Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Phân tích các tính năng kỹ thuật

5 Phân tích các tính năng kỹ thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp66GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngHình 3.26: Mẫu nhũ vàng với độ phóng đại 40 lầnHình 3.27: Mẫu nhũ vàng với độ phóng đại 100 lần

Nhận xét : qua kết quả soi kim tương , có thể thấy đã xuất hiện rất nhiều tinh thể

trên bề mặt ,đồng thời có ánh kim của kim loại. Lớp màu nhũ phân bố tương đối nhiều

và ổn định.

3.5.2 Phương pháp chụp ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM)ab

Hình 3.28: Ảnh SEM bề mặt nhũ vàng

a) Độ phóng đại 40k

b) Độ phóng đại 20kKhóa luận tốt nghiệp67GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngNhận xét : các hạt rắn ở cấu trúc vi mơ có được nhìn thấy trên bề mặt mẫu

chụp , có ánh kim của kim loại , các hạt có kích thước gần giống nhau, phân bố tương

đối đều. Kích thước hạt vào khoảng 1µm.

3.5.3 Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD )Hình 3.29: Phổ XRD

Kích thước của hạt được đưa ra bởi cơng thức Sherrer:

3.5.4 Phương pháp phân tích nhiệt (TG-DSC )

Với phạm vi thực hiện khố luận, giản đồ phân tích nhiệt của hỗn hợp nguyên

liệu ban đầu được phân tích trên máy phân tích nhiệt LabSys Evo TG-DSC 1600 0C

hãng SETARAM tại Khoa Hố , trường Đại học sư phạm TPHCMKhóa luận tốt nghiệp68F ig u r e : 1

0 6 /1 2 /2 0 1 8

L a b s y s E v o (T G -D S C 1 6 0 0 °C )GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngE x p e r im e n t : S a m p le m a u m e nA tm o s p h e r e : 1 :N 2P ro c e du re : Pt - N 2 -1 0 K p mM a s s : 4 6 .2 ( m g )Hình 3.30: Giản đồ TG-DSC

Nhận xét : từ kết quả phân tích nhiệt trên có thể giải thích ở nhiệt độ 120-270OC dung

môi bắt đầu thăng hoa và cháy phù hợp với thực tế khi nung ở khoảng nhiệt độ này sẽ

nghe thấy mùi của chất hữu cơ cháy. Từ 270 – 440 OC các muối kim loại bắt đầu chảy

và kết hợp với nhau tạo thành các hợp kim. Về sau là các phản ứng của hợp kim với bề

mặt men tạo ra nhũ vàng bám chặt trên lớp men tạo ra sản phẩm. Có thể thấy trong thời

gian lưu lâu hơn khơng có thêm phản ứng xảy ra.

Qua phân tích nhiệt cho thấy các quá trình phản ứng là phù hợp với tính chất

của hố chất sử dụng chế tạo.Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằng69CHƯƠNG 4KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊQua thời gian nghiên cứu và thực hiện khoá luận với đề tài : “ Nghiên cứu chế

tạo nhũ vàng thay thế vàng thật trong trang trí gốm sứ ” đã hồn thành khảo sát các yếu

tố

Bảng 4: Cơng thức thích hợp tạo ra nhũ vàng

Chất nền

Công thức

% Tổng

% Từng

thành phần

Khối

lượng cânMàuNhựaTinhTinh dầuthôngdầu

60,9thêm vào26,10,2617Fe(NO3)3 AgNO3 Bi(NO3)3

39,134,80,3479066880,02350,02350,3441(g)

Đối với cơng thức trên chi phí để chế tạo chỉ từ, giảm đi rất nhiều sovới màu nhũ nhập khẩu.

Thời gian nung từ 650 đến 800 OC , thời gian lưu không ảnh hưởng nên chỉ cần

lưu 15 phút để ổn định các vị trí trong lò. Vì nhiệt độ nung rất rộng và thời gian lưu dễ

dàng nên sẽ phù hợp khi nung sản xuất với nhiều loại màu khác , có khả năng ứng

dụng được vào sản xuất.

