Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 7: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDODECAN-4-ONE

PHỤ LỤC 7: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDODECAN-4-ONE

Tải bản đầy đủ - 0trang

64Phổ 7.1.Phổ 1H-NMR của 3-methyldodecan-4-one65Phổ 7.2.Phổ 1H-NMR giãn rộng của 3-methyldodecan-4-one66Phổ 7.3.Phổ 13C-NMR của 3-methyldodecan-4-one67Phổ 7.4.Phổ 13C-NMR giãn rộng của 3-methyldodecan-4-oneTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 7: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDODECAN-4-ONE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×