1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thành phần hóa học

3 Thành phần hóa học

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 8Quercetin 3,7,3’,4’-tetramethyl ether (1)β-Sitosterol (3)Taraxerol (5)Quercetin 5,7,3’,4’-tetramethyl ether (2)β-Sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside (4)Lupeol (6)Lupenone (7)HO-(CH2)28-CH3n-Octacosanol (8)HO-(CH2)26-CH3n-Hexacosanol (9)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 91.3.1.2 Rễ cây Trôm

“Năm 1991, Dubey H. và cộng sự [12] đã cô lập từ rễ cây Trôm thu mẫu ở New

Delhi 2 hợp chất bao gồm 1 flavonol có hoạt tính chống co giật và giảm suy nhược thần

kinh trung ương [13] là quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside (10) và 1 anthocyanin là

leucoanthocyanidin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (11).”tQuercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside (10)Leucoanthocyanidin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (11)1.3.1.3 Lá cây Trôm

“Năm 2006, Shi G.Z.và cộng sự [13] đã cô lập từ cao ethanol của lá cây Trôm thu

mẫu ở Bắc Kinh 3 hợp chất, có hoạt tính điều trị bệnh rối loạn nhịp tim và chữa bệnh lậu

[13]. Ba hợp chất cô lập được gồm 1 hợp chất flavonoid là 6-hydroxyluteolin 6-O-β-Dglucuronide (12), 2 hợp chất anthocyanin là cyanidin 3-O-glucoside (13) và procyanidinβ-D-glucuronide (14).”

“Năm 2009, Xia P. và cộng sự [13], [14] ở trường cao đẳng Y Tế Cộng Đồng Bắc

Kinh đã nghiên cứu cô lập từ lá cây Trôm thu mẫu ở Bắc Kinh 23 hợp chất bao gồm 15

hợp chất flavone có hoạt tính lợi tiểu, hỗ trợ thần kinh và làm thuốc chống côn trùng là

apigenin (15), apigenin 7-O-β-D-glucuronide 6"-ethyl ester (16), isoscutellarein 8-O-β-D-LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 10glucopyranoside (17), luteolin (18), luteolin 7-O-β-D-glucoside (19), luteolin 7-O-β-Dglucuronide (20), luteolin 7-O-β-D-glucuronide 6"-methyl ester (21), luteolin 7-O-β-Dglucuronide 6"-ethyl ester (22), luteolin 3'-methyl ether (chrysoeriol) (23), chrysoeriol 7O-β-D-glucuronide (24), 8-hydroxyluteolin 8-O-β-D-glucuronide (hypolaetin 8-O-βglucuronide) (25), hypolaetin 8-O-β-D-glucuronide 6''-methyl ester (26), hypolaetin 8-Oβ-D-glucuronide 6"-ethyl ester (27), hypolaetin 3'-methyl ether 8-O-β-D-glucuronide 6''methyl ester (28), hypolaetin 4'-methyl ether 3'-O-β-D-glucoside (29), 1 hợp chất flavonol

là quercetin (30), 2 hợp chất phenolic gồm p-hydroxy benzoic acid (31), 3,4- dihydroxy

benzoic acid (32), 2 hợp chất phenylpropanoid là p- hydroxy coumaric acid (33), transferulic acid-β-glucoside (34), 1 hợp chất coumarin là scopoletin 7-O-β-D- glucoside (35),

và 2 hợp chất steroid gồm β-sitosterol (3), 5α,6β-dihydroxy daucosterol (36).

Năm 2009, Xia P. và cộng sự [14] nghiên cứu thành phần hóa học trên lá Trôm thu

mẫu ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã cô lập được 8 hợp chất flavonoid bao gồm 5,7,8,3'tetrahydroxy-4'-methoxyflavone-8-O-β-D-glucoside (37), 5,7,8-trihydroxy-4'methoxyflavone 7-O- β -D-glucoside (38), quercetin 3-O- β -D-glucoside (39), apigenin6, 8-di-C- β -D-glucoside (40), puerarin (41), 5,7,8,3'-tetrahydroxy-4'-methoxyflavone

(42), 5,7,8-trihydroxy-3',4'-dimethoxyflavone (43), 5,7,8-trihydroxy-4'-methoxyflavone

(44).

