1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b) Phân đoạn chạy với dung môi 100% ethyl acetate.

b) Phân đoạn chạy với dung môi 100% ethyl acetate.

Tải bản đầy đủ - 0trang

384.2.2.2) So sánh các phân đoạn được đánh giá có mùi hương giảm dầnHình 4.19 Sắc ký đồ so sánh mùi hương của các phân đoạn có mùi giảm dần.

Đối với phân đoạn được xác định có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương 3+,

sắc ký đồ chỉ xuất hiện hầu hết các peak đặc trưng cho mùi hương.

Đến phân đoạn được đánh giá có mùi nhẹ hơn 2+, ta có thể thấy hàm lượng của

các peak này thấp hơn và có sự xuất hiện của một đoạn phía sau khơng tách được.

Đến phân đoạn có mùi khó chịu 3-, ta thu được hoàn toàn các peak nằm ở phía

sau trùng với phân đoạn có mùi 2+ khơng tách được. Điều này giúp ta có thể khẳng

định rằng chúng ảnh hưởng trực tiếp đến mùi của phân đoạn 2+ làm giảm mức độ mùi

hương của phân đoạn này.

4.2.3 Kết luận chung

Tóm lại, mùi hương đặc trưng của tinh dầu trầm hương bao gồm 6

sesquiterpenes chính: γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene, α-Guaiene, γEudesmol, Agarospirol, tất cả hầu hết đều có ghi chú nốt hương gỗ mạnh.39Trong nghiên cứu này, tồn tại nhiều loại sesquiterpen thơm với các họ hương

khác nhau có nốt hương gỗ mạnh, sáp ngọt và sắc thái cay nồng. Do đó, mùi hương của

tinh dầu trầm hương dường như là do sự hòa hợp tuyệt vời của các sesquiterpenes.

Phân tích tinh dầu trầm hương bằng GC-MS lồi Aquilaria crassna thu được

thành cơng các hợp chất dễ bay hơi chính trong mẫu này. Điều này cho thấy GC-MS là

một kỹ thuật đáng tin cậy cho việc phát hiện các chất tạo mùi đặc trưng cho tinh dầu

trầm hương. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của các tác giả

Pripdeevech và cộng sự (2011) cho rằng Agarospirol được cơng nhận là một trong

những hợp chất chính góp phần tạo ra mùi thơm đặc trưng của tinh dầu trầm hương đặc

biệt là loài Aquilaria crassna trong nghiên cứu của họ [19].

4.3 MÔ TẢ MÙI HƯƠNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TẠO MÙI ĐẶC TRƯNG

CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG

Bảng 4.3.1.1.a.1 Bảng các thành phần tạo mùi đặc trưng của tinh dầu trầm

hương

ST

TTên chấtCTPTMơ tả mùiĐộ bền

mùi1γ-EudesmolC15H26OWaxy, sweet

( Sáp, Ngọt)Trung

bình2CubenolC15H26OSpicy

( thảo mộc cay)Trung

bìnhCTCT403Guaia-1(10),11diene

(α-Bulnesene)C15H24Woody, warmTrung

bìnhwoody

(Sweet, woody,

balsam, peppery)Cao4α-GuaieneC15H245β -EudesmolC15H26O6AgarospirolC15H26OWoody, GreenSpicy

(Spicy,peppery,

Woody)Trung

bìnhCaoNhư vậy, có thể mô tả mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương là hương gỗ mạnh

có vị ngọt nhẹ của sáp, cay nồng và ấm áp. Các họ hương này đặc biệt cho mùi hương

rất dai tạo nên nét đặc trưng và được sử dụng làm chất định hương.41CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu trầm hương Aquilaria crassna

sau khi chưng cất và tinh chế đã được đưa vào chạy sắc kí cột trung áp với chất hấp

phụ là silicagel, sử dụng dung môi chạy cột là n- hexane để tách nhóm thành phần tạo

mùi hương.

Kết hợp phương pháp đánh giá cảm quan và phân tích GC-MS đã xác định được

các thành phần bao gồm: γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene, α-Guaiene, γEudesmol, Agarospirol. Đây chính là các thành phần tạo mùi hương đặc trưng trong

tinh dầu trầm hương.

Mùi thơm tổng thể của tinh dầu trầm hương là kết quả của sự cân bằng giữa các

thành phần tạo mùi hiện diện ở nồng độ khác nhau trong mẫu dẫn đến sự độc đáo của

nó.42TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

[1]Đỗ Huy Bích (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Tập2, NXB Khoa học và kỹ thuật.

[2]Đặng Uy Nhân (2010), Thành phần hóa học lá cây dó bầu Aquilariacrassna pierre, Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, TP Hồ

Chí Minh.

[3]Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ,NXB Đại học quốc gia TPHCM.

[4]Hà Duyên Tư (2010), Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, Nhà xuấtbản Khoa học và Kỹ thuật.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

[5]Daoud T. Ahmaed and Ajaykumar D. Kulkarni (2017), “Sesquiterpenesand Chromones of Agarwood: A Review”, Malaysian Journal of Chemistry Vol. 19(1),

33–58.