Tốc độ nung từ 5 – 10 OC phút cho ra các kết quả gần như nhau.

Dung dịch sơn sau nấu chảy nên để ổn định trong khoảng 48-72 giờ sẽ cho màu

sắc nhũ vàng chuẩn nhất. Dung dịch sơn để lâu khoảng 2 tháng vẫn cho kết quả bình

thường, phù hợp cho quá trình bảo quản trong khi sản xuất.

Thăm dò được khả năng thay thế bằng các dung mơi khác như Tinh dầu Quế và

Tràm Trà , dễ tìm nguồn nguyên liệu ở Việt Nam và có thể cho ra kết quả tốt hơn nếu

được khảo sát thêm các điều kiện khác.Khóa luận tốt nghiệp70GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngTuy nhiên , vì một số hạn chế về thời gian và điều kiện thí nghiệm nên khố

luận vẫn còn những thiếu sót:

- Sai sót có thể diễn ra trong q trình cân mẫu có khối lượng nhỏ

- Chưa tìm ra tỷ lệ tinh dầu thay thế phù hợp nhất với công thức hệ màu .

- Mới chỉ thành cơng khi khảo sát ở phòng thí nghiệm , chưa khảo sát được ứng

dụng vào sản xuất thực tế.

- Có thăm dò được hệ màu từ các muối khác có khả năng tạo nhũ vàng nhưng

chưa tìm được cơng thức phù hợp.

Với mong muốn cải thiện điều kiện để nâng cao chất lượng các đề tài nghiên

cứu khoa học, em xin đóng góp một số kiến nghị như sau :

- Định kỳ nên hiệu chuẩn và bảo trì các thiết bị trong phòng thí nghiệm như các

loại cân ( kỹ thuật , phân tích ) , lò nung , lò sấy …

- Trang bị thêm một số thiết bị phân tích để có thể nhanh chóng kiểm tra các kết

quả thí nghiệm như Kính hiển vi quang học , các thiết bị phân tích định tính ,

định lượng …

- Tạo điều kiện về thời gian thí nghiệm để thực hiện các nghiên cứu cần khảo sát

liên tục.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Văn Dũng ( 2005 ) , Giáo trình cơng nghệ sản xuất gốm sứ , Khoa Hố kỹ

thuật , trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh

[2] Nguyễn Thị Hằng ( 2017 ) , Giáo trình thí nghiệm chun đề gốm sứ , Đại học Tơn

Đức Thắng TPHCMKhóa luận tốt nghiệp71GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằng[3] Nguyễn Xuân Thơm , Bài giảng “ công nghệ sản xuất gốm sứ , men màu ” , Đại

học Tôn Đức Thắng TPHCM

[4] Nguyễn Thu Thuỷ , Huỳnh Đức Minh , Phạm Xuân Yên, Kỹ thuật sản xuất gốm

sứ , NXB Khoa Học Kỹ Thuật

Tiếng Anh

[5] E.Darque-Ceretti,D.Hélary, A.Bouquillon & M.Aucouturier, Gold like lustre:

nanometric surface treatment for decoration of glazed ceramics in ancient Islam,

Moresque Spain and Renaissance Italy , Surface Engineering,352-358, Taylor &

Francis (2013)

[6] John W.Conrad , Metallic finishes , Ceramics Monthly is the property of American

Ceramic Society.(2013)

[7] Dr.Ing , Dr.Phil ,M.I.Chem.E …,Industrial Ceramic , Spingle-science and Business

media , B.V (1963)

[8] Gabriela l. Da Silva1, Carolina Luft1, Adroaldo Lunardellil , Antioxidant, analgesic

and anti-in ammatory effects of lavender essential oil, Anais da Academia Brasileira de

Ciências (2015)

[9] Jinwen Zhang, Rosin – based Chemicals and polymers, Smithers Rapra Technology

LtD (2012)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Phân tích các tính năng kỹ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×