Năm 2010, Shamsundar S.G. và cộng sự [15] thuộc trường đại học Gulbarga, Ấn

Độ đã cô lập từ cao ethanol của lá cây Trôm thu mẫu ở vườn trồng khu vực Gulbarga,

Karnataka, Ấn Độ 2 hợp chất flavone mới từ cây trơm vào thời điểm đó là 6hydroxyapigenin (scutellarein) (45) và scutellarein 6-O-β-D-glucuronide (46).”6-Hydroxyluteolin 6-O-β-D-glucuronide (12)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 11Cyanidin 3-O-glucoside (13)Apigenin (15)Procyanidin-β-D-glucuronide (14).Apigenin 7-O-β-D-glucuronide 6"-ethyl ester (16)Isoscutellarein 8-O-β-D-glucopyranoside (17)Luteolin 7-O-β-D-glucopyranoside (19)Luteolin (18)Luteolin 7-O-β-D-glucuronide (20)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 12RTên21-CH3Luteolin 7-O-β-D-glucuronide 6"-methyl ester22-C2H5Luteolin 7-O-β-D-glucuronide 6"-ethyl esterLuteolin 3'-methyl ether (23)Chrysoeriol 7-O-β-D-glucuronide (24)R1R2Tên25HH8-Hydroxyluteolin 8-O-β-D-glucuronide26CH3HHypolaetin 8-O-β-D-glucuronide 6''-methyl ester27C2H5HHypolaetin 8-O-β-D-glucuronide 6"-ethyl ester28CH3CH3 Hypolaetin 3'-methyl ether 8-O-β-D-glucuronide 6''-methyl esterLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 13Hypolaetin 4'-methyl ether 3'-O-β-D-glucoside (29)Quercetin (30)p-Hydroxy benzoic acid (31)3,4- Dihydroxy benzoic acid (32)p-Hydroxy coumaric acid (33)trans-Ferulic acid β-D-glucoside (34)Scopoletin 7-O-β-D- glucoside (35)5α,6β-dihydroxy daucosterol (36)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 145,7,8,3'-tetrahydroxy-4'-methoxyflavone-8-O-β-D-glucoside (37)5,7,8-Trithydroxy-4'-methoxyflavone-7-O-β-D-glucoside (38)Quercetin-3-O- β -D-glucoside (39)Apigenin-6,8-di-C- β -D-glucoside (40)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 15Puerarin (41)5,7,8,3'-Tetrahydroxy-4'-methoxyflavone (42)5,7,8-Trihydroxy-3',4'-dimethoxyflavone (43)5,7,8-Trihydroxy-4'-methoxyflavone (44)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 166-Hydroxyapigenin (Scutellarein) (45)Scutellarein 6-O-β-D-glucuronide (46)1.3.1.4 Hạt cây trôm

“Năm 2011, Kale S.S. và cộng sự [8] phân tích tinh dầu hạt Trơm bằng sắc kí khí

thu được 8 hợp chất trong đó có 5 este methyl của acid béo là methyl myristat (47),

methyl palmitat (48), methyl oleat (49), methyl linoleat (50), methyl margarat (51), 1 este

của acid axetic là 1-azuleneethanol acetate (52), 1 andehit là 6-nonenal (53) và 1 acid béo

là sterculic acid (54).”

STTCông thứcTên47CH3(CH2)12COOCH3Methyl myristat48CH3(CH2)14COOCH3Methyl palmitat49CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3Methyl oleat50CH3(CH2)6 CH=CH –CH2–CH=CH(CH2)5COOCH3Methyl linoleat51CH3(CH2)15COOCH3Methyl margaratLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 17C2H5CH=CH(CH2)4CHO

1-Azuleneethanol acetate (52)6- Nonenal (53)Sterculic acid (54)Apigenin 7-O-β-D-glucuronide (55)6-Hydroxyluteolin (57)Apigenin 8-O-β-glucoside (vitexin) (56)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 181.3.2 Nghiên cứu hóa học trên các cây khác cùng chi Sterculia

1.3.2.1 Cây Sterculia lychnophora

“Năm 2003, Ru-Feng Wang và cộng sự [1] đã cô lập từ hạt cây Sterculia

lychnophora 2 hợp chất alkaloid mới là sterculine I (2-[(2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-4carbonyl)-amino] succinic acid 4-n-butyl ester (58) và sterculine II (2-[(2-oxo-1,2dihydro-quinoline-4-carbonyl)-amino] succinic acid 4-methyl ester (59) và 13 hợp chất

khác đã cơ lập trước đó gồm soya-cerebroside II (60), 1-O-β-D-glucopyranosyl(2S,3R,4E,8Z)-2-[(2-hydroxy-icosanoyl)amido]- 4,8-octadecadiene-1,3-diol (61), 2, 4dihydroxy benzoic acid (62), daucosterol (63), β-sitosterol (3), sucrose (64),

isorhamnetin-3-O-β-D-rutinoside (65), kaempferol-3-O-β-D- glucoside (66), kaempferol3-O-β-D-rutinoside (67),uracil (68), succinic acid (69), n-butyl-α-D-mannopyranoside

(70) và adenosine (71).”Sterculine I (58)Soya – cerebroside II (60)Sterculine II (59)1-O-β-D-glucopyranosyl-(2S,3R,4E,8Z)-2-[(2hydroxy-icosanoyl)amido]-4,8-octadecadiene-1,3-diol

(61)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thành phần hóa học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×