượng

(%)Độ tương

hợp khối

phổ20.416γ-Eudesmol2225.200824220.774Cubenol2226.057811321.062Guaia-1(10),11-diene2045.016781421.467α-Guaiene20411.014826521.948-Eudesmol2221.890744622.209Agarospirol22216.803838STTThời gian

lưu

(phút)1Phân đoạn K6-21 sau khi phân tích GC-MS thu được các thành phần chính như:

γ-Eudesmol (2.430), Cubenol (3.667), Guaia-1(10),11-diene (2.537), α-Guaiene

(12.122), -Eudesmol (6.808), Agarospirol (12.617). Hai thành phần được xác định với

hàm lượng cao là α-Guaiene và Agarospirol. Tất cả được trình bày ở bảng 4.4.32Bảng 4.2.1.1.a.3 Thành phần hóa học trong phân đoạn K6-21Tên chấtKhối

lượng

phân

tửHàm

lượng

(%)Độ tương

hợp khối

phổ19.291α-Bulnesene2041.373719220.412γ-Eudesmol2222.430778320.764Cubenol2223.667790421.042Guaia-1(10),11-diene2042.537764521.467α-Guaiene20412.122822621.949-Eudesmol2226.808846722.204Agarospirol22212.617822822.662(E)-Longipinane2063.543689STTThời gian

lưu

(phút)133a) K5-15b) K5-32c) K6-21

Hình 4.15 Sắc ký đồ của ba phân đoạn được đánh giá có mùi đặc trưng của tinh dầu

trầm hương.34Từ kết quả thu được 3 phân đoạn trên, ta tiến hành so sánh các thành phần hóa

học của chúng và xác định được các thành phần có mặt ở hầu hết cả ba phân đoạn. Kết

quả thể hiện thông qua bảng 4.5 và hình 4.3.

Bảng 4.2.1.1.a.4 Các hợp chất tạo mùi hương quan trọng được xác định

bằng GC-MS tách ra từ các phân đoạn có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương.

ST

TTên chất1

2

3

4

5

6γ-Eudesmol

Cubenol

Guaia-1(10),11-diene

α-Guaiene

-Eudesmol

AgarospirolK5-15

13.720

14.217

13.927

12.315

19.623% Hàm lượng

K5 -31

5.200

6.057

5.016

11.014

1.890

16.803K6-21

2.430

3.667

2.537

12.122

6.808

12.617Có 6 hợp chất hóa học quan trọng trong việc tạo mùi hương đã được xác định là

γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene, α-Guaiene, -Eudesmol, Agarospirol. Ở

mẫu K5-15, Agarospirol có độ phong phú cao nhất với giá trị 19.623 %, 4 hợp chất còn

lại có giá trị tương đương nhau và khơng có sự xuất hiện của -Eudesmol. Ở mẫu

K5-31 độ phong phú cao với tỷ lệ 16.803 % đối với Agarospirol và α-Guaiene cho giá

trị 11.014 %. Trong khi đó, Ở mẫu K6-21 cả Agarospirol và α-Guaiene đều có hàm

lương cao tương đương nhau.35So sánh hàm lượng các chất tạo mùi hương ở 3 phân đoạn

25

20% Hàm lượng15

10K5-15

K5-31

K6-215

0Hình 4.16 Biểu đồ so sánh hàm lượng các chất tạo mùi hương ở các phân đoạn.

Trong biểu đồ so sánh hàm lượng các chất tạo mùi hương, 6 hợp chất hóa học

quan trọng được xác định bởi GC-MS là thành phần hoạt động chính của hương thơm

tinh dầu A. crassna. Rõ ràng ta có thể là thấy rằng hai hợp chất có mức độ phong phú

cao trong tất cả các mẫu là Agarospirol và α-Guaiene được coi là đóng góp quan trọng

nhất cho mùi thơm tổng thể của tinh dầu trầm hương dựa trên tính chất và nồng độ

hương thơm cao của nó, có khả năng chịu trách nhiệm về nốt hương gỗ mạnh, cay

nồng. Trong khi đó, ba hợp chất khác như γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene,

-Eudesmol cung cấp mức độ dồi dào trung bình cũng rất quan trọng đối với mùi thơm

tổng thể của tinh dầu trầm hương, chịu trách nhiệm cho mùi hương ngọt nhẹ, ấm áp.36Tuy nhiên, để tăng mức độ chính xác cần thực hiện so sánh phân đoạn có mùi

đặc trưng với các phân đoạn tách được có giá trị mùi khác nhau cũng như so với mẫu

để xem có sự xuất hiện của các hợp chất tạo mùi đặc trưng trên hay không.

4.2.2 So sánh phân đoạn có mùi đặc trưng với các phân đoạn được đánh

giá khác

4.2.2.1) So sánh các phân đoạn có mùi hương đặc trưng với mẫuHình 4.17 so sánh sắc ký đồ mẫu và phân đoạn K5-15.

Từ việc so sánh phân đoạn có mùi đặc trưng với mẫu, ta có thể thấy rằng phân

đoạn này tách được các chất ở đoạn giữa của mẫu. Thu được các chất so với mẫu có

cùng thời gian lưu tương ứng (Bảng 4.1).

1.1.1.1)So sánh các phân đoạn có mùi đặc trưng với phân đoạn có mùikhó chịu 3Khảo sát hai phân đoạn được đánh giá có mùi khó chịu bằng phân tích GC-MS.

Ta thu được sắc ký đồ như hình 4.5.37a)Phân đoạn cuối chạy hexane.b)Phân đoạn chạy với dung mơi 100% ethyl acetate.Hình 4.18 Sắc ký đồ của hai phân đoạn được đánh giá có mùi khó chịu.

Từ hai sắc ký đồ, ta có thể thấy ở phân đoạn cuối được tách ra từ dung môi

n-hexane và phân đoạn chạy bằng dung môi ethyl acetate 100% khơng có sự xuất hiện

của các peak nằm trong các phân đoạn có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×