1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >

6 Sản phẩm tạo thành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.93 MB, 71 trang )


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP63TS. HỒNG THỊ THÁI THANHHình 3.47 Sản phẩm trùng hợp khốiHình 3.48 Sản phẩm trùng hợp dung dịchHình 3.49 Sản phẩm trùng hợp nhũ tươngLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP64TS. HỒNG THỊ THÁI THANHHình 3.50 Sản phẩm huyền phùLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP65TS. HỒNG THỊ THÁI THANHHình 3.51 Sản phẩm sơn nhũ tương để qua 1 thángChương 4:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1 Kết luận

Đã tổng hợp PVAc theo 4 phương pháp trùng hợp là trùng hợp khối, trùng

hợp dung dịch, trùng hợp nhũ tương, trùng hợp huyền phù. Trong nghiên cứu

phân tích quang phổ hồng ngoại FITR, phân tích nhiệt DSC, phân tích ảnh hưởng

thời gian đến độ chuyển hóa, ảnh hưởng của các phương pháp trùng hợp đến khối

lượng phân tử.

Xác định khối lượng phân tử bằng phương pháp đo độ nhớt.4.2 Kiến nghị

Việc đo khối lượng phân tử bằng các thiết bị hiện đại như phương pháp

GPC thì sã xác định được Mv và Mn. Trong bài sử dụng phương pháp đo độ nhớt

nên chỉ đo được Mn.LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP66TS. HOÀNG THỊ THÁI THANHTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Thị trường chất kết dính cơng nghiệp: Phân tích cơng nghiệp tồn cầu và đánh

giá cơ hội 2016-2026

[2] Cơng nghệ sản xuất và ứng dụng của Vinyl acetate dung môi trong cơng

nghiệp, Tạp chí cơng ty hóa chất Nam Bình.

[3] Handbook od polymer synthesis Hans Rytger Kricheldorf; Oskar

Nuyken; Graham Swift, 2005,p253

[4] Poly(vinyl acetate) and its Derivatives, J.A. Brydson, in Plastics Materials

(Seventh Edition), 1999, Pages 386-397

[5] Vinyl Acetate Emulsion Polymerization and Copolymerization with Acrylic

Monomer Yildirim H Erbil, March 22, 2000 p.174-186

[6] Bài giảng kỹ thuật sản xuất chất dẻo, Nguyễn Quang Khuyến, Đại học Tôn

Đức Thắng, lưu hành nội bộ.

[7] Phan Thế Anh, Bài giảng Kỹ thuật sản xuất chất dẻo, 2016,p34-45

[8] Wood glue (PVA based)Adhesives Handbook J Shields,The Upstyle

woodguide.org, p126-245

[9]Polymer Properties Database, PLASTIC & RESIN ASSOCIATIONsAccording to Global Market Insights, Inc., the vinyl acetate monomer global

market is expected to exceed US$ 10 billion by 2024.

[10] Production of Trowel Paints using Polyvinyl Acetate Synthesized from Vinyl

Acetate Monomer as a Binder, Habibu Uthman, p235-276.

[11] VinnapasR Polyvinyl acetate: Your first choice for hight class gum base,

Wacker Chemie AG.

[12] An industrial design/control study for the vinyl acetate monomer process,

Comput. Chem. Eng,Luyben, M. L.; Tyreus. Eng, 1998, p867–877LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP67TS. HOÀNG THỊ THÁI THANH[13] Hóa lí và hóa học polymer, Nguyễn Huy Tùng, Trung tâm nghiên cứu vật

liệu polymer, nhà xuất bản Hà Nội.

[14] INITIATION BY DIACYL PEROXIDES, Polymer Properties Database

[15] Mechanism and kinetics of the persulfate-initiated polymerization,

D.hukeler , Macromolecules, 1991, 24 (9), pp 2160–2171

[16] Handbook of Preservatives. Synapse Info Resources, Michael Ash; Irene

Ash (2004).

[17] "Critical Micelle Concentration of Aqueous Surfactant Systems," P.

Mukerjee, P. & Mysels, K. J. (1971), " NSRDS-NBS 36, Washington, DC:

US. Government Printing Office

[18] Polymer Particles, Mamoru Nomura, Hidetaka Tobita, Kiyoshi Suzuki

(auth.), Masayoshi Okubo, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005, p27-34

[19] Manfred L. Hallensleben "Polyvinyl Compounds, Others" in Ullmann's

Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2000, Wiley-VCH, Weinheim

[20] J A Brydson, Plastics Materials, 1999, p234-245

[21] National Institute for Occupational Safety and Health ( 22/8/2008). “The

Emergency Response Safety and Health Database: Methanol

[22] Ballinger, P.; Long, F.A. (1960). “Acid Ionization Constants of Alcohols. II.

Acidities of Some Substituted Methanols and Related Compounds”. J. Am.

Chem. Soc. p795–798

[23] BULK OR MASS POLYMERIZATION, J. Ugelstad, P.C. Mork and F.K.

Hansen, Pure & Appi. Chem., Vol. 53, pp.323—363 (1981)

[24] Van Herk, A. Chemistry and Technology of Emulsion Polymerization,

2013, P243-247

[25] The Polymerization of Aqueous Solutions of Vinyl Acetate, (pp.11-29)

[26] Polymerization techniques, Santosh Damkondwar, Published on Oct 3, 2014LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP68TS. HOÀNG THỊ THÁI THANH[27] Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate, M. S. El-Aasser Lehigh

University · Department of Chemical and Biomolecular Engineering

[28] Suspension polymerization processes, BROOKS, B.W., 2010. Suspension

polymerization processes. Chemical Engineering and Technology, 33 (11),

pp. 1737-1734

[29] Hale Berber Yamak ‘Emulsion Polymerization: Effects of Polymerization

Variables on the Properties of Vinyl Acetate Based Emusion Polymers’,

Polymer Science, (Faris Yilmaz), InTech.pp.35-72

[30] Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ, Lê Hòang

Duy Trường đại học Phạm Văn Đồng, 28/4/2017, p10-28.

[31] Bằng sang chế khoa học Differential microcalorimeter

[32] E.Michael J O'neill, Molecular biology, vol.6. Moscow, 1975

[33] Differential Scanning Calorimetry Techniques: Applications in Biology and

Nanoscience, Pooria Gill,Tahereh Tohidi Moghadam 201069LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTS. HOÀNG THỊ THÁI THANHPHỤ LỤC

Trùng hợp khối

1.6f(x) = 1.4x + 0.12

R² = 0.991.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0.10.20.30.40.50.60.70.80.911.1Phụ lục 1: Đồ thị biểu diễn độ nhớt đặc trưng của trùng hợp khốiTrùng hợp nhũ tương

3

2.5f(x) = 2.38x + 0

R² = 0.952

1.5

1

0.5

0

0.10.20.30.40.50.60.70.80.911.1Phụ lục 2 Đồ thị biểu diễn độ nhớt đặc trưng của trùng hợp nhũ tương70LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTS. HOÀNG THỊ THÁI THANHTrùng hợp huyền phù

2.52f(x) = 1.85x + 0.1

R² = 0.98

1.510.50

0.10.20.30.40.50.60.70.80.911.1Phụ lục 3 Đồ thị biểu diễn độ nhớt đặc trưng của trùng hợp huyền phùTrùng hợp dung dịch

1.6

1.4f(x) = 1.33x + 0.06

R² = 0.991.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0.10.20.30.40.50.60.70.80.911.1Phụ lục 4 Đồ thị biểu diễn độ nhớt đặc trưng của trùng hợp dung dịchXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (71 trang)

×