1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa Luận Tốt Nghiệp32 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANH3.1.2 Ảnh hưởng của nồng độ

 Phương pháp nitro – oxidation.Hình 3. 2: Giản đồ XRD của mẫu CP và các mẫu xử lý có nồng độ acid khác

nhau.Khóa Luận Tốt Nghiệp33 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANHBảng 3. 1: Độ kết tinh từ phân tích XRD của mẫu CP và các mẫu được xử lý ở

nồng độ acid khác nhau.

Nồng độĐộ kết tinh (%)CP61.676.5M_60mL_70oC_6h90.57.5M_60mL_70oC_6h96.958.5M_60mL_70oC_6h95.9Khóa Luận Tốt Nghiệp34 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANHHình 3. 3: Giản đồ TGA của mẫu CP và các mẫu được xử lý ở nồng độ acid

khác nhau.Khóa Luận Tốt Nghiệp35 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANH Phương pháp thủy phân acid.Hình 3. 4: Giản đồ XRDBảng 3. 2: Độ kết tinh từ phân tích XRD của mẫu CP và các mẫu có nồng độ

aicd khác nhau theo phương pháp thủy phân acid.

Nồng độĐộ kết tinh (%)CP61.675.5M_150mL_60oC_45ph85.176.5M_150mL_60oC_45ph89.737.5M_150mL_60oC_45ph88.22Khóa Luận Tốt Nghiệp36 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANHHình 3. 5: Giản đồ TGA của mẫu CP và các mẫu có nồng độ acid khác nhau

theo phương pháp thủy phân acid.Khóa Luận Tốt Nghiệp37 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANH3.1.3 Ảnh hưởng giữa tỉ lệ của acid và nguyên liệu

 Phương pháp nitro – oxidation.Hình 3. 6: giản đồ XRD của mẫu CP và các mẫu có tỉ lệ cellulose/acid khác

nhau.

Bảng 3. 3: Độ kết tinh từ phân tích XRD của mẫu CP và các mẫu có tỉ lệ

cellulose/acid khác nhau theo phương pháp thủy phân acid.Tỉ lệĐộ kết tinh

(%)Mẫu thơ61.677.5M_60mL_70oC_6h96.957.5M_100ml_70oC_6h96.957.5M_80ml_70oC_6h97.36Khóa Luận Tốt Nghiệp38 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANHHình 3. 7: giản đồ TGA của mẫu CP và các mẫu có tỉ lệ cellulose/acid khác

nhau.Khóa Luận Tốt Nghiệp39 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANH Phương pháp thủy phân acid.Hình 3. 8: giản đồ XRD của mẫu CP và các mẫu có tỉ lệ cellulose/acid khác

nhau.

Bảng 3. 4: Độ kết tinh từ phân tích XRD của mẫu CP và các mẫu có tỉ lệ

cellulose/acid khác nhau.Tỉ lệĐộ kết tinh (%)CP61.677.5M_100ml_60oC_45ph907.5M_150mL_60oC_45ph88.227.5M_200ml_60oC_45ph90.91Khóa Luận Tốt Nghiệp40 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANHHình 3. 9: Giản đồ TGA của mẫu CP và các mẫu có tỉ lệ cellulose/acid khác

nhau.Khóa Luận Tốt Nghiệp41 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANH3.2. Kết quả hấp phụ ion kim loại nặng.Hình 3. 10: Mẫu chứa chì acetat trước và sau khi xử lý với NOCNF.

Minh họa cho hai mẫu hỗn hợp, mẫu chứa 5mL nước cất và 1g (106.153 ppm) chì

acetate (bên trái) ; 5mL NOCNF huyền phù (0,23 wt%) và 1g (106.153 ppm) chì

acetate. Hỗn hợp khơng có NOCNF có màu hơi đục nhưng vẫn đồng nhất (độ hòa

tan của chì acetate trong nước là 44,31g/100mL tại 20°C). Nhưng ở mẫu chứa

NOCNF thì xuất hiện chất tủa giống như gel trắng được hình thành ở dưới của hỗn

hợp nhưng hoàn toàn trong suốt. Tuy nhiên, hỗn hợp thể hiện kết tủa màu trắng,

lắng ở dưới cùng chai. Thời gian xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn

(<5 phút) khi trộn. Điều này cho thấy NOCNF là chất được xem là hiệu quả khi loại

bỏ tạp chất Pb2+ trong nước.Khóa Luận Tốt Nghiệp142 GVHD: TS.NGUYỄN CHÍ THANH2345Hình 3. 11: Các mẫu có nồng độ chì acetat khác nhau sau khi xử lý với

NOCNF.

Hấp phụ chì acetat ở nhiều nồng độ. hình thành gel ở 6 hỗn hợp khác nhau chứa

5g của 0,23wt% NOCNF huyền phù và dung dịch chì acetat ở nồng độ khác nhau

(1) 0.4g (47.179 ppm); (2) 0.6g (68.241 ppm); (3) 0.8g (87.851 ppm); (4) 1g

(106.153 ppm); (5) 2g (181.978 ppm).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×