[6]Saad S. Dahham, Yasser M. Tabana, Muhammad A. Iqbal, Mohamed B.K. Ahamed, Mohammed O. Ezzat, Aman S. A. Majid and Amin M. S. A. Majid (2015),

“The Anticancer, Antioxidant and Antimicrobial Properties of the Sesquiterpene βCaryophyllene from the Essential Oil of Aquilaria crassna”, Molecules 20, 1180811829.

[7]Saad Sabbar Dahham, Loiy E. Ahmed Hassan, Mohamed B. KhadeerAhamed, Aman Shah Abdul Majid, Amin Malik Shah Abdul Majid and Nik Noriman

Zulkepli (2016), “In vivo toxicity and antitumor activity of essential oils extract from

agarwood (Aquilaria crassna)”, BMC Complementary and Alternative Medicine 16,43236.

[8]Saad Sabbar Dahham, Yasser M. Tabana, Loiy E. Ahmed Hassan,Mohamed B. Khadeer Ahamed, Aman Shah Abdul Majid , Amin Malik Shah Abdul

Majid (2015), “In vitro antimetastatic activity of Agarwood (Aquilaria crassna)

essential oils against pancreatic cancer cells”, Alexandria Journal of Medicine.

[9]Dinh Thi Thu Thuy, Tran Thi Tuyen, Nguyen Quyet Chien, Tran Thi ThuThuy, Hoang Thi Bich, Tran Quoc Toan (2018), “Comparative study on volatile

compounds of agarwood from khanh hoa province extracted by different methods”,

Vietnam Journal of Science and Technology 56 (4A), 266-272.

[10]K. Hostettmann and C. Terreaux (2000), Medium pressure liquidchromatography, University of Lausanne, Switzerland.

[11]Syed Zameer Hussain and Khushnuma Maqbool (2014), “GC-MS:Principle, Technique and its application in Food Science”, INT J CURR SCI 13, 116126.

[12]Umi Z.H.Y. Hashim and N.I. Ismail and P. Abbas (2014), “Analysis ofchemical compounds of agarwood oil from different species by gaschromatography

mass spectrometry (GCMS)”, IIUM Engineering Journal Vol.15(No.1).

[13]Yumi Zuhanis Has, Yun Hashim, Abbas Phirdaous, Amid Azura (2014),“Screening of anticancer activity from agarwood essential oil”, Pharmacognosy

Research Vol 6 (3).

[14]M. Ishihara, T. Tsuneya, and K. Uneyama (1993), “Components of theAgarwood Smoke on Heating”, Journal of Essential Oil Research 5, 419–423.

[15]Nurlaila Ismaila, Nor Azah Mohd Ali, Mailina Jamil, Mohd Hezri FazalulRahiman, Saiful Nizam Tajuddin, Mohd Nasir Taib (2014), “A Review Study of

Agarwood Oil and Its Quality Analysis”, Jurnal Teknologi Sciences & Engineering4468(1), 37–42.

[16]Kiet Le.C., Kessler PJA and Eurlings M (2005), “A new species ofAquilaria from Vietnam”, Blumea 50 (1), 135-141.

[17]J Abd Majid, AH Hazandy, MT Paridah, MA Nor Azah, J Mailina, SSaidatul Husni and L Sahrim (2018), “Determination of Agarwood volatile compounds

from selected Aquilaria species plantation extracted by Headspace-Solid Phase

Microextraction (HS-SPME) method”, Materials Science and Engineering 368.

[18]Nor Azah Ma, Ismail N, Mailina J, Taib Mn, Rahiman Mhf & MuhdHafizi Z (2014), “Chemometric study of selected agarwood oils by gas

chromatography–mass spectrometry”, Journal of Tropical Forest Science 26(3), 382–

388.

[19]R. Naef (2011), “The volatile and semi‐volatile constituents of agarwood,the infected heartwood of Aquilaria species: a review”, Flavour and Fragrance

Journal 26, 73-89.

[20]Jutarut Pornpunyapat, Pakamas Chetpattananondh and Chakrit Tongurai(2011), “Mathematical modeling for extraction of essential oil from Aquilaria crassna

by hydrodistillation and quality of agarwood oil”, Bangladesh J Pharmacol 6, 18-24.

[21]P. Pripdeevech, W. Khummueng and S. K. Park (2011), “Identification ofOdor-active Components of Agarwood Essential Oils from Thailand by Solid Phase

Microextraction-GC/MS and GC-O”, Journal of Essential Oil Research 23, 46–53.

[22]P. Wetwitayaklung, N. Thavanapong, and J. Charoenteeraboon (2009),“Chemical Constituents and Antimicrobial Activity of Essential Oil and Extracts of

Heartwood of Aquilaria crassna Obtained from Water Distillation and Supercritical

Fluid Carbon Dioxide Extraction”,

Journal 3, 25–33.Silpakorn University Science and Technology45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Phân đoạn chạy với dung môi 100% ethyl acetate.